Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 13, br. 2, str. 180-198
Pojedina pitanja inkriminisanja pripremanja krivičnog djela
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet bezbjednosnih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresadragana.vasiljevic@fbn.unibl.org
Ključne reči: krivično djelo; pripremanje krivičnog djela
Sažetak
Stadijumi ostvarenja krivičnog djela iznjedrili su brojna pitanja. U meritumu rasprava posvećenih ovoj problematici najčešće se nalazi problem demarkacije načelno nekažnjivih pripremnih radnji i pokušaja krivičnog djela. Međutim, ništa manje značajno nije posvetiti pažnju i aporijama koje se odnose isključivo na stadijum pripremanja krivičnog djela. Prije svega, primjetno je obilje argumenata pro et contra kažnjavanja za djelatnosti iz ovog stadijuma. Zatim, modeli inkriminisanja pripremnih radnji su različiti. Identifikuju se zakonodavstva koja ovaj institut uređuju u odredbama kako opšteg tako i posebnog dijela, kao i zakonodavstva koja to čine samo putem inkriminacija. I u okviru ovih konstelacija zakonska rješenja nisu istovjetna. Pored navedenog, u radu se raspravlja i o tome da li je inkriminisanje djelatnosti iz stadijuma pripremanja krivičnog djela zaista ultima ratio u savremenom krivičnom pravu.
Reference
Ashwort, A., Zedner, L. (2015) Prevention and Criminalization: Justification and Limits. New Criminal Law Review, no 15
Ashworth, A. (2011) The Unfairness of Risk-Based Possession Offences. Criminal Law and Philosophy, no 5
Babić, M. (1979) Pripremanje krivičnog djela. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, magistarska teza - neobjavljena
Babić, M., et al. (2005) Komentari Krivičnih/Kaznenih zakona Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Savjet/ Vijeće Evrope
Babić, M., Marković, I. (2019) Krivično pravo - opšti dio. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci - Pravni fakultet
Bačić, F. (1954) Početak izvršenja krivičnog djela i kažnjive pripremne radnje. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, doktorska disertacija - neobjavljena
Bačić, F., et al. (1978) Komentar Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Beograd: Savremena Administracija
Bein, D. (1993) Preparatory Offences. Izrael Law Review, no 27
Bock, S., Harrendorf, S. (2014) Strafbarkeit und Strafwürdigkeit tatvorbereitender computervermittelter Kommunikation. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, no 126
Bock, S., Stark, F. (2019) Preparatory Offences, Core Concepts in Criminal law and Criminal Justice. https://www.cambridge.org/core, 12. decembar 2020
Bozbayindir, A.E. (2017) The Advent of Preventive Criminal Law: An Erosion of the Traditional Criminal Law. Criminal Law Forum, no 1
Conford, A. (2015) Preventive Criminalization. New Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary Journal, no 1
de la Cuesta, J.L. (2015) Resolutions of the Congresses of the Internationall Association of Penal Law (1926 -2014). Revue Internationale de Droit Pénal, no ½
Husak, D. (2008) Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law. New York: Oxford University Press
Jakobs, G. (1985) Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, no 4
Jakovljević, D. (1972) Pripremna radnja kao krivično delo. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, no 3
Kolarić, D. (2013) Nova koncepcija krivičnih dela terorizma u Krivičnom zakoniku Republike Srbije. Crimen, no 1
Novoselec, P. (1991) Razgraničenje pripremnih radnji i pokušaja. Zbornik pravnog fakulteta sveučilišta u Rijeci, no 2
Ohana, D. (2007) Desert and Punishment for Acts Preparatory to the Commission of a Crime. Canadian Journal of Law and Jurisprudence, no 1
Pelser, C.M. (2008) Preparations to commit a crime: The Dutch approach to inchoate offences. Utrecht Law Review, no 3
Rimo, A.A. (2021) Is Prevention Better than Cure?: The Ever-increasing Criminalisation of Acts Preparatory to an Offence in Spain. International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, no 1
Roxin, C. (2003) Strafrecht Allgemeiner Teil. München: Verlag C.H. Beck, Band II -Besondere Erscheinungsformen der Straftat
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, L.J. (1996) Krivično pravo Jugoslavije. Beograd: Savremena administracija
Steiker, C. (2013) Proportionality as a Limit on Preventive Justice. u: Ashworth A., Zedner L., Tomlin P. [ur.] Prevention and the Limits of the Criminal Law, Oxford University Press, 1st ed
Stojanović, Z. (2009) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Škulić, M. (2010) Načelo zakonitosti u krivičnom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, no 1
Škulić, M. (2015) Organizovani kriminalitet - pojam, pojavni oblici, krivična dela i krivični postupak. Beograd: Službeni glasnik
Škulić, M. (2014) Odnos organizovanog kriminaliteta u krivičnopravnom smislu i saučesništva. Žurnal za kriminalistiku i pravo, no 3
Vuković, I. (2021) Krivično pravo opšti deo. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/crimen2202180V
primljen: 30.08.2022.
prihvaćen: 19.10.2022.
objavljen u SCIndeksu: 26.11.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka