Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 14, br. 2, str. 1-14
Odnos načela procesne ekonomije i sporazuma o svedočenju
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet, Srbija
Sažetak
Poslednjih godina sve se više teži tome da krivični postupak bude efikasan, a uporedo sa time i ekonomičan. U korak sa tako postavljenim međunarodnopravnim standardima, Republika Srbija je prvi put, Zakonikom o krivičnom postupku od 2006. godine regulisala sporazum o priznanju krivičnog dela. Reformisanim Zakonikom o krivičnom postupku od 2011. godine, uvedene su još dve slične krivičnoprocesne forme, sporazum o svedočenju okrivljenog i sporazum o svedočenju osuđenog. Za kratko vreme koliko egzistira u našoj pravosudnoj praksi, sporazum o priznanju krivičnog dela je dao veoma uspešne rezultate. Pritom se pokazao kao izuzetno efikasan i ekonomičan. Sporazumom o svedočenju okrivljenog, okrivljeni priznaje izvršenje krivičnog dela i preuzima obavezu da će svedočiti protiv saučesnika. Svrha ovog instituta jeste da javni tužilac dobije pouzdanog svedoka optužbe, koji bi svojim iskazom doprineo osudi saučesnika. Kako se u literaturi, sporazumu o priznanju krivičnog dela i sporazumu o svedočenju okrivljenog, daje karakter pojednostavljenih krivičnoprocesnih formi, autor za cilj ima ustanoviti, da li se zaista svi segmenti načela procesne ekonomije realizuju i u odnosu na okrivljenog saradnika.
Reference
*** (2007) Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. u: Ljudska prava - osnovni međunarodni dokumenti, Požega: Epoha
*** (2007) Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima. u: Ljudska prava - osnovni međunarodni dokumenti, Požega: Epoha
*** (2015) Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Službeni glasnik RS, br. 40
*** (2011-2019) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 i 35/2019
Bejatović, S. (2015) Efikasnost krivičnog postupka kao međunarodni pravni standard i reforma krivičnog procesnog zakonodavstva Srbije - norma i praksa. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 2, str. 27-53
Delibašić, V. (2016) Osnovne novine u Zakoniku o krivičnom postupku iz 2011. godine. Beograd: Partneri za demokratske promene Srbija
Ilić, P.G., Majić, M., Beljanski, S., Trešnjev, A. (2013) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Knežević, S., Đukić, M. (2017) Sporazum o svedočenju okrivljenog u krivičnom procesnom zakonodavstvu Srbije. u: Naučni skup sa međunarodnim učešćem 'Nacionalno i međunarodno pravo - aktuelna pitanja i teme', Pravni fakultet Priština - Kosovska Mitrovica, Kosovska Mitrovica, Tom I, str. 429-445
Knežević, S. (2012) Osnovna načela krivičnog procesnog prava. Niš: SKC
Saverda, J.C. (1990) Accomplices in federal court: A case for increased evidentary standards. Yale Law Journal, 100(3), p.p. 785-804
Stojadinović, D. (2017) Sporazum o priznanju krivičnog dela. Iustitia, 1, str. 52-55
Škulić, M. (2015) Organizovani kriminalitet - pojam, pojavni oblici, krivična dela i krivični postupak. Beograd: Službeni glasnik
Weinstein, I. (1999) Regulating the market for snitches. Buffalo Law Review, vol. 47, pp. 563-644
Žugić, S. (2017) Efikasnost i ekonomičnost krivičnog postupka. Iustitia, 1, str. 61-63
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonsig1902001Q
objavljen u SCIndeksu: 26.02.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka