Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 60, br. 2, str. 30-49
Maksimalna sila stiska šake u funkciji preciznosti i tačnosti gađanja iz službenog pištolja CZ 99 - generički modeli
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bUniverzitet u Ljubljani, Fakultet za elektrotehniku, Slovenija
Projekat:
Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR - 47015)

Ključne reči: precizno gađanje; CZ 99; stisak šake; maksimalna mišićna sila
Sažetak
Obuka iz gađanja službenim oružjem predstavlja jednu od najvažnijih obuka u policiji. Cilj ovog rada je utvrđivanje relacija i definisanje modela predikcije između tačnosti i preciznosti gađanja iz pištolja, kao specifičnog motoričkog zadatka, i maksimalne mišićne sile stiska šake, kao bazičnog indikatora opšte fizičke pripremljenosti ruku. Uzorkom je obuhvaćeno ukupno 46 ispitanika i to: studenti Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja koji su izabrali predmet Streljaštvo u okviru studijskog programa (N=19, 11 studenata i 8 studentkinja), aktivni službenici MUP-a (N=6), takmičari u praktičnom streljaštvu IPSC (N=4), rekreativci iz streljaštva (N=10, 8 muškaraca i 2 žene) i početnici (N=7) koji su prethodno prošli samo jedan čas osnovne obuke u rukovanju vatrenim oružjem. Za potrebe merenja maksimalne mišićne sile pregibača prstiju šake korišćen je standardizovani test - 'stisak šake', dok je gađanje izvršeno iz pištolja CZ 99, i to primenom metode preciznog gađanja sa distance od šest metara. Kriterijumske varijable su bile: tačnost i preciznost gađanja, dok su prediktivne varijable bile maksimalne sile leve i desne šake, kao i sumarni pokazatelj ostvarenog nivoa maksimalne sile obe šake. Na osnovu dobijenih rezultata može se tvrditi da tačnost gađanja statistički značajno korelira sa sledećim varijablama i to: obrnuto proporcionalno sa preciznošću (r=- 0.889, p = 0.000) i proporcionalno sa svim varijablama maksima- lne sile stiska šake, kao mere jačine gornjih ekstremiteta (Fmax_R, Fmax_L i Fmax_SUM na nivou r = 0.437, p = 0.002, r = 0.439, p = 0.002 i r = 0.443, p = 0.002, respektivno). U odnosu na preciz- nost pucanja utvrđena je takođe statistički značajna ali obrnuto proporcionalna korelacija sa svim varijablama maksimalne sile stiska šake (Fmax_R, Fmax_L i Fmax_SUM na nivou r = -0.356, p = 0.015, r = -0.375, p = 0.010 i r = -0.369, p = 0.012, respektivno). Generalno posmatrano, na osnovu rezultata dobijenih ovim istraživanjem može se zaključiti da maksimalna sila stiska šake, kao pokazatelj razvijenosti jačine ruku, statistički značajno a na nivou uticaja od 19.3% pozitivno utiče na tačnost, odnosno sa 13.4% pozitivno utiče na preciznost kod pucanja iz službenog pištolja CZ 99 u situaciji preciznog gađanja na distanci od šest metara.
Reference
Anderson, G., Plecas, D. (2000) Predicting shooting scores from phisical performance data. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 23(4), str. 525-537
Blagojević, M., Dopsaj, M., Vučković, G. (2009) Specijalno fizičko obrazovanje I. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Dopsaj, M., Koropanovski, N., Vučković, G., Blagojević, M., Marinković, B., Miljuš, D. (2007) Maximal isometric hand grip force in well-trained university students in Serbia: descriptive, functional and sexual dimorphic model. Serbian Journal of Sports Sciences, 1(4); 138-147
Dopsaj, M., Ivanović, J., Blagojević, M., Vučković, G. (2009) Descriptive, functional and sexual dimorphism of explosive isometric hand grip force in healthy university students in Serbia. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 7, br. 2, str. 125-139
Goonetilleke, R.S., Hoffmann, E.R., Lau, W.C. (2009) Pistol shooting accuracy as dependent on experience, eyes being opened and available viewing time. Applied Ergonomics, 40(3): 500-508
Kayihan, G., Ersöz, G., Özkan, A., Koz, M. (2013) Relationship between efficiency of pistol shooting and selected physical-physiological parameters of police. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 36(4): 819-832
Kešetović, Ž.M. (2005) Uporedni pregled modela obuke i školovanja policije. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Mason, B.R., Cowan, L.F., Bond, J. (1989) Biomechanical factors affecting accuracy in pistol shooting. Journal of Biomechanics, 22(10): 1052
Milošević, M., Lazendić, O. (1986) Relacije generalnog faktora specifične motoričke aktivnosti milicionara i testova snage. Časopis za pitanja bezbednosti i društvene samozaštite, 61-65; 39(1-2), 13. maj
Mon, D., Zakynthinaki, M.S., Cordente, C.A., Antón, A.J. M., Rodríguez, B.R., Jiménez, D.L. (2015) Finger Flexor Force Influences Performance in Senior Male Air Pistol Olympic Shooting. PLoS One, 10(6): e0129862
Mon, D., Zakynthinaki, M., Cordente, C., Barriopedro, M., Sampedro, J. (2014) Body sway and performance at competition in male pistol and rifle Olympic shooters. Biomedical Human Kinetics, 6(1):
Popović-Maneski, L., Popović, D. (2016) Metode i instrumentacija za merenje motorike. Beograd: Akademska misao, Edicija: Mehanotronika
Silk, A., Savage, R., Larsen, B., Aisbett, B. (2018) Identifying and characterising the physical demands for an Australian specialist policing unit. Applied Ergonomics, 68: 197-203
Simić, D. (1981) Osnovi kibernetike. Beograd: Naučna knjiga
Trajkov, M., Dopsaj, M., Eminović, F., Ćopić, N. (2015) Defined hangrip force / differences and error variability in healthy adults. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 14, br. 4, str. 473-495
Vučković, G., Jovanović, A., Dopsaj, M. (2001) Povezanost između takmičarske efikasnosti gađanja pištoljem na 20 metara i mehaničkih karakteristika sile različitih mišićnih grupa. Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, 10, str. 194-201
Vučković, G., Dopsaj, M. (2007) Situational pistol shooting efficiency prediction on the basis of motor abilities of the students of the academy of criminalistic and police studies, by modelling of motoric abilities using methods of partialisation. Nauka, bezbednost, policija, vol. 12, br. 1, str. 139-159
Vučković, G., Dopsaj, M., Dujković, P. (2005) Obuka za upotrebu službenog pištolja prema međunarodnim standardima. Nauka, bezbednost, policija, vol. 10, br. 3, str. 173-194
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1802030D
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2018.