Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 10, br. 3, str. 173-194
Obuka za upotrebu službenog pištolja prema međunarodnim standardima
aPolicijska akademija, Beograd
bViša škola unutrašnjih poslova, Zemun, Beograd
Ključne reči: međunarodni standardi; gađanje; efikasnost; prethodno standardno znanje; pištolj CZ 99
Sažetak
Na uzorku od 21 studenta druge godine studija Više škole unutrašnjih poslova (VŠUP) iz Beograda, sa predhodnim znanjem iz rukovanja službenim vatrenim oružjem realizovana je obuka gađanja po modelu međunarodnih standarda. Tokom realizacije programa ispitanici su imali tri testiranja i to: na početku obuke (Test 1), nakon 50% realizovane obuke (Test 2) i na kraju obuke (Test 3). Testiranje je podrazumevalo precizno gađanje 10 metaka iz službenog pištolja CZ 99 sa udaljenosti od 10 metara. Rezultati su pokazali da je inicijalni nivo znanja (Test 1) 48.29 ± 22.98 ostvarenog zbira pogođenih krugova. Na tranzitivnom testiranju (Test 2) efikasnost je bila na nivou od 76.95 ± 11.83 ostvarenog zbira pogođenih krugova, dok je na kraju postignuta efikasnost na nivou od 78.09 ± 11.42 ostvarenog zbira pogođenih krugova. Analiza varijanse (ANOVA) je pokazala da između rezultata testiranja postoji generalna statistička razlika i to na nivou F = 22.502, r = 0.000. Studentov t test je pokazao da između Testa 1 i Testa 2, kao i Testa 1 i Testa 3 ima značajne razlike efikasnosti gađanja, i to na nivou od t = 6.117, p < 0.000 i t = 7.829, p < 0.000, respektivno. Dobijen je matematički model opisan jednačinom sledećeg oblika: u = 35.1114h01406, a model ima snagu predikcije na nivou pouzdanosti od 98.73%.
Reference
*** (2003) Program i radni materijal za obuku instruktora u rukovanju vatrenim oružjem pištoljem CZ 99. Beograd: MUP Srbije - Uprava policije
*** (2001) Program stručnog usavršavanja ovlašćenih radnika Resora javne bezbednosti MUP Republike Srbije za 2001. godinu. Beograd: MUP R Srbije
Anderson, G., Plecas, D. (2000) Predicting shooting scores from phisical performance data. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 23(4), str. 525-537
Čoh, M., Jovanović-Golubović, D., Bratić, M.V. (2004) Motoričko učenje u sportu. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 2, br. 1, str. 45-59
Dujković, P. (2003) Iskustva u primeni međunarodnih standarda u obuci policije. u: Tendencije i praksa u oblasti bezbednosti i suzbijanja kriminaliteta, Zemun: VŠUP, str. 187-212
Džeferdanović, S., Rakočević, J. (1987) Škola brzog gađanja revolverom - automatskim pištoljem. 13. maj, Beograd, br. 1, 2, 3
Hair, J.F.Jr., Anderson, R.E., Tatham, R.L., Black, C.W. (1988) Multivariate data analysis with readings. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Kukolj, M.S., Jovanović, A., Ropret, R. (1996) Opšta antropomotorika. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Malacko, J. (1991) Osnove sportskog treninga - kibernetički pristup. Novi Sad: J. Malacko
Mcloughlin, C. (1988) The Weaver system: Techniques for handgun combat. International Defense Review, 3, 267-270
Milošević, M., i dr. (1982) Određivanje optimalnog stava u načina gađanja sa validacijom baterija testova za procenu brzine, preciznosti i efikasnosti pri gađanju iz pištolja. Zemun: VŠUP, Projekat
Milošević, M., Stojičić, P., Blagojević, M., Arlov, D., Jovanović, S., Dopsaj, M., Ćirković, Z. (1995) Određivanje krive efekata edukacije kod milicionara pripravnika. u: Milosavljević B. [ur.] Zbornik radova prvog savetovanja iz Specijalno fizičkog obrazovanja - P. Novembar 1994, Beograd: Policijska Akademija, str. 43-48
Milošević, M., Zulić, M. (1988) Uticaj nekih dimenzija snage na efikasnost gađanja iz pištolja. 13. maj, 41(2), str. 89-92
Milošević, M. (1985) Određivanje strukture motoričkih svojstava milicionara. Zemun-Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova / VŠUP
Vučković, G., Dopsaj, M., Blagojević, M. (2001) The relationship between 10m distance pistol shooting efficiency and indicators of muscle force regulation mechanisms at different groups. Exercise and Society Journal of Sports Science, 28, str. 301-302
Vučković, G., Jovanović, A., Dopsaj, M. (2001) Povezanost između takmičarske efikasnosti gađanja pištoljem na 20 metara i mehaničkih karakteristika sile različitih mišićnih grupa. Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, 10, str. 194-201
Vučković, G. (2002) Uticaj motoričkih sposobnosti na efikasnost savladavanja situacionog pištoljskog poligona kod studenata Policijske akademije. Beograd: Fakultet sporta i fizičke kulture, magistarski rad
Vučković, G., Jovanović, A., Dopsaj, M. (2001) Pouzdanost testa za procenu osnovne manipulacije službenim pištoljem CZ 99. Bezbednost, Beograd, vol. 43, br. 2, str. 229-240