Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 11  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 9, br. 2, str. 235-258
Analiza trenda kretanja priliva stranih direktnih investicija u tranzicionim ekonomijama Zapadnog Balkana
Univerzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica

e-adresajovana.adzic@educons.edu.rs, toskovicjelena@yahoo.com
Sažetak
Strane direktne investicije (SDI) su motor privrede i ekonomskog razvoja svake zemlje, zbog svojih mnogobrojnih pozitivnih efekata - od smanjenja nezaposlenosti, podizanja produktivnosti i konkurentnosti privrede na svetskom tržištu, do poboljšanja životnog standarda. Od početka procesa tranzicije, zemlje Zapadnog Balkana kontinuirano su ostvarivale visok nivo stranih direktinih investicija. Trend rasta je bio prekinut eskalacijom globalne ekonomske krize, čiji se uticaj na međunarodne investicione tokove posledično preneo i na region Zapadnog Balkana. Cilj ovog rada je da se detaljnom analizom trenda kretanja priliva stranih direktnih investicija u tranzicionim ekonomijama Zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija i Crna Gora) oceni investiciona aktivnost regiona, sagledaju promene i dinamika investicionih tokova u svakoj odposmatranih zemalja u periodu od 2008. do 2014. godine. Rad se pored uvoda i zaključka, sastoji iz tri celine. U prvom delu dat je pregled globalnih investicionih kretanja i trendova, drugi analizira trend kretanja priliva SDI u svakoj od zemljama Zapadnog Balkana, dok poslednji deo sagledava nivo priliva SDI prema različitim modelima realizacije u izabranim zemljama. Analizom relevantnih pokazatelja investicione aktivnosti daće se odgovor na pitanja kakav je bio trend kretanja i u kojoj meri je obim priliva SDI bio promenjen u svakoj od zemljama Zapadnog Balkana. Takođe, rezultati analize pokazaće kakvo je trenutno stanje i da li su zemlje Zapadnog Balkana na putu oporavka, uprkos krhkosti globalne ekonomije, neizvesnoj politici za investitore i geopolitičkom riziku.
Reference
*** (2015) World investment report. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf
*** (2014) World investment report. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf
*** (2011) World investment report. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2011_en.pdf
Adžić, J., Tosković, J., Marković, J. (2015) Trend analysis of foreign direct investment flows in Serbia with special reference to evaluation of the investment environment. u: Theoretical and Applied Economics (ECTAP) - Special issue, International Finance and Banking Conference FI BA 2015, Bucharest, Romania: University of Economic Studies, pp. 281-292
Antevski, M. (2009) Razvojni potencijali stranih direktnih investicija - komparativna međunarodna iskustva. Međunarodni problemi, vol. 61, br. 1-2, str. 48-73
Begović, B., Mijatović, B., Paunović, M., Popović, D. (2008) Grinfild strane direktne investicije u Srbiji. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Dominick, S. (2009) Međunarodna ekonomija. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Filipović, S., Petrović, P. (2015) Pozicioniranje privrede u globalnom ekonomskom okruženju. Beograd: Ekonomski institut
Filipović, S., Lončar, D. (2011) Investicioni trendovi u agribiznis sektoru sa posebnim osvrtom na Vojvodinu. Poslovna ekonomija, vol. 5, br. 1, str. 145-164
Filipović, S., Andrejević, A., Vučenov, S. (2011) Trendovi u međunarodnim finansijskim tokovima i reperkusije na Srbiju. Poslovna ekonomija, vol. 5, br. 2, str. 105-129
Grgurević, N. (2013) Uticaj direktnih stranih investicija na zemlje u tranziciji. Anali poslovne ekonomije, Beograd, 5, 1, broj 8, str. 17
Husarić, J. (2013) Strane direktne investicije. http://bs.scribd.com/doc/122167721/STRANE-DIREKTNE-INVESTICIJE#scribd
Kordić, M. (2011) Atraktivnost Srbije za privlačenje stranih direktnih investicija. Beograd: Univerzitet Singidunum, doktorska disertacija
Krugman, P.R., Obstfeld, M. (2009) Međunarodna ekonomija - teorija i politika. Beograd: Data status
Paunović, S., Dimić, M. (2014) Ekonomski razvoj centralne i istočne Evrope u uslovima krize. Poslovna ekonomija, vol. 8, br. 2, str. 97-114
Radukić, S.V., Ranđelović-Petrović, M.V., Radović, M.M. (2014) Ekonomske reforme kao nužan preduslov ekoloških poboljšanja u zemljama u tranziciji. Poslovna ekonomija, vol. 8, br. 1, str. 307-330
Štajner, S., Ivanišević, A., Katić, I., Penezić, N. (2015) Komparativni pogled na razvoj ekonomske moći Srbije i zemalja u regionu. Poslovna ekonomija, vol. 9, br. 1, str. 119-140
Terzić, D. (2014) Značaj globalizacije i stranih direktnih investicija za Srbiju. Poslovna ekonomija, vol. 8, br. 1, str. 349-368
Tošković, J., Adžić, J., Marković, J. (2014) Posledice implementacije neoliberalne ideologije u zemljama u tranziciji i Republici Srbiji. u: Peti međunarodni skup Univerziteta Edukons, Sremska Kamenica, str. 199-230
Tošković, J., Adžić, J., Marković, J. (2015) Visoka javna potrošnja kao pokretač ekonomskog oporavka i model pokretanja privrednog rasta Srbije. u: Šesti međunarodni skup Univerziteta Edukons, Sremska Kamenica, str. 177-191
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PosEko1502235A
objavljen u SCIndeksu: 06.02.2016.

Povezani članci

Bankarstvo (2013)
Suština i aktuelnost Mandel-Flemingovog modela
Jevđović Gordana

Singidunum revija (2011)
Strane direktne investicije kao dinamički faktor svetske privrede
Popovčić-Avrić Snežana, i dr.

Industrija (2010)
Kraj ere američkog dolara?
Kapor Predrag

prikaži sve [26]