Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 8  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 1, str. 93-120
Osnovne postavke feminističke kriminologije u primeni zakona o sprečavanju nasilja u porodici
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaB.Ristivojevic@pf.uns.ac.rs, S.Samardzic@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: nasilje u porodici; Srbija; prevencija; policija; metodologija; feministička kriminologija
Sažetak
Prve dve godine primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici čine se pravim momentom za sagledavanje njegovih efekata. Polazna tačka analize jeste pretpostavka radikalne feminističke škole, prema kojoj je nasilje u porodici rezultat navodne želje muškaraca da kontrolišu seksualnost žene, koja se ostvaruje kroz institucije porodice i braka, pa dok god ove institucije opstaju nasilje će se ponavljati. U skladu sa tim, recidivizam bi se morao pokazati kao pravilo. Ova škola negira postojanje drugih ličnih faktora kriminalnog ponašanja u porodici, te druge forme nasilja nisu priznate niti se među njima pravi distinkcija. Na samom početku autori detaljno opisuju brojne metodološke prepreke, te sumarno dokazuju da odredbe samog Zakona počivaju na pretpostavkama radikalne škole feminističke kriminologije. U trećem delu rada autori sumiraju efekte zakona koristeći devet pojedinačnih istraživanja prakse u devet različitih policijskih organizacionih jedinica u Srbiji. Uz značajne metodološke probleme, autori jasno dokazuju da osnovne pretpostavke radikalne škole feminističke kriminologije nemaju uporišta u realnosti srpskog društva. Da bi pretpostavka opstala, partnersko nasilje bi trebalo da dominira nad nasiljem među srodnicima. U stvarnosti, nasilje između krvnih srodnika obuhvata gotovo polovinu, čak 43% od ukupno prijavljenih slučajeva nasilja u porodici. Imajući u vidu da se nasilje u 51% slučajeva dešava u braku, 19% u vanbrančnim zajednicama i samo 8% u emotivnim vezama van braka i vanbračne zajednice, više je no jasno da nasilje nije vezano za kontrolu muškarca nad ženom, već za odnos u koji je "uloženo" više, emocija, energije, jednostavno koje proizilazi iz odnosa koji je dublji i sadržajniji, a tiče se sveobuhvatnosti zajedničkog života, u materijalnom, kulturnom, emotivnom i svakom drugom smislu. Nadalje, samo 18% učinilaca su povratnici, pa ni u ovom smislu polazna ekstremna feministička paradigma ne stoji sjajno. Imajući u vidu sve izneto, polazne pretpostavke na kojima je postavljen Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, prema rezultatima njegove dosadašnje primene, predstavlja sasvim strano telo srpskoj kulturi, društvu i posledično, pravnoj praksi.
Reference
*** (2005-2014) Zakon o Vladi. Službeni Glasnik RS, br. 55/2005, 71/2005-ispr., 101/2017, 65/2008, 16/2011, 68/2012-odluka US, 72/2012, 7/2014-odluka US, 44/2014
*** (2011) Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima. Službeni glasnik RS, br. 27
*** Predlog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Obrazloženje na strani 14, http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2675-16.pdf
*** (2017) Zakon o sprečavanju nasilja u porodici zakazao u praksi?. N1, 7. jul, http://rs.n1info.com/a281692/Vesti/Vesti/Zakon-o-sprecavanju-nasilja-u-porodici-zakazao-u-praksi.html
*** (2018) Ubijeno tri puta više žena nego prošle godine, da li je Zakon zakazao?. RTS, 18. april, http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/3109024/ ubijeno-tri-puta-vise-zena-nego-prosle-godine-da-li-je-zakon-zakazao.html
*** (2016) Bravo državo, Nakon akcije Kurira usvojen Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Kurir, 24. novembar, https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/2557015/ kurir-tv-prenosi-uzivo-konferencija-u-palati-srbija-stefanovic-o-akciji-iskljucinasilje
*** (2017) Od 1. juna nasilje više neće moži da se sakrije. Politika, 27. maj, http://www.politika.rs/sr/clanak/381535/Od-1-juna-nasilje-u-porodici-vise-nece-mocida-se-sakrije
*** (2018) Pašalić: Od početka godine ubijena 21 žena. Danas, 17. april, https://www.danas.rs/drustvo/pasalic-od-pocetka-godine-ubijena-21-zena
*** (2018) Od početka godine ubijeno 20 žena. Politika, 10. maj, http://www.politika.rs/scc/clanak/403471/Od-pocetka-godine-ubijeno-20-zena
*** (2017) Stefanović: Treba NAM nulta tolerancija nasilja, policija nema prava na grešku. Novosti, 24. novembar, http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ drustvo/aktuelno.290.html:697612-Stefanovic-Treba-nam-nulta-tolerancija-nasilja-policija-nema-prava-na-gresku
*** (2011) Živimo u doba rata objavljenog istorijskoj nauci, Reč Milorada Ekmečića, dobitnika nagrade 'Pečat vremena' za istoriografiju, prilikom uručenja priznanja. Pečat, http://www.pecat.co.rs/2011/05/milorad-ekmecic-zivimo-u-doba-rata-objavljenog-istorijskoj-nauci
*** (2019) Kretanje na tržištu rada u prvom kvartalu 2019. Republički zavod za statistiku, 31 maj 2019, http://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20190531-anketa-oradnoj-snazi-1kv-2019/?s=2400
*** (2015) Analiza izveštavanja dnevne štampe o nasilju u porodici (februar, mart i April 2015.). Kontakt, 20. maj 2015, http://kontakta.rs/analiza-izvestavanja-dnevne-stampe-o-nasilju-u-porodici-februar-mart-april-2015
*** (2015) Aleksin zakon, da se djeca ne ubijaju. Al Džazira, 13 decembar, http://balkans.aljazeera.net/vijesti/aleksin-zakon-da-se-djeca-ne-ubijaju
*** (2016) Novi Saziv, nova šansa za Aleksin zakon. RTS, 20 jul, http://www.rts.rs/ page/stories/sr/story/125/drustvo/2391681/novi-saziv-nova-sansa-za-aleksin-zakon. html
*** (2005-2016) Krivični zakonik - KZ. Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05 - ispr., 107/05 - ispr., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 i 94/16
*** (2013) Zakon o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima. Službeni glasnik RS, Br. 32
*** (2005-2015) Porodični zakon. Službeni glasnik RS, br. 18/05, 72/11 - dr. zakon, i 6/15
*** Zaključci sa Nacionalne konferencije o borbi protiv nasilja nad ženama. https://www.praxis.org.rs/images/praxis_downloads/zakljuci%20sa%20nacionalne%20konferencije%20o%20borbi%20protiv%20nasilja%20nad%20enama.pdf
*** (2016-2018) Zakon o policiji. Službeni glasnik RS, br. 6/16, 24/18 i 87/18
*** (2016) Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Službeni glasnik RS, br. 94
*** (2013-2016) Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela. Službenik glasnik RS, br. 32/13, 94/16
*** (2015) Zakon i izmenama i dopunama Zakona o policiji. Službeni glasnik RS, br. 64
*** (2009) Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti žena. Službeni glasnik RS, br. 15
*** (2016-2018) Zakon o javnom redu i miru. Službeni glasnik RS, br. 6/16 i 24/18
Dobash, R., Dobash, E. (2004) Woman's violance to man in intimate relationship: Working on a puzzle. British Journal of Criminology, 3
Dutton, D.G., Nicholls, T.L. (2005) The gender paradigm in domestic violence: Research and theory. Aggression and Violent Behaviour, 6
Grujić, S. (2015) Priručnik za prevenciju rodno zasnovanog nasilja. Beograd
Ignjatović, Đ. (2015) Kriminologija. Beograd
Ikonić, A. (2018) Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u praksi PS Negotin. Novi Sad
Krstić-Nešković, V. (2018) Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u praksi PS Zemun. Novi Sad
Lazić, R., Nenadić, S. (2017) Javno tužilaštvo pred izazovima Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. u: Bejatović Stanko [ur.] Reformski procesi i poglavlje 23 (godinu dana posle) - krivičnopravni aspekti, Zlatibor - Beograd
Marinković, I. (2018) Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u praksi PU Jagodina. Novi Sad
Mijailović, M. (2018) Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u praksi PS Voždovac. Novi Sad
Milić, I. (2019) Evidencija o osudama za privredni prestup. u: Mićović Miodrag [ur.] Sloboda pružanja usluga i pravna sigurnost, Kragujevac
Milić, I. (2017) Nenadoknadiva šteta neopravdanog vođenja krivičnog postupka. u: Bejatović Stanko [ur.] Reformski procesi i poglavlje 23 (godinu dana posle) - krivičnopravni aspekti, Beograd - Zlatibor
Milić, I.D. (2015) Evidencija prekršajno kažnjenih lica. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 1, str. 239-251
Mišambled, R. (2014) Istorija nasilja - od srednjeg veka do danas. Beograd
Samardžić, S., Milić, I. (2014) Kontradiktornosti Zakona o prekršajima u oblasti sankcija prema maloletnicima sa posebnim osvrtom na mere medicinskog karaktera. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 3, str. 381-394
Schechter, S. (1982) Woman and male violence: The vision and struggles of the battered women's movement. Cambridge
Simijonović, M. (2018) Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u praksi PU Vranje. Novi Sad
Stevanić, B. (2018) Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u praksi PU Sremska Mitrovica. Novi Sad
Stojanović, Z. (2011) Krivično pravo u doba krize. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, vol. 124, br. 1-2, str. 27-49
Vasić, M. (2018) Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u praksi PS Novi Beograd. Novi Sad
Vulović, M. (2018) Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u praksi PS Arilje. Novi Sad
Wilis, E. (1984) Radical feminism and feminist radicalism. Social Text, 9-10
Zekavica, Đ. (2018) Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u praksi PU Čačak. Novi Sad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-24973
primljen: 27.01.2020.
objavljen u SCIndeksu: 05.11.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0