Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 53, br. 1, str. 253-264
Evidencije "mogućih nasilnika"
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaI.Milic@pf.uns.as.rs
Ključne reči: nasilnik; mogući nasilnik; učinilac krivičnog dela; evidencija; pravne posledice
Sažetak
Po Krivičnom zakoniku svaki učinilac krivičnog dela upisuje se u kaznenu evidenciju (KE). Reč je o licima koja su pravnosnažnom sudskom odlukom oglašena krivim za krivično delo za koje su gonjeni. KE vodi nadležna organizaciona jedinica ministarstva unutrašnjih poslova. Od 2005. godine propisuje se vođenje jedne posebne evidencije, u koje se upisuju samo lica kojima je nadležni sud izrekao jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici. Na kraju, 2006. godine uvodi se vođenje evidencija u koje se upisuju mogući učinioci krivičnih dela. Predmet pažnje autora su evidencije o licima kojima je izrečena mera zaštite od nasilja u porodici i evidencija o mogućim učinilaca krivičnih dela.
Reference
*** (2008) Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela. Službeni glasnik RS, br. 97
*** (2005-2015) Porodični zakon. Službeni glasnik RS, br. 18/2005, 72/2011, 6/2015
*** (1979) Pravilnik o kaznenoj evidenciji. Službeni list SFRJ
*** (2016) Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Službeni glasnik RS, br. 94
*** (1977-2005) Zakon o privrednim prestupima. Sl. list SFRJ + Službeni list SRJ + Službeni glasnik RS, br. 4/77, 36/77, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90, br. 27/92, 24/94, 28/96, 64/2001, br. 101/2005
*** (2005) Pravilnik o evidenciji i dokumentaciji o licima prema kojima je izvršeno nasilje u porodici i o licima protiv kojih je određena mera zaštite od nasiljau porodici. Službeni glasnik RS, 56
*** (2006) Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izrečenim vaspitnim merama i kazni maloletničkog zatvora. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 63
*** Obrazloženje Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. (dostupno na: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2675-16%201at.pdf (28.3.2018.)
*** (2013-2016) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik RS, br. 65/2013, 13/2016, 98/2016 (Odluka Ustavnog suda)
Bošković, M. (1999) Kriminološki leksikon. Novi Sad
Brjukner, M. (2009) Nasilie v sembe: lokalbnme deistvija - meždunarodnaja problema. Žurnal issledovanii socialbnoi politiki, tom 7, № 2
Ćorović, E. (2016) Kaznena evidencija u krivičnom zakonodavstvu Srbije. u: LVI Savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, Zlatibor
Dimovski, D., Milić, I. (2017) Normative obstacles to the implementation of the act on prevention of domestic violence. u: International Scientific Conference 'GLobalisation and Law', Niš
Fuko, M. (2005) Psihijatrijska moć - predavanja na Kolež de Fransu 1973-1974. Novi Sad: Svetovi
Milić, I. (2017) Šta novo donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima?. Bezbjednost, policija, Građani, 1-2
Milić, I. (2017) Individualizacija kazne zatvora - kriminološki, krivičnopravni i penološki aspekt. Novi Sad, 255-266, doktorska disertacija
Milić, I.D. (2015) Evidencija prekršajno kažnjenih lica. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 1, str. 239-251
Ristivojević, B. (2013) Punitivni populizam srpskog zakonodavca - kritička analiza tzv. Marijinog zakona. u: Pedeseto Savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, str. 319-338
Ristivojević, B. (2017) Da li je novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici opredmećenje pojave tzv. bezbednosnog prava?. Crimen, vol. 8, br. 1, str. 3-21
Ristivojević, B. (2015) Istina kao glavna žrtva angloamerikanizacije domaćeg krivičnog prava - Darvinov rasad u srpskoj šumi. u: LV Redovno godišnje savetovanje udruženja - Suđenje u razumnom roku i drugi krivičnopravni instrumenti adekvatnosti državne reakcije na kriminalitet - Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i prak, 3
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns53-21879
objavljen u SCIndeksu: 23.11.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci