Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 1, str. 123-135
Utvrđivanje istine u prekršajnom postupku - utvrđivanje prekršajne odgovornosti
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaD.Drakic@pf.uns.ac.rs, I.Milic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Rad je nastao kao rezultat rada na Projektu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi, čiji nosilac je Pravni fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu

Sažetak
Prekršaji, kao vrsta kaznenih dela, u Republici Srbiji su dela koja se najčešće čine. Najveći broj lica koja se kazne za učinjeni prekršaj kažnjava se novčanom kaznom, dok je izricanje kazne zatvora retkost. Međutim, ne tako mali broj prekršajno kažnjenih lica, nalazi se na izdržavanju tzv. supletornog zatvora. Kao dela koja se najčešće čine i koja su manje društveno opasna, pojednostavljen je postupak utvrđivanja istine u prekršajnom postupku. Prekršajne sanckije izriče prekršajni sud, ali postoji mogućnost da i Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki izrekne novčanu kaznu. Osim toga, ovlašćeni organ odnosno ovlašćeno lice može da izda prekršajni nalog. Predmet pažnje autora jeste upravo postupak u kojem se utvrđuje istina od strane prekršajnog suda, a cilj je da se ukaže na određenje nedostatke koji se propisuju u aktuelnom Zakonu o prekršajima a koji otežavaju ili onemogućavaju utvrđivanje istine. Osim toga, autori u radu ukazuju i na određene nedostatke prilikom izdavanja prekršajnog naloga, gde je utvrđivanje istine zanemareno, a glavni cilj jeste da se učinilac kazni a izrečena novčana kazna u fiksnom iznosu što pre naplati.
Reference
*** (2009) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik RS, br. 41/09
*** (2011/2014) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014
*** (2012/2015) Zakon o javnim nabavkama. Službeni glasnik RS, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015
*** (2010/2017) Odluka o javnom prevozu putnika na teritoriji grada Novog Sada. Službeni list grada Novog Sada + Službeni glasnik RS, br. 60/2010, 28/2014, 69/2014, 74/2016, br. 104/2017 (Odluka Ustavnog suda), Službeni list grada Novog Sada, br. 54/2017 (Odluka Ustavnog suda)
*** (2009/2016) Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Sl. glasnik RS, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakon i 9/2016 – odluka US
*** (2013/2016) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik RS, br. 65/2013, 13/2016, 98/2016 (Odluka Ustavnog suda). (u daljem tekstu: Zakon o prekršajima ili ZP)
*** (2009/2016) Odluka o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda. Službeni list grada Beograda, br. 61/2009, 10/2011, 55/2011, 69/2014, 2/2015, 86/2016
Bašić, S. (2014) Izvršenje novčane kazne i drugih novčanih iznosa sa osvrtom na prinudnu naplatu na pokretnim i nepokretnim stvarima kažnjenog lica. Vrhovni kasacioni sud, Bilten, br. 3, 340
Grubač, M. (2008) Krivično procesno pravo - uvod i opšti deo. Beograd
Intermex, Milović, M. (2012) Pravni stav zauzet na prvoj sednici sudija Višeg prekršajnog suda u Beogradu, 25. marta 2011. godine. Pravni Informator, Beograd, br. 3
Kolakov, N.N. (2012) Rassmotrenie del ob administrativnyh pravonarušenijah. Moskva
Milić, I., Samardžić, S. (2015) Prekršajna odgovornost putnika u oblasti javnog prevoza. u: Usluge i zaštita korisnika: Zbornik referata sa Međunarodnog naučnog skupa održanog 8. maja, na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, str. 143-159
Milić, I. (2017) O nekim lošim rešenjima u Zakonu o prekršajima. u: Zbornik radova Nacionalno i međunarodno pravo – aktuelna pitanja i teme, Kosovska Mitrovica, tom II, 131-144
Milić, I.D. (2015) Evidencija prekršajno kažnjenih lica. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 1, str. 239-251
Milić, I.D. (2016) Da li je krivično delo uvek najteže kazneno delo?(I deo). Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 3, str. 937-955
Milić, I.D. (2017) Da li je krivično delo uvek najteže kazneno delo? - II deo. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 51, br. 2, str. 405-415
Ristivojević, B. (2015) Istina kao glavna žrtva angloamerikanizacije domaćeg krivičnog prava - Darvinov rasad u srpskoj šumi. u: LV Redovno godišnje savetovanje udruženja – Suđenje u razumnom roku i drugi krivičnopravni instrumenti adekvatnosti državne reakcije na kriminalitet – Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i prak, 3
Roberts, J.M. (2011) Why misdemeanors matter: Defining effective advocacy in the lower criminal courts. Law Reviews & Other Academic Journals, 290
Sarajlija, S. (2011) Kriminalističke teme, 3-4, 118
Škulić, M., Bugarski, T. (2015) Krivično procesno pravo. Novi Sad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-16967
objavljen u SCIndeksu: 26.07.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci