Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 4, str. 1475-1500
O institutu delimične ništavosti ugovora kroz prizmu načela slobode ugovaranja
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresas.midorovic@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: sudska intervencija; sadržina ugovora; hipotetička volja; delimična ništavost; ništavost in toto
Sažetak
U radu je ispitan odnos između načela slobode ugovaranja i instituta delimične ništavosti ugovora. Ovaj odnos aktuelizuje činjenica da je reč o institutu čija primena podrazumeva izvesnu intervenciju suda u inicijalnu sadržinu ugovora, koja, da bi bila dogmatski opravdana, u osnovi treba da bude podržana od strane ugovarača. Navedeno iz razloga što kontrahentima, ili češće jednom od njih, umesto održavanja ostatka ugovora na snazi, u konkretnom slučaju, više može da odgovara njegovo uklanjanje iz "pravnog života" primenom sankcije ništavosti u celosti. Analiza je ukazala na to da stav o odnosu načela slobode ugovaranja i sankcije delimične ništavosti ne može biti uniforman, jer ni slučajevi u kojima se to pitanje aktuelizuje nisu identični. Stoga je u radu ovaj odnos sagledan iz ugla tri različite grupe slučajeva: 1) onih u kojima je zakonodavac izričito predvideo ništavost određene ugovorne odredbe, opredelivši se a priori za održavanje ostatka ugovora na snazi; 2) onih u kojima su same ugovornice posebnom klauzulom uredile uticaj ništavosti jedne ugovorne odredbe na ostataka ugovora, i konačno, 3) onih u kojima je sud utvrdio ništavost određene ugovorne pogodbe na osnovu generalne odredbe o ništavosti iz čl. 103 u vezi sa čl. 105 ZOO. Pošto ZOO ne daje smernice za postupanje sudova u poslednjoj grupi slučajeva, ispitani su doktrinarni stavovi kojima se u uporedivim situacijama priklanja judikatura u zemljama germanskog pravnog kruga. U njima se dilema između delimične ništavosti i ništavosti ugovora in toto rešava uz pomoć konstrukcije hipotetičke volje. U nastavku je pojašnjeno šta se podrazumeva pod hipotetičkom voljom i pomoću kojih pravnih standarda i tačaka oslonaca se ona utvrđuje. Na kraju je zaključeno da je objektivizovani pristup utvrđivanju hipotetičke volje ugovarača, koji se zagovara u analiziranim pravnim sistemima, prihvatljiv i sa stanovišta domaćeg prava.
Reference
*** (1978-2020) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, (Uredba - za vreme ratnog stanja: 22/99, 23/99, 35/99, 44/99), Službeni glasnik RS, br. 18/2020
*** (1982-2006) Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. Službeni list SFRJ, br. 43/82, 72/82, Službeni list SRJ, br. 46/96, Službeni glasnik RS, br. 46/2006
*** (2005-2015) Zakon o hipoteci. Službeni glasnik RS, br. 115/2005, 60/2015, 63/2015 (Odluka Ustavnog suda), 83/2015
Blagojević, B.T., Krulj, V., ur. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija
Dabić, S. (2014) O dejstvima modifikacije ugovora odložnim uslovom. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 62, br. 2, str. 197-214
Dedual, A. (2017) Geltungerhaltende Reduktion. Tübingen: Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht
Dolović-Bojić, K. (2019) Konverzija ugovora. u: Druga regionalna naučna konferencija iz obligacionog prava, Međunarodni naučni skup, 14. i 15. novembar 2019. Beograd, Knjiga sažetaka, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Dolović-Bojić, K. (2020) O konverziji ugovora u srpskom pravu sa posebnim osvrtom na sudsku konverziju. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 68, br. 1, str. 146-163
Dudaš, A. (2010) Kauza ugovorne obaveze prema Zakonu o obligacionim odnosima Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 1, str. 145-169
Dudaš, A. (2011) Kauza ugovorne obaveze - francuski uticaj na Zakon o obligacionim odnosima. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 4, str. 663-681
Đurđević, M., Pavić, D. (2016) Nekoliko misli o ograničenjima slobode uređivanja sadržine ugovora u našem savremenom pravu. Pravo i privreda, vol. 54, br. 7-9, str. 45-61
Hackl, C.H. (2017) Die Zivilrechtliche Teilnichtigkeit und Ihre Folgen am Beispiel des Pactum De Quota Litis. Wien, Dissertation
Hager, J. (1983) Gesetzesund sittenkomforme Auslegung und Aufrechterhaltung von Rechtsgeschäfte. Juristische Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität zu München, Dissertation
Häsemeyer, L. (2003) Geltungserhaltende oder geltungszerstörende Reduktion?. u: Habersack Mathias, et al. [ur.] Festschrift für Peter Ulmer zum 70. Geburtstag, Berlin, 1097-1108
Hiber, D., Živković, M. (2015) Zaštita korisnika kredita od jednostrane izmene visine ugovorene kamate. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 70; 573-586
Hübner, U. (1984) Personale Relativierung der Unwirksamkeit von Rechtsgeschäften nach dem Schutzzweck der Norm. u: Baumgärtel Gottfried, et al. [ur.] Festschrift für Heinz Hübner zum 70. Geburtstag, 487-503
Hürlimann, R. (1984) Teilnichtigkeit von Schuldverträgen nach Art. 20 Abs. 2 OR. Freiburg: Universitätsverlag Freiburg Schweiz, Dissertation
Jakov, R. (2016) Obligaciono pravo - opšti deo. Beograd, deseto izdanje
Krulj, V. (1954) Ništavost pravnih poslova - posledice ništavosti. Beograd, doktorska disertacija
Lazić, M. (2015) Zaštita hipotekarnog dužnika od nepravičnih klauzula. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Br. 70. 555-572
Ludwug, R. (1960) Vertragsfunktion und Vertragsfreiheit. u: von Caemmerer Ernst, et al. [ur.] Hundert Jahre Deutsches Rechtsleben: Festschrift zum Hundertjährigen Bestehen des deutschen Juristentages, Band I, Karlsruhe, 101-134
Mijanović, D. (2021) Ništavost kao pretpostavka konverzije ugovora. Glasnik Advokatske komore Vojvodine
Nikolić, D. (2015) Pravna zaštita slabije strane u privatnom pravu Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 70, 499-516
Nikolić, D. (1995) Građanskopravna sankcija - geneza, evolucija i savremeni pojam. Pravni fakultet u Novom Sadu - Centar za izdavačku delatnost
Pajtić, B., Radovanović, S., Dudaš, A. (2018) Obligaciono pravo. Novi Sad: Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta
Pawlowski, H. (1966) Rechtsgeschäftliche Folgen nichtiger Willenserklärungen, Amts und Parteinichtigkeit von Rechtsgeschäften, Zum Verhältnis von Privatautonomie und objektivem Recht. Göttingen: Verlag Otto Schwartz & Co
Perović, S., ur. (1995) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija, knjiga I
Radovanović, S.M., Miščević, N.B. (2018) O elektronskoj formi ugovora u domaćem pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 4, str. 1641-1661
Sandrock, O. (1960-1961) Subjektive und objektive Gestaltungskräfte bei der Teilnichtigkeit von Rechtsgeschäften, Ein Beitrag zur Auslegung von § 139 BGB. Archiv für die civilistische Praxis, 6, 481-546
Stanković, O., Vodinelić, V. (2007) Uvod u građansko pravo. Beograd: Nomos
Steindorff, E. (1971) Teilnichtigkeit kartellrechtswiedriger Vereinbarungen in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. u: Festschrift für Wolfgang Hefermehl, Heidelberg, 177-188
Theo, M. (1978) Die Bedeutung des tatsächlichen Parteiwillens für den hypothetischen. u: Horst Heinrich Jakobs, et al. [ur.] Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag - Band I, Köln, 621-628
Uffmann, K. (2010) Das Verbot der geltungserhaltenden Reduktion. Tübingen: Mohr Siebeck
Vizner, B. (1978) Komentar zakona o obveznim (obligacionim) odnosima. Zagreb
Vodinelić, V.V. (1997) Takozvana zloupotreba prava. Beograd: Nomos
Vodinelić, V.V. (2014) Građansko pravo - uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava. Beograd: Službeni glasnik, drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje
von Esch, H.P. (1968) Teilnichtige Rechtsgeschäfte, Das Verhältnis von Parteiwille und Rechtssatz im Bereich des § 139 BGB. Köln: Carl Heymanns Verlag KG
Werner, F. (1960) Rechtsgeschäft und Privatautonomie. u: von Caemmerer Ernst, et al. [ur.] Hundert Jahre Deutsches Rechtsleben, Festschrift zum hunderjährigen Bestehen des Deutschen Juristentages, 135-238
Werner, F. (1992) Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Zweiter Band, Das Rechtsgeschäft. Berlin: Springer-Verlag
Zimmermann, R. (1979) Richterliches Moderationsrecht oder Totalnichtigkeit?: Die rechtliche Behandlung anstößig-übermäßiger Verträge. Berlin: Duncker & Humblot
Živković, M. (2018) O dozvoljenosti ugovaranja troškova obrade kredita u pravu Srbije. Bankarstvo, vol. 47, br. 2, str. 14-51
Živković, M. (2006) Obim saglasnosti neophodan za zaključenje ugovora. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-30204
primljen: 10.01.2021.
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka