Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 42, br. 3, str. 307-323
Antropološka dimenzija etničkih sukoba
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Ključne reči: etnički sukobi; sveto i svetovno; Jugoslavija; Srbija; Bosna i Hercegovina
Sažetak
Cilj ovog rada je da se etnički sukobi sagledaju i kroz njihovu antropološku dimenziju, posebno iz ugla Dirkemovog razlikovanja svetog i svetovnog, kao i njihove ambivalencije.1 Osim sâmog Dirkema (Émile Durkheim), pisac teksta se poziva i na druge autore koji su dirkemovskoj sociološko-antropološkoj školi više ili manje bliski. Glavni teorijski okvir analize čini zapravo pokušaj razvijanja i 'primene', u tom pogledu veoma inspirativnog, antropološkog stanovišta Meri Daglas (Mary Douglas). Sociološku podlogu iz koje se crpi empirijska građa i na kojoj se ilustruje i proverava valjanost početne hipoteze i korišćenog pojmovnog aparata predstavljaju etnički sukobi koji prate raspad druge Jugoslavije. Ne pretendujući ni na kakvu iscrpnost, još manje na celovitost, u objašnjenju tako složenih fenomena, autor se ograničava na proveravanje hipoteze o mešanju svetog i svetovnog kao jednom od uzroka, i u isti mah pojavnih manifestacija, etničkih sukoba u nacionalno i verski heterogenim sredinama, koje su, uz to, zahvaćene mukotrpnim i neizvesnim procesom zamene socijalističkog sistema kapitalističkim. U tom kontekstu, ukazuje se i na složenost međuentiteskih odnosa u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, te na neke od uzroka i mogućih posledica oštrog diferenciranja na aktuelnoj političkoj sceni tranzicione Srbije, koji se razmatraju u istom teorijskom ključu.
Reference
Abeles, M. (2001) Antropologija države. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Barkan, E. (2007) Krivica nacija. Novi Sad: Stylos
Daglas, M. (1994) Prirodni simboli. Novi Sad: Svetovi
Daglas, M. (2001) Kako institucije misle. Beograd: B92
Daglas, M. (1993) Čisto i opasno. Beograd: Plato
Dirkem, E. (1982) Elementarni oblici religioznog života - totemistički sistem u Australiji. Beograd, itd: Prosveta
Dženkins, R. (2001) Etnicitet u novom ključu - argumenti i ispitivanja. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Eriksen, T.H. (2004) Etnicitet i nacionalizam. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Gelner, E. (1997) Nacije i nacionalizam. Novi Sad: Matica srpska
Gurguris, S. (2004) Sanjana nacija - prosvećenost, kolonizacija i ustanovljenje moderne Grčke. Beograd: Beogradski krug
Hantington, S.P. (2000) Sukob civilizacija i preoblikovanje svetskog poretka. Podgorica: CID
Hobsbaum, E.J. (1996) Nacije i nacionalizam od 1780 - program , mit , stvarnost. Beograd: Filip Višnjić
Hobsbom, E., Rejndžer, T., ur. (2002) Izmišljanje tradicije. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Kecmanović, D. (2001) Etnička vremena. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Kymlicka, W. (2004) Multikulturalizam - multikulturno građanstvo. Podgorica: CID
Luelen, T. (2001) Uvod u političku antropologiju. Čačak: Gradac
Putinja, F., Stref-Fenar, Ž. (1997) Teorije o etnicitetu. Beograd: Čigoja štampa
Rivière, C. (2000) Anthropologie politique. Paris: Armand Colin
Semprini, A. (1999) Multikulturalizam. Beograd: Clio
Smit, A.D. (1998) Nacionalni identitet. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Tripković, M. (2005) Hrišćanstvo i pitanje opravdanja vlasti u multikulturnom društvu. u: Religija u multikulturnom društvu, Tematski zbornik, Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 9-28
Tripković, M. (2007) Raspolućena Srbija. u: Tripković Milan, Pušić Ljubinko, Šljukić Srđan [ur.] Raskršća Srbije, Novi Sad: Mediterran publishing
Tripković, M.B. (2005) Etnički sukobi u multikulturnim društvima i (ne)mogućnosti njihovog predupređivanja. Sociološki pregled, vol. 39, br. 2, str. 99-121
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/socpreg0803307T
objavljen u SCIndeksu: 19.02.2009.