Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 10 od 27  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 31, br. 1, str. 174-186
O nekim metodološkim fazama i postupcima u ekonomiji (i agroekonomiji)
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za ekonomiku poljoprivrede, Srbija
Ključne reči: metodologija; ekonomija; agrarna ekonomija; faze istraživanja; metodološki postupci; specifičnosti
Sažetak
Autor razmatra uvek aktuelnu temu metodoloških problema naučnog istraživanja. Ekonomija (i agroekonomija) kao društvene nauke imaju specifičnosti u metodološkim fazama i postupcima istraživanja. Posebno se razmatraju neke faze naučnog istraživanja: posmatranje u ekonomiji, hipoteze, deskripcija, faza obrade podataka (statistički, matematički metod, modelovanje, marginalna analiza), eksperiment u ekonomiji, pretpostavke, predviđanja i verifikacija. Autor se, dalje, zadržava na opštim metodološkim postupcima u ekonomiji: analitički, sintetički, induktivni, deduktivni, komparativni, istorijski metod, multivarijantna analiza, bilansni metod i metod makroekonomske i mikroekonomske analize.
Reference
Borojević, S. (1974) Metodologija eksperimentalnog naučnog rada. Novi Sad: Radnički univerzitet 'Radivoj Ćirpanov'
Gilli, G.A. (1974) Kako se istražuje - vodič u društvenim istraživanjima. Zagreb: Školska knjiga
Ilić, M. (1994) Naučno istraživanje - opšta metodologija. Beograd: Filološki fakultet
Kant, I. (1958) Kritika čistoga uma. Beograd: Kultura
Koen, M., Nejgel, E. (1965) Uvod u logiku i naučni metod. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Marković, M. (1994) Logika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Milić, V. (1965) Sociološki metod. Beograd: Nolit
Milošević, N. (1989) Projektovanje istraživanja u ratnoj veštini. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Nejgel, E. (1974) Struktura nauke - problemi logike naučnog objašnjenja. Beograd: Nolit
Novaković, S. (1984) Hipoteze i saznanje - uloga hipoteza u rastu naučnog saznanja. Beograd: Nolit
Obradović, S., Sentić, M. (1959) Osnovi statističke analize. Beograd: Naučna knjiga
Pečujlić, M. (1989) Metodologija društvenih nauka. Beograd: Savremena administracija
Pejanović, R.V. (2007) Ekonomija I - uvod u mikroekonomiju. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Pejanović, R.V. (2007) Ekonomija (za agroekonomiste). Novi Sad: Dnevnik, Udžbenik
Pers, Č.S. (1979) Pragmatizam. Beograd: Grafos
Pjanić, Z., Stojanović, I.V., Jakšić, M.P., ur. (1994) Ekonomska i poslovna enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
Popper, K.R. (1973) Logika naučnog otkrića. Beograd: Nolit
Sakan, M. (2005) Hipoteze u nauci. Novi Sad: Prometej
Šamić, M. (1977) Kako nastaje naučno djelo - uvođenje u metodologiju i tehniku naučnoistraživačkog rada. Sarajevo: Svjetlost
Šešić, B.V. (1978) Osnovi metodologije društvenih nauka. Beograd: Naučna knjiga
Šušnjić, Đ.J. (1999) Metodologija. Beograd: Čigoja štampa
Zaječaranović, G.J. (1977) Osnovi metodologije nauke. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka