Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 13  
Back povratak na rezultate
Rizik zemlje i efekti stranih direktnih investicija
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija

e-adresaevica@eknfak.ni.ac.rs
Ključne reči: rizik zemlje; strane direktne investicije; metodi za merenje premije rizika zemlje; prinos na investiciju
Sažetak
Namera ovog rada je da ukaže na međuzavisnost rizika i efekata stranih direktnih investicija (SDI) na preduzeće zemlje domaćina i strano preduzeće uz poseban osvrt na preduzeća Republike Srbije. Broj rizika od značaja za donošenje investicione odluke multinacionalnih kompanija koji potiču iz okruženja je značajno povećan tokom procesa globalizacije. Multinacionalne kompanije nastoje da, pre donošenja odluke o međunarodnom investiranju, predvide sve potencijalne rizike sa kojima se mogu suočiti u zemlji domaćinu. Rizik zemlje, kao jedan od najvažnijih rizika, javlja se u dve forme: rizik suverenosti i rizik transfera/konvertibilnosti. S obzirom da rizik zemlje može imati veliki uticaj na prinos koji će odbaciti jedna međunarodna investicija, on se mora realno oceniti. Za merenje premije rizika zemlje moguće je koristiti veći broj metoda. Raspon direktnih i indirektnih potencijalnih efekata stranih ulaganja je ogroman i efekti su obostrani, i na investitora i na zemlju domaćina. Podaci pokazuju učešće Srbije u ukupnom svetskom prilivu SDI u periodu 2000-2007. kao i poređenje priliva SDI Srbije i nekih evropskih i bivših jugoslovenskih zemalja. U poslednjem delu rada prikazana je međuzavisnost rizika i prinosa na investiciju, kao i kreiranje međunarodnog investicionog portfolia kao instrumenta za smanjenje rizika.
Reference
*** (2007) World investment report 2007. New York - Geneva: UNCTAD
Blake, D.H. (2000) Financial market analysis. New York, itd: Wiley
Brighan, E. (1994) Financial risk management. London: Guildhall University, str. 227
Daft, R.L. (1992) Organization theory and design. St. Paul, MN, itd: West Publishing
Damodaran, A. (2003) Country risk and company exposure: Theory and practice. Journal of Applied Finance, vol. 13, br. 2, Fall/Winter 2003, str. 63-76
Emmett, J.V. (1997) Risk Management. John Whiley & Sons
Erb, C.B., Harvey, C.R., Viskanta, T.E. (1995) Country credit risk and global portfolio selection. Journal of Portfolio Management, Winter, str. 74-83
Erb, C.B., Campbell, H.R., Tades, V.E. (1996) Political risk, financial risk and economic risk. Financial Analysts Journal, vol. 52, (6), str. 28-46
Eun, S.C., Resnick, G.B. (2007) International financial management. New York: McGraw-Hill Companies
Longueville, G. (1997) Les nouvelles dimensions du risk pays. Banque, No 585, str. 44
NBS (2004) Statistički bilten, Beograd, februar
Petrović, E. (2008) Ocena i upravljanje rizikom zemlje u globalnim tokovima kapitala. u: Inostrani kapital kao faktor razvoja zemlje u tranziciji, Kragujevac: Ekonomski fakultet, str. 211-221
UN Conference on Trade and Development (2003) World Investment Report - WIR. New York-Geneva: United Nations Publications
UN Conference on Trade and Development (2005) World Investment Report 2005. New York-Geneva: United Nations Publications / UN Publication
UNCTAD (2008) World investment report 2008. New York
van Horne, J.C. (1993) Finansijsko upravljanje i politika. Zagreb: Mate
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka