Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 13, br. 34, str. 227-240
Stepen usvojenosti srpskog prozodijskog sistema kod studenata kojima srpski nije maternji jezik
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet

e-adresanatally.spasic@gmail.com
Projekat:
Dinamika struktura savremenog srpskog jezika (MPNTR - 178014)

Ključne reči: prozodijski sistem; srpski kao nematernji jezik; slog; akcenat; intonacija; kvantitet; neakcentovana dužina
Sažetak
Cilj ovoga rada jeste da ispitamo inventar prozodema u jeziku studenata kojima srpski nije maternji jezik i da opišemo u kojoj su meri i na koji način ovi studenti usvojili prozodijski sistem standardnog srpskog jezika. Primeri koji će u radu biti analizirani dobijeni su na osnovu snimaka na kojima studenti kojima je mađarski, odnosno slovački maternji jezik čitaju vesti na srpskom jeziku. U radu se navode tipološke fonetske i prozodijske razlike između srpskog jezika sa jedne strane i slovačkog, odnosno mađarskog sa druge. Ukazuje se na teškoće sa kojima se suočavaju studenti koji uče srpski jezik kao drugi, ali i na mogućnosti za prevazilaženje tih teškoća.
Reference
Andrić, E. (2013) Kontrastivna semantička analiza reči fej u mađarskom i glava u srpskom jeziku. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, vol. 56, br. 2, str. 131-153
Belić, A. (1946) Istorija srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Csikós, M.L. (2013) Problemi jezičke kompetencije u revitalizaciji mađarskog jezika u Vojvodini. Tanulmányok, br. 1, str. 88-99
Dabić, B. (1986) Smisao kontrastiranja glasovnih sistema u nastavi slovenskih jezika. u: Berić Vesna [ur.] Kontrastivna jezička istraživanja, III simpozijum, Zbornik radova, Novi Sad, 101-111
Derwing, T.M., Munro, M.J. (1997) Accent, intelligibility, and comprehensibility: Evidence from four L1s. Studies in Second Language Acquistion, 19, str. 1-16
Dešić, M. (1992) Srpski akcenat s lakoćom. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ivić, P., Klajn, I., Pešikan, M., Brborić, B. (2007) Srpski jezički priručnik. Beograd: Beogradska knjiga
Jokanović-Mihajlov, J. (2006) Akcenat i intonacija govora na radiju i televiziji. Beograd: Čigoja
Keith, B., ur. (2006) Encyclopedia of Language and Linguistics. Oxford: Elsevier, 2nd Ed
Lehiste, I., Ivić, P. (2002) Prozodija reči i rečenice u srpskohrvatskom jeziku. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Makišová, A., Kováčová, J. (2013) Prepositions do, od and z in Slovak and their equivalents in Serbian. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, vol. 38, br. 1, str. 47-59
Marić, A. (2006) Kvantitet i akcenat u slovačkom i srpskom jeziku. Primenjena lingvistika, br. 7, str. 228-234
Peco, A. (1985) Osnovi akcentologije srpskohrvatskog jezika. Beograd: Naučna knjiga
Peco, A. (1991) Akcenti i dužine u srpskohrvatskom jeziku. Beograd: Naučna knjiga
Subotić, L., Sredojević, D., Bjelaković, I. (2012) Fonetika i fonologija - ortoepska i ortografska norma standardnog srpskog jezika. Novi Sad: Filozofski fakultet
Szende, T. (2007) Hungarian. u: The Handbook of the International Phonetic Association, Cambridge University Press, 104-107
Škarić, I. (2009) Hrvatski izgovor. Zagreb: Nakladni zavod Globus
Terzić, B. (1996) O konfrontiranju/kontrastiranju srpskog i ukrajinskog jezika. u: Šević Radmila, Tir Mihal [ur.] Kontrastivna jezička istraživanja, V simpozijum, Zbornik radova, Novi Sad, 101-105
Tirova, Z. (2012) Dvojezičnost u životu vojvođanskih Slovaka. Slavistika, br. 16, str. 252-255
Zvekić-Dušanović, D. (2006) O srpskim ekvivalentima mađarskog kondicionala prošlog. Primenjena lingvistika, br. 7, str. 284-295
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/naslKg1634227S
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2017.