Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 16, br. 2, str. 75-78
Primese u naturalnom semenu lucerke i njihov uticaj na tehnologiju dorade
Institut za krmno bilje, Kruševac

e-adresadragoslav.djokic@ikbks.com
Projekat:
Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologija proizvodnje krmnog bilja u funkciji održivog razvoja stočarstva (MPNTR - 31057)

Ključne reči: lucerka; seme; tehnologija dorade
Sažetak
Cilj istraživanja u ovom radu je bio da se uporednim ispitivanjem dva sistema mašina za doradu semena lucerke pri doradi naturalnog semena dve različite čistoće (59,0% i 71,0%), s različitim sadržajem primesa odrede relevantni parametri, odnosno da se ustanovi koji tehnološki postupak dorade daje optimalne rezultate. Relevantni parametri koji su praćeni tokom ispitivanja bili su: čisto seme (%), seme korova i seme drugih kultura (%), inertne materije (%), količina dorađenog semena (kg), vreme dorade semena (min), utrošak čeličnog praha (kg), vode (l), glicerina (ml) i randman dorade (%). Lucerka predstavlja najznačajniju krmnu leguminozu kako po kvalitetu krme, tako i po površinama na kojima se gaji u našoj zemlji i u svetu. Gubici semena lucerke pri doradi su u direktnoj zavisnosti od vrste i količine korova i ostalih nečistoća prisutnih u naturalnom semenu. Naročito velika količina primesa i korova u naturalnom semenu lucerke može biti posledica lošeg stanja useva, kao i neodgovarajućeg podešavanja kombajna u procesu žetve. Proces dorade semena lucerke se izvodi na više mašina i uređaja, što podrazumeva niz različitih postupaka u zavisnosti od ulazne čistoće semena. Koje mašine će se primeniti za proces dorade, kao i izbor odgovarajućeg tehnološkog postupka zavisi od početne čistoće semena. Takođe je značajno i pravilno podešavanje mašina za doradu da bi se dobili optimalni rezultati i smanjili gubici semena prilikom procesa dorade.
Reference
*** (2005) Zakon o doradi semena. Službeni glasnik Republike Srbije, 45
*** (1987) Pravilnik o ispitivanju kvaliteta semena. Sl. list SFRJ, br. 47/87
Babić, M., Babić, L. (1998) Uticaj osnovnih fizičkih osobina semena pšenice na karakteristike strujanja vazduha. Selekcija i semenarstvo, 5(3-4): 29-32
Barnes, K.D., Goplen, B.P., Baylor, J.E. (1988) Alfalfa and Alfalfa improvement. u: Highlights in the USA and Canada, Medison, Wisconsin, USA: CSSA-SSSA, ch. 1, 1-24.ASA
Black, M., Bewley, D.J., Halmer, P. (2006) The encyclopedia of seeds science, technology and uses. Wallingford
Burton, J.C. (1972) Alfalfa science and technology. u: Nodulation and symbiotic nitrogen fixation, Medison, Wisconsin, USA: ASA, ch. 11, 229-246
Copeland, L.O., Mcdonald, M.B. (2004) Principles of Seed Science and Technology. Massachusetts: Kluwer Academic Publishers
Ðokic, D., Stanisavljevic, R., Terzic, D., Markovic, J., Štrbanovic, R., Mileusnic, Z., Dimitrijevic, A. (2011) Dorada semena lucerke na različitim sistemima mašina. Journal on Processing and Energy in Agriculture, 15(3): 201-204
Đokić, D., Đević, M., Stanisavljević, R., Cvetković, M., Anđelković, B. (2009) Analiza utroška električne energije pri doradi semena lucerke različite čistoće. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 13, br. 3, str. 261-264
Đokić, D.J. (2010) Primena različitih tehničko-tehnoloških sistema u doradi semena lucerke. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Eric, P., Dukic, D., Cupina, B., Trifunovic, T. (1996) Faktori koji uticu na randman dorade lucerke. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Sv. 21, str. 543-552
International Seed Testing Association (1999) International rules for seed testing. Seed Science and Technology, vol. 27
Karagic, D., Katic, S., Vasiljevic, S., Milic, D. (2007) Semenarstvo lucerke u vojvodini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 44, br. 1, str. 87-98
Katić, S., Mihailović, V., Karagić, Đ., Vujaković, M., Pataki, I. (2000) Biološke i tehnološke osobine semena lucerke. u: Savetovanje Semenarstvo krmnog bilja na pragu trećeg milenijuma (XI), Sombor, str. 73-80
Kolak, I. (1990) Čišćenje i tretiranje sjemena. Semenarstvo, 7 (5); 293-300
Lugić, Z., Radović, J., Terzić, D., Tomić, Z., Spasić, R. (2000) Semenarstvo višegodišnjih leguminoza u Centru za krmno bilje Kruševac. u: Savetovanje (XI), Sombor, str. 47-55
Lukić, D., i dr. (2000) Lucerka. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Mišković, B. (1986) Krmno bilje. Beograd: Naučna knjiga
Radenović, B. (2000) Semenarstvo krmnog bilja. Beograd: Velarta
Republički zavod za statistiku Srbije (2011) Statistički godišnjak Republike Srbije. Beograd
Savić, Z., Tomić, Z., Lugić, Z., Radović, J. (2000) Uticaj korovskih vrsta u naturalnom semenu na randman dorade semena lucerke. u: Agrozajednica za proizvodnju i promet hrane Jugoslavije, XI savetovanje, Semenarstvo krmnog bilja na pragu trećeg milenijuma, 25-28. IV, Sombor, str. 103-110
Smith, L.D. (1988) Alfalfa and Alfalfa Improvement. Medison, Wisconsin, ch. 33, 1023-1036
Stanisavljević, R.S. (2006) Uticaj gustine useva na prinos i kvalitet krme i semena lucerke (Medicago sativa L.). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Tomić, Z., Lugić, Z., Sokolović, D., Radivojević, G. (1998) Klijavost i energija klijanja semena sorti krmnih biljaka do pete godine života. Selekcija i semenarstvo, vol. V, br. 3-4, str. 55-60
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

J Proc Ener Agri (2011)
Dorada semena lucerke na različitim sistemima mašina
Đokić Dragoslav, i dr.

Selekcija i semenarstvo (2013)
Značaj i stanje semenarstva krmnih biljaka u poljoprivredi Republike Srbije
Đokić Dragoslav, i dr.

Poljoprivredna tehnika (2012)
Primena različitih tehnoloških procesa u doradi semena crvene deteline
Đokić Dragoslav, i dr.

prikaži sve [85]