Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 9, br. 1, str. 127-140
Zbornici fetvi na osmanskom jeziku - opšti pregled
Istorijski arhiv Beograda, Sektor za obradu i korišćenje arhivske građe

e-adresairena.ristanovic@arhiv-beograda.org
Ključne reči: fetva; šerijat; osmanski; zbornik
Sažetak
Pravna rešenja, kao odgovori na pitanja u okviru šerijatskog zakona, data usmeno ili pismeno, nazvana fetvama, imala su svoj razvojni put još od vremena proroka Muhameda. Fetva kao sredstvo kojim se islam prilagođavao civilizacijskim promenama održala se do danas, te se kao takva koristi u rešavanju svakodnevnih problema vernika. Ovim radom, autor je nastojao da predstavi razvojni put i ulogu fetve u islamskom društvu, osvrnuvši se na osnovne pojmove verskog zakona - šerijata i očuvanja fetvi na osmanskom jeziku kao pokretnog kulturnog nasleđa.
Reference
Atçil, A. (2002) Procedure in the Ottoman court and the duties of kadis. Ankara
Atsız, N. (1967) Istanbul Kütüphanelerine göre Ebussuud Bibliografyası. Istanbul
Attar, F. (1995) Islam Ansiklopedisi. Istanbul
Avramović, S., Stanimirović, V. (2012) Uporedna pravna tradicija. Beograd
Begović, M. (1936) Šerijatsko bračno pravo sa kratkim uvodom u izučavanje šerijatskog prava. Beograd
Begović, M.Dž. (1984) Nastanak i razvitak šerijatskog prava. Balcanica, br. 15, str. 86
Bušatlija, I. (2002) Blagajski muftija Mustafa Ćišić i njegov kodeks Fatāwā Mağmū'ası. Anali GHB, Sarajevo, XXIII-XXIV
Čolić, Lj. (2004) Počeci osmanistike u Srbiji - afirmacija i/ili popularizacija. Nur, Beograd, XL
Čolić, Lj. (2005) Osmanska diplomatika sa paleografijom. Beograd
Davellioğlu, F. (1997) Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat. Istanbul
Espozito, Dž.L. (2002) Oksfordska istorija islama. Beograd
Fotić, A. (2002) Privatni život u srpskim zemljama u osvit modernog doba. Beograd
Furat, A.Z. (2011) Some characteristics of ulemamedžlis fatwas and their role in determining general policy of the highest Islamic authority in Bosnia and Herzegovina, 1883-1909. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, XXXII
Hadžić, M. (1939) Nekoliko fetvi naših muftija iz turske dobe. Sarajevo: Kalendar Gajret
Hasani, M. (2003) Zbornik fetvi muftije Ahmeda ef. Mostarca. Anali GHB, Sarajevo, XXI-XXII
Jahić, M. (2010) Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa. Sarajevo: London, sv. I
Kanar, M. (2005) Etimolojik Osmanlı Türkçesi Sözlüğü. Istanbul
Karčić, F. (2011) Studije o šerijatskom pravu i institucijama. Sarajevo
Karčić, F. (2009) Šerijatsko pravo - reformizam i izazovi modernosti. Sarajevo, VI
Lević, O. (2015) Fetve Hasana Kafije Pruščaka. Anali GHB, Sarajevo, XXXVI
Marinković, M. (2003) O knjizi fetvi, Vekovi. u: Vekovi Beograda /XVI-XX vek/: katalog izložbene postavke, Beograd, /XVI-XX vek/: katalog izložbene postavke
Muftić, T. (1997) Arapsko-bosanski rječnik. Sarajevo
Nakičević, O. (1977) Hasan Kafija Pruščak: Pionir arapsko-islamskih nauka u Bosni i Hercegovini. Sarajevo
Novaković, D. (2002) Položaj Islamske verske zajednice u Bosni i Hercegovini za vreme austrougarske uprave. Tokovi istorije, br. 3-4, str. 7-28
Örsten, S. (2007) Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynağı Olarak Fetva Mecmuaları. Türk Hukuki Tarihi Araştırmaları, Istanbul, S. 4
Özen, Ş. (2005) Osmanlı Dönemi Fetva Literatürü. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Istanbul, c. 3, s. 5
Özön, M.N. (2008) Büyük Osmanlıca Türkçe Sözlük. Istanbul, 10
Popara, H. (2011) Katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa. Sarajevo: London, sv. II
Smailagić, N. (1990) Leksikon islama. Sarajevo
Ujkanović, E. (2011) Islamska terminologija u jugoslovenskoj upotrebi od 1918. do 1990. godine. Novi Pazar
Velajati, A.A. (2016) Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Beograd
Zirojević, O. (2009) Fetve. Helsinška povelja, Beograd, 127-128, januar-februar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-16976
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (1991)
Pojam sune u predislamsko doba
Stanimirović Vojislav Ž.

Pravni zapisi (2019)
O ustanovi vakufa i vakufskim dobrima u Kneževini Srbiji 1830-1878 - pravno-istorijski okvir
Kolaj-Ristanović Irena D.

Anali Pravnog fak Beograd (2007)
Hanefijski fikh i moderna srpska pravna istorija
Jevtić Miroljub

prikaži sve [22]