Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
Ontologija postmoderne teorije priče i pripovedanja
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filološke katedre, Katedra za srpsku književnosti i jezik

e-adresaaleksladjana@gmail.com
Ključne reči: metafikcija; narativna inteligencija; narativni identitet; fokalizacija; redudantnost; varijacija; diversifikacija; pozicija narativne instance; kontekst pripovedanja
Sažetak
Priča je jedan od vidova ljudske komunikacije, i jedan od najstarijih načina spoznaje sveta i razmene saznanja. Priča se saopštava rečima, slikom i pokretom, i zato se fenomen narativnosti ne može ograničiti samo na verbalno izražavanje. Pripovedati se može o stvarnim ili izmišljenim događajima sa namerom da se prenese poruka, omogući spoznaja ili razonoda, ali i da se stvori umetnički oblik i ostvari estetska komunikacija. Postupak kojim se u književnom delu gradi unutrašnji svet svakako je priča ili narativ. Savremena teorija pripovedanja navodi brojne vidove narativnosti u različitim medijima: folklornom i umetničkom, usmenom ili pisanom jezičkom pripovednom obliku, u pantomimi, u slici, na vitražu, na filmu. Književna teorija pripovedanja proučavanje usmerava ka verbalnim pripovednim artefaktima fikcione prirode. U radu se razmatraju različita savremena naratološka promišljanja.
Reference
Aleksić, S.M. (2013) Naratološka istraživanja. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 43-1, str. 261-272
Andrić, Z. (2013) Homo narrans. Teorija nakon teorije. Dnevni list Danas, dvobroj 13/14.7., str. X
Aristotel (1987) Retorika. Beograd: Nezavisna izdanja, 1, 2, 3, nezavisna izdanja
Bahtin, M. (1980) Marksizam i filozofija jezika. Beograd: Nolit
Bal, M. (2000) Naratologija. Beograd: Narodna knjiga
Bart, R. (1971) Književnost, mitologija, semiologija. Beograd: Nolit
Bečanović-Nikolić, Z. (1998) Hermeneutika i poetika. Beograd: Geopoetika
Dikro, O., Todorov, C. (1987) Enciklopedijski rečnik nauka, o jeziku I-II. Beograd: Prosveta
Đurić, B. (1956) Postanak i razvoj narodne književnosti. Beograd: Nolit
Eko, U. (1965) Otvoreno djelo. Sarajevo: Veselin Masleša
Ivanić, D. (2001) Osnovi tekstologije. Beograd: Narodna knjiga
Jakobson, R. (1966) Lingvistika i poetika. Beograd: Nolit
Joković, M. (2002) Ontološki pejzaž postmodernog romana. Beograd: Prosveta
Jovanović, J., Simić, R. (2009) Tekst kao jezička i komunikacijska struktura. Srpski jezik - studije srpske i slovenske, vol. 14, br. 1-2, str. 591-628
Jovanović-Simić, J., Simića, P. (2011) Umetnost je kadra dublje da zađe u životnu zbilju nego nauka. Oktoih, vol. 1, br. 1/2, str. 165-183
Košorke, A. (2012) Zbilja i mašta. Osnove opšte teorije pripovedanja. Frankfurt: S. Fišer
Lešić, Z. (2010) Teorija književnosti. Beograd: Službeni glasnik
Lotman, J. (1976) Struktura umetničkog teksta. Beograd: Nolit
Maksimović, J. (2010) O Saramagovom romanu slepilo - stilska analiza jednog segmenta romana. Radovi Filozofskog fakulteta, Pale, broj 12, knjiga 1, str. 446-467
Petković, N. (1988) Moderna tumačenja književnosti. Sarajevo: Svjetlost
Prop, V. (1982) Morfologija bajke. Beograd: Prosveta
Samardžija, S. (1997) Poetika usmenih proznih oblika. Beograd: Narodna knjiga - Alfa
Simić, P., Jovanović, J. (2009) O diskursu. Uzdanica: časopis za jezik, književnost, umetnost i pedagoške nauke, god. VI, Pedagoški fakultet u Jagodini, (2): 7-21
Uspenski, B. (1979) Poetika kompozicije i semiotika ikone. Beograd: Nolit
Vraneš, A. (2006) Od rukopisa do biblioteke. Beograd: Filološki fakultet
Živković, D. (2001) Rečnik književnih termina. Banja Luka: Romanov
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Zb Filoz fak Priština (2019)
Hronotop u teoriji pripovesti i pripovedanja
Aleksić Slađana V.

Zb Učitelj fak Prizren-Leposavić (2016)
Imanentna poetika Isidore Sekulić
Baščarević Snežana

Zb Akad umetnosti (2021)
Etička moć muzike u motetu "Ave Maria" Klaudija Monteverdija
Belić Senka

prikaži sve [69]