Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2014, br. 49, str. 167-171
Učesničko posmatranje kao istraživačka metoda u antropologiji - prednosti i ograničenja
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet
Ključne reči: učesničko posmatranje; metoda posmatranja; metodologija; antropologija
Sažetak
Zainteresovani za razne aspekte čoveka i njegovog postojanja, antropolozi su izgradili veliki broj kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih pristupa, strategija, metoda i tehnika za empirijska istraživanja kako prošlih tako i sadašnjih fizičkih i sociokulturnih odlika ljudi - njihovih razlika i sličnosti, posebnosti i univerzalnosti - od kojih se mnoga sprovode u prirodnim okolnostima. Ističući važnost istraživačkog pitanja kao polazne tačke u izboru odgovarajuće metode istraživanja u antropologiji, rad se fokusira na razmatranje učesničkog posmatranja kao posebnog tipa opservacione metode prikupljanja podataka u antropologiji - posebno u kulturalnoj (socijalnoj) antropologiji i etnologiji. Glavna svrha rada je (1) da ukaže na prednosti i ograničenja ove metode i (2) da sugeriše načine na koje se ta metodološka ograničenja mogu umanjiti. U zaključku se ističe da je središnji metodološki problem ove vrste istraživanja uravnotežavanje odgovarajuće subjektivnosti sa odgovarajućom objektivnošću posmatrača-kao-učesnika.
Reference
Đurić, S. (2013) Istraživanje bezbednosti: kvalitativni pristup. Beograd: Fakultet bezbednosti
Fabijeti, U., Maligeti, R., Matera, V. (2002) Uvod u antropologiju - od lokalnog do globalnog. Beograd: Clio
Fajgelj, S. (2005) Metode istraživanja ponašanja. Beograd: Centar za primnjenu psihologiju
Flick, U. (1998) An introduction to qualitative research. London: Sage
Golubović, Z. (1997) Antropologija u personalističkom ključu. Beograd: Gutenbergova Galaksija
Halmi, A. (2005) Strategije kvalitativnih istraživanja u primenjenim društvenim znanostima. Zagreb: Naklada Slap
Ingold, T., ur. (1994) Companion Encyclopedia of Anthropology. New York: Routledge
Kroeber, A.L., ur. (1972) Antropologija danas. Beograd: Vuk Karadžić
Kuper, A., Kuper, Dž. (2009) Enciklopedija društvenih nauka. Beograd: Službeni glasnik
Kvale, S. (1996) The 1,000-Page Question. Qualitative Inquiry, 2(3): 275-284
Milosavljević, M. (2013) Socijalna istraživanja. Beograd: Službeni glasnik i Fondacija Solidarnosti Srbije
Perry, J.A., Perry, E.K. (2009) Contemporary Society, ntroduction to Social Science. Boston: Pearson Education, An I
Scott, J., Marshall, G. (2009) Oxford Dictionary of Sociology. Oxford: Oxford University Press
Šušnjić, Đ.J. (1973) Kritika sociološke metode. Niš: Gradina
Willig, C. (2008) Introducing qualitatve research in psychology. Maidenhead: Open University Press
Zlatanović, Lj. (2011) Razumevanje kognicije: integrativni pristupi. Niš: Filozofski fakultet
Zlatanović, Lj. (2013) Istraživačko pitanje kao polazna tačka kvalitativnog istraživanja u antropologiji. u: Program i izvodi saopštenja sa 52 Kongresa Antropološkog društva Srbije, Novi Sad, str. 129 sa međunarodnim učešćem
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gads1449167Z
objavljen u SCIndeksu: 25.07.2015.