Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 8, str. 166-180
Geopolitički temelji srpske strateške kulture
Institut za političke studije, Beograd, Srbija
Sažetak
Iako je zbog predrasuda dugo zanemarivana, geopolitika predstavlja jedan od ključnih činilaca strateške kulture. Njen značaj raste kada početkom 21. veka započinje transformacija unipolarnog u multipolarni poredak, nadmetanje za prostor postaje beskrupulozno, a borba za kontrolu naroda i država dobija nove, efikasne oblike. Civilizacijski i nacionalni identiteti postaju sve važniji prilikom formiranja geopolitičkih mentalnih predstava u okviru nacionalnih strateških kultura. U ovom radu su geopolitički činioci analizirani kao osnova srpske strateške kulture. Polazi se od srpskih geopolitičkih (auto)percepcija, a zatim se detaljno obrazlažu pojedinačne konstante i promenljive srpske strateške kulture. U zaključku se razmatra strateška kultura u kontekstu vojne neutralnosti Srbije. Autor smatra da je vojna neutralnost u trenutnim geopolitičkim okolnostima racionalna državna odluka, ali i da ne bi trebalo da bude dugoročno i ustavno definisano nacionalno opredeljenje.
Reference
*** (2019) Himna Svetom Savi. u: S. Jović [ur.] Kalendar Srpske Pravoslavne Patrijaršije za prostu 2019. godinu, Beograd: Sveti Arhijerejski Sinod
Bžežinski, Z. (2001) Velika šahovska tabla. Podgorica: CID
Cvijić, J. (1987) Centralna oblast i balkansko teritorijalno jezgro. u: Govori i članci (Sabrana dela), Beograd: SANU, knjiga 3 (tom 1)
Cvijić, J. (1991) Balkansko poluostrvo. u: Sabrana dela, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU), drugo izdanje, knjiga 2
Ćirjaković, Z. (2011) Svođenje postjugoslovenskih država i njihovog stanovništva na pravu meru. Bezbednost zapadnog Balkana, Beograd, god. 6, br. 21
Jakšić, M., et al., Red (2010) Ekonomski rečnik. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Krga, B. (2017) Strategija nacionalne bezbednosti - teorija i praksa. Beograd: Medija centar 'Odbrana
Krivokapić, B. (2010) Enciklopedijski rečnik međunarodnog prava i međunarodnih odnosa. Beograd: Službeni glasnik
Longhurst, K. (2000) The concept of strategic culture. u: Kummel G., Andreas D.P. [ur.] Military Sociology, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft
Meyer, C.O. (2013) European strategic culture: Taking stock and looking ahead. u: Biscop Sven, Whitman Richard G. [ur.] The Routledge Handbook of European Security, New York: Routledge, pp. 50-60
Miletić, A. (1994) Iskušenja geopolitičkog zemljotresa. u: Matić B. [ur.] Tajna Balkana, Beograd: Studentski kulturni centar
Ocić, Č. (2015) Ka obali plovi. Beograd: Društvo za privrednu istoriju
Ocić, Č.J. (2014) Strategije razvoja - zamisli i ostvarenja. u: Ocić Časlav [ur.] Moguće strategije razvoja Srbije - ekonomski zbornik, Beograd: Srpska akademija nauke i umetnosti, Knjiga XIII, str. 9-97
Simić, D. (2009) Svetska politika. Beograd: Čigoja
Snyder, J.L. (1977) The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations. Santa Monica, CA: RAND Corporation, A project Air Force report prepared for the United States Air Force, R-2154-AF/September 1977
Stepič, M., Džurič, Ž. (2016) Geopolitičeskie pričiny i posledstviâ ètničeskogo inžiniringa v byvšej Ûgoslavii. Naučnye vedemosti: Seriâ Istoriâ, Politologiâ, Belgorod, № 8 (229), Vypusk 38
Stepić, M. (2017) Od (neo)klasičnih ka postmodernim geopolitičkim postulatima. u: Stepić M. [ur.] Svet i nove geopolitičke paradigme, Beograd: Institut za političke studije
Stepić, M. (2018) Geopolitički smisao jugoslovenstva i jugoslovenske države. u: Marinković N. [ur.] Istorija jedne utopije - 100 godina od stvaranja Jugoslavije, Beograd: Catena mundi, knjiga 2
Stepić, M. (2019) Srpski geopolitički imperativi u kontekstu globalnih promena - Kosovo i Metohija. u: Ocić Č. [ur.] Kosovska vertikala ili neokolonijalna horizontala?, Gračanica: Dom kulture 'Gračanica'
Stepić, M. (1997) Geografske osnove geopolitičkog položaja Kosova i Metohije. u: Kadijević Veljko B. [ur.] Kosovo i Metohija - izazovi i odgovori - zbornik radova, Beograd: Institut za geopolitičke studije, 229-248
Stepić, M. (2001) U vrtlogu balkanizacije - političko-geografski položaj i fragmentiranost srpskih zemalja. Beograd: Službeni list SRJ
Stepić, M. (2013) Tri (suštinska) kriterijuma u srpskom izboru supranacionalne integracije. Srpska politička misao, Beograd, god XX, vol. 42, № 4/2013
Stepić, M. (2014) Vek posle Cvijića - etno-civilizacijska karta Balkana i njene geopolitičke posledice. u: M. Grčić, D. Filipović, S. Dragićević [ur.] Geografsko obrazovanje, nauka i praksa - razvoj, stanje, perspektive, Beograd: Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
Stepić, M. (2014) Vek rasrbljivanja Balkana - geopolitički uzroci i posledice. Politička revija, god. (XXVI) XIII, vol. 41, № 3
Stepić, M. (2018) Besplatnog sira ima samo u mišolovci. Odbrana i bezbednost, Beograd, (intervju), god. 1, br. 1
Stepić, M.P. (2012) O srpskom geopolitičkom identitetu. Srpska politička misao, br. 2, str. 11-40
Toje, A. (2009) Strateška kultura kao analitički alat - istorija, mogućnosti, geopolitika i vrednosti - primer EU. Bezbednost Zapadnog Balkana, Beograd, god. 4, br. 14, str. 3-23. jul-septembar
Tunjić, F. (2007) Međueuropa - paradigma političke geografije i geopolitike. Društvena istraživanja, Zagreb, God. 16, № 4-5
Živković, U.V. (2017) Strateška kultura u Evropi - kako promene u strukturi međunarodnog sistema utiču na ideacione faktore legitimiteta za upotrebu sile u međunarodnim odnosima. Vojno delo, Beograd, vol. 69, br. 2, str. 64-77
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1908166S
objavljen u SCIndeksu: 17.01.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka