Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 4 od 63  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 7, str. 7-22
Globalno umrežavanje i digitalna diplomatija
Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
Ključne reči: informaciono društvo; internet mreža; digitalna diplomatija; upravljanje informacijama; diplomate novog doba
Sažetak
Poslednjih nekoliko decenija, kolosalni razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija, stvorio je podlogu za nastanak informacionog društva i rađanje digitalne diplomatije, koja je predmet istraživanja ovog rada. Osnovna hipoteza koja će se dokazivati u radu je: Da će korišćenje digitalne diplomatije, biti sve zastupljeniji oblik međunarodnih političkih i poslovnih pregovora, zbog toga što je internet revolucija dovela do suštinskih promena u savremenim uslovima komunikacije i poslovanja. Pre svega zbog njihove dostupnosti, smanjenja troškova u odnosu na klasične bilateralne i multilateralne pregovore, kao i razvijenosti softverskih alata koji omogućavaju podržavanje u donošenju odluka, rešavanje pregovaračkih problema i predlaganje sporazuma. Primenom osnovnih i opšte naučnih metoda naučnog saznanja, autori rada deskriptivnim pristupom nastoje da ukažu zainteresovanim iz sfere diplomatije i svima onim poslovnim subjektima kojima je cilj da u budućnosti ostvare uspešnu saradnju sa inostranima partnerima, na mogućnosti digitalne diplomatije, obzirom da je praćenje razvoja i primene informaciono-komunikacione tehnologije od strateškog interesa za našu zemlju, posebno što će u budućnosti biti sve teže ostvariti bilo kakvu međunarodnu saradnju, ili rešiti konfliktne situacije između međunarodnih subjekata, bez poznavanja upotrebe informacionokomunikacione tehnologije za vođenje elektronskih pregovora.
Reference
*** Digitalna diplomatija. Posećeno 10.03.2018, URL: http://www.malinemo.rs/blog/digitalnadiplomatija
*** Digitalna diplomatija - sajber ambasade. Posećeno 12.03.2017, URL: http://www.b92.net/tehnopolis/vesti.php?nav-id=447750
*** (1964) Bečka konvencija o diplomatskim odnosima od 18 aprila 1961. godine. Službeni list SFRJ, br. 2, Posećeno 20.02.2018, URL: www.vodmod.gov.rs
Barston, R.P. (1997) Modern diplomacy. London: Longman
Beridz, Dz. (2008) Diplomatija - teorija i praksa. Beograd: Filip Višnjić, prevod sa engleskog
BIDD (2018) Šta je digitalna diplomatija i kako se može primeniti u Srbiji. Posećeno 10.03.2018, URL: http://www.bidd.org.rs/šta-je-digitalna diplomatija-kako-se-može-primeniti-u-srbiji
Bžežinski, Z. (2001) Velika šahovska tabla. Banja Luka: Romanov
Dašić, D.Đ. (2003) Diplomatija - ekonomska multilaterala i bilaterala. Beograd: Braća Karić - Multidisciplinarni centar za podsticanje integracionih procesa i harmonizaciju prava
Gustav, L. (2002) Diplomats and diplomacy for the 21st century. Santa Monica: RAND Graduate School, p. 9
Ibler, V. (1987) Međunarodno diplomatsko i konzularno pravo. Zagreb: Fakultet političkih nauka, str. 13
Janev, I., Perić, D.M. (2013) Diplomatija. Beograd: Institut za političke studije, str. 132-137
Janković, B. (1988) Diplomatija. Beograd: Naučna knjiga, str. 9
Jazić, A. (2013) Spoljnopolitička propaganda: akteri i sredstva. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, str. 22-23
Kovačević, Ž. (2004) Međunarodno pregovaranje. Beograd: Filip Višnjić, str. 127
Kurpas, S., Meuer, Ch., Gialoglou, K. (2018) After the European elections, before the Constitution Referenda, can the EU communicate befter?. Center for European policy Studies CEPS, Policy Brief. No 55, 2004, p. 2, Posećeno 20.03.2018, URL: http//: www.ceps.be
Lopandić, D. Digitalna diplomatija i Srbija. Beograd: Centar za spoljnu politiku, Posećeno 23.04.2018, URL: https:// cfp.org.rs/2017/10/08/duško-lopandić-digitalna-diplomatija-i-srbija
Naj, S.DŽ. (2012) Budućnost moći. Beograd: Arhpelag
Neš, K. (2005) Savremena politička sociologija - globalizacija, politika i moć. Sl. Glasnik, Beograd, str. 69
Nick, S. (1977) Diplomacija-metode i tehnike. Zagreb: Barbat, str. 14
Petrović-Ristić, D. (2016) Savremena ekonomska diplomatija kao instrument ostvarenja privrednih ciljeva Republike Srbije. Megatrend revija, vol. 13, br. 3, str. 131-154
RTRS Digitalni mediji od diplomata napravili moderne ambasadore. Posećeno 27.03.2018, URL: lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=156114
Sokić, Z. Digitalna diplomatija definicija i izazovi. Posećeno 20.03.2017, URL: https://www.linkedin.com/pulse/digitalna-diplomatija-definicija-i-izazovi-zoran-sokić
Stefanović, Š.J. (2008) Diplomatija u međunarodnim odnosima. Beograd: Čigoja, str. 90-96
Tešić, G. (2018) Javna Diplomatija, meka sila i BIG Data. Posećeno 10.03.2018, URL: http:// www. ceopom-istina. rs/politika-i-društvo/javna-diplomatija-meka sila-Big-data
Todić, M. (2002) Osnovi međunarodne propagande. Beograd: Bina, str. 19
Vasković, V., Kršić, D. (2009) Diplomatija pregovaranje u informacionom društvu. Beograd: Prometej, str. 60
Vasković, V., Lutovac, M. (2009) Elektronsko poslovanje. Novi Pazar, str. 228-234
Vasković, V., Kršić, D. (2009) Sistemi za elektronsko pregovaranje (ENS). Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta, vol. 14, br. 51, str. 13-19