Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 11, br. 1, str. 230-252
Uticaj stavova i motiva turista na formiranje identiteta Vojvodine kao turističke destinacije
Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo

e-adresaana.pandzic75@gmail.com
Ključne reči: Vojvodina; turistički motivi; oblici turizma
Sažetak
Kako bi ustanovili objektivnu stranu atraktivnih atributa Vojvodine kao turističke destinacije, bilo je neophodno prikupiti mišljenja posetilaca koji su iz različitih motiva posetili Vojvodinu. U tom cilju, sprovedeno je anketno istraživanje koje je obuhvatilo posetioce na destinaciji tokom 2008. i 2016. godine. Istraživanja su sprovedena u smeštajnim kapacitetima koji su teritorijalno obuhvatili destinaciju. Uporednom analizom rezultata istraživanja oba uzorka, dobijena je struktura odgovora koja čini validnu bazu podataka i osnovu za izradu novih ili reviziju postojećih strateških dokumenata, u pravcu definisanog razvoja turizma u Vojvodini. U radu je, pored brojnih podataka i zaključaka, istaknuto koji su najčešći motivi dolaska turista, kao i prvih pet, najzastupljenijih, selektivnih oblika turističkih kretanja u Vojvodini, sociološki profil savremenog turiste Vojvodine kao destinacije, emotivna turistička tržišta prema kojima je Vojvodina kao turistička destinacija najotvorenija i najdostupnija, ali i starosna struktura posetilaca, koja posledično utiče na dužinu boravka u destinaciji.
Reference
*** (2016) Konkurentnost Vojvodine kao turističke destinacije vrednovane kroz selektivne oblike turizma u formi tematskih turističkih ruta. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - Prirodno-matematički fakultet, Doktorska disertacija (u fazi odbrane), str. 198, 200-203
*** (2010) Marketing strategija turizma Vojvodine - istraživački razvojni projekat. Novi Sad, Republika Srbija: AP Vojvodina, Sekretarijat za privredu
*** (2006) Program privrednog razvoja AP Vojvodine - novelirana ex post analiza privrede AP Vojvodine. Novi Sad: Izvršno veće AP Vojvodine
*** (2006) Strategija razvoja turizma Republike Srbije. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 91
*** (2005) Strategija razvoja turizma Republike Srbije - prvi fazni izveštaj. Zagreb: Horwat Consulting
*** (2007) Strategija regionalnog razvoja Republike Srbije za period od 2007. do 2012. godine. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 55/05 i 71/05
Babić, P., Milošević, S. (2015) Razvojne tendencije turističkih agencija uzrokovane kvalitativnim promenama na strani tražnje. Poslovna ekonomija, vol. 9, br. 2, str. 365-384
Bakić, O. (2010) Stanje i mogući razvoj turizma na području SRP Deliblatska peščara. Sremska Kamenica: Univerzitet Edukons - Fakultet poslovne ekonomije, str. 14-22, projekat NATREG WP.3. finansiran iz Evropskog fonda za regionalni razvoj Evropske unije
Bešlić, V. (2009) Kreiranje brenda Vojvodine kao turističke destinacije. Beograd, magistarski rad
Blagojević, S., i dr. (2010) Istraživanja u turizmu. Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, br. 39, str. 155-156
Dwyer, L., Cvelbar, L.K., Mihalič, T., Koman, M. (2014) Integrated Destination Competitiveness Model: Testing Its Validity and Data Accessibility. Tourism Analysis, 19(1): 1-17
Generalna direkcija Evropske komisije http://ec.europa.eu, maj 2016
Janićijević, N. (2010) Istraživanje putem anketiranja. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
Kosar, Lj. (2007) Prilagođavanje hotelijerstva savremenim oblicima turizma. Turizam PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, br. 11, str. 10-14
Kumar, V., Shah, D. (2004) Building and sustaining profitable customer loyalty for the 21st century. Journal of Retailing, vol. 80, str. 317-330
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja http://mtt.gov.rs/, mart 2016
Moutinho, L. (2000) Strategic Management in Tourism. New York: CABI Publishing
Rakić, S., Muhi, B., Tomka, D. (2014) Uticaj svetske ekonomske krize na globalni turistički promet sa posebnim osvrtom na Republiku Srbiju. Poslovna ekonomija, vol. 8, br. 1, str. 281-306
Romelić, J., i dr. (2012) Uporedna analiza stavova rezidencijalnog stanovništva i turista o stanju ponude i potražnje u turizmu opštine Sremski Karlovci. Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, br. 41, str. 210-220
Sirakaya-Turk, E., Uysal, M., Hammitt, E.W., Vaske, J.J. (2011) Research methods for leisure, recreation and tourism. Wallingford, UK: Cabi
Statistical office of the European Union European statistic code of practice. http://ec.europa.eu/eurostat/quality, januar-maj 2016
Svetska turistička organizacija http://www2.unwto.org/en, januar-maj 2016
Tomka, D. (2006) Osnove turizma - građa za pripremu ispita. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam TIMS
Turistička organizacija Srbije www.srbija.travel, februar 2016
Turistička organizacija Vojvodine www.vojvodinaonline.com, februar 2016
Zavod za statistiku Republike Srbije http://webrzs.stat.gov.rs, mart 2016
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/poseko11-14141
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2017.