Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 2, str. 781-801
Jačanje uloge Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u procesu izbora generalnog sekretara - između potrebe i mogućnosti
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd

e-adresajelica@diplomacy.bg.ac.rs
Projekat:
Srbija u savremenim međunarodnim odnosima: Strateški pravci razvoja i učvršćivanja položaja Srbije u međunarodnim integrativnim procesima – spoljnopolitički, međunarodni ekonomski, pravni i bezbednosni aspekti (MPNTR - 179029)

Sažetak
U izbor generalnog sekretara Ujedinjenih nacija uključena su dva organa: Generalna skupština i Savet bezbednosti. Usled prava veta stalnih članica, nedovoljne transparentnosti izbornog procesa i preporuke za samo jednog kandidata, pitanje izbora generalnog sekretara suštinski predstavlja stvar odluke Saveta bezbednosti. Neka od ovih spornih pitanja su imala smisla u momentu usvajanja Povelje UN, ali okolnosti 21. veka zahtevaju drugačija rešenja. Mnoge države članice UN, organizacije civilnog društva i teoretičari izražavaju nezadovoljstvo zbog ovakvog stanja i ukazuju na potrebu aktivnije uloge Generalne skupštine tokom izbora generalnog sekretara. Formiranjem ad hoc radne grupe za revitalizaciju rada Generalne skupštine problematika ovog izbornog procesa podignuta je na viši nivo. Rad ima za cilj da pokaže postojanje potrebe za jačanjem uloge Generalne skupštine u procesu izbora generalnog sekretara, ukaže na mogućnosti putem kojih se TA uloga može ojačati, ali i da skrene pažnju na prepreke koje postoje u pogledu ovog pitanja. Dugogodišnje aktivnosti ad hoc radne grupe za revitalizaciju rada Generalne skupštine dale su određene pozitivne rezultate u pogledu aktivnije uloge Generalne skupštine tokom poslednjeg procesa izbora generalnog sekretara. Rad ima za cilj da pokaže da postignuti rezultati ad hoc grupe nisu suštinski dovoljni i da najefikasnije rešenje za jačanje uloge Generalne skupštine u procesu izbora generalnog sekretara predstavlja revizija Povelje UN.
Reference
*** (2015) Report of the ad hoc Working Group on the revitalization of the work of the General Assembly. A/69/1007, 3 September, https://undocs.org/en/A/69/1007
*** (2016) Report of the ad hoc Working Group on the revitalization of the work of the General Assembly. A/70/1003, 02 August. http://undocs.org/en/A/70/1003
*** (2017) Report of the ad hoc Working Group on the revitalization of the work of the General Assembly. A/71/1007. 7 August. https://undocs.org/en/A/71/1007
*** (2015) Security Council report: Appointing the UN Secretary-General. October, http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/research_report_2_secretary_general_appointment2015.pdf
*** (2016) Selection and appointment of the next Secretary-General of the United Nations in 2016 a call for ACTion. http://globalmemo.org/docs/ACT%20proposals_SG%20 appointment_2015.pdf
*** (2012) Statement delivered by Mr. Farid Dahmane at Fourth meeting of the Ad hoc Working group on the Revitalization of the work of the General Assembly. 10. May. https://centerforunreform.org/wp-content/uploads/2012/05/NAM-05.10.2012.pdf
*** (2016) The unfinished reform of selecting the United Nations Secretary General. The Conversation, 03.10.2016. https://theconversation.com/the-unfinished-reform-ofselecting-the-united-nations-secretary-general-66176
*** (2016) Candidates for the post of UN Secretary-General: Where do they stand on human rights?. Universal Rights Group, July, http://www.universal-rights.org/ wp-content/uploads/2016/07/UPR_Candidates_2016_low_res.pdf
1 for 7 billion Find the best UN leader. http://www.1for7billion.org/who-we-are
1 for 7 billion Our campaign. http://www.1for7billion.org/why
Borger, J. (2016) First ever public hustings for UN Secretary General held in New York. 14.10.2016. https://www.theguardian.com/world/2016/apr/14/un-process-underway-to-find-new-secretary-general
Bourantonis, D. (2004) The history and politics of UN Security Council reform. London: Routledge
Elgebeily, S. (2017) The rule of law in the United Nations Security Council decision-making process turning the focus inwards. New York: Routledge
General Assembly (2006) A/Res/60/286: Revitalization of the work of the General Assembly. 09. 10. 2006. https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/SGE%20ARES60%20286.pdf
General Assembly (2015) A/Res/69/321: Revitalization of the work of the General Assembly. 11.09.2015. https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/a_res_69_321.pdf
General Assembly of the United Nations Revitalization of the work of the General Assembly. https://www.un.org/en/ga/revitalization/index.shtml
General Assembly of the United Nations (1946) Resolution A/RES/11(1) terms of appointment of the Secretary General. 1 February
Hanhimaki, J.M. (2015) The United Nations: A very short introduction. New York: Oxford University Press
Jonah, J.O.C. (2007) Secreteriat-independence and reform. New York: The Oxford Handbook on the United Nations, 160-174
Kelsen, H. (2000) The law of the United Nations: A critical analysis of its fundamental problems. The Lawbook Exchange LDT Union
Kos, A. (2012) Statement delivered by Mr. Andras Kos, Delegation of the European Union to the United Nations at the General Debate of the 67th Session of the UN General Assembly First Committee. 10 May, file:///C:/Users/Acer/Downloads/ EU%20General%20Statement%202012-10-08.pdf
Lehmann, V. (2013) Reforming the working methods of the UN Security Council. u: Friedrich Ebert Stiftung Briefing Paper, New York, http://library.fes.de/pdf-files/iez/global/10180.pdf
Maresca, A. (2016) Ad hoc working group holds thematic debate on the appointment of the Secretary-General. Center for UN Reform Education, 27 June 2016. https://old.centerforunreform.org/?q=node/699
Melville, A., et al. (2010) Political atlas of the modern world. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell
Milić, T.M. (2020) Empirijsko istraživanje uloge međunarodnog prava u radu Saveta bezbednosti UN. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 54, br. 1, str. 427-451
Newman, E. (1998) The UN Secretary-General from the cold war to the new era. London: Macmillan Press
Novaković, M. (2016) Some remarks regarding the procedure of the appointment of the secretary general of the United Nations. Annals Belgrade Law Review, vol. 64, br. 3, str. 171-191
Robinson, M. (2015) What would a transparent and democratic selection process for the Secretary-General look like?. 01. 07. 2015, https://www.theelders.org/news/whatwould-transparent-and-democratic-selection-process-secretary-general-look
Smouts, M.C. (2000) The General Assembly: Grandeur and decadence. u: Taylor Paul, Groom A.J.R. [ur.] The United Nations at the Millennium-Principal organs, London - New York: Continuum
Šuković, O. (1967) Položaj i uloga generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Tarlock, D.A. (1992) The role of non-governmental organizations in the development of international environmental law. Chicago-Kent Law Review, Vol. 68, 1
The Elders Our mission. https://www.theelders.org/how-we-work
United Nations Revitalization of the work of the General Assembly. https://www.un.org/en/ga/revitalization
Zahran, M.M., Fall, P.L., Roman-Morey, E. (2009) Selection and conditions of service of executive heads in the United Nations System Organizations. Geneva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-28333
primljen: 14.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 22.01.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0