Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 58, br. 2, str. 235-259
Teorijske dileme na putu izgradnje evropskog ustava u odsustvu kontinentalnog demokratskog suverena
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresakovacevic.bojan.bg@gmail.com
Ključne reči: ustav Evrope; čuvari ugovora; federalni ustavni pakt; ugovorni federalizam; demokratski deficit
Sažetak
U kontekstu izučavanja procesa evropske integracije, čija empirijska stvarnost već više od pola veka uspešno izbegava da ponudi odgovor na dilemu svog političkog finaliteta, ovaj rad nastoji da rasvetli značaj sledećeg pitanja koliko su se približila dva naizgled antinomijska koncepta federalnog ustava - federalni ustav kao odluka demokratskog suverena koji je kroz istoriju postao svestan svoje političke egzistencije, i federalni ustav shvaćen dinamički, kao otvoreni neprekidni proces deliberiranja i potrage za konsenzusom između teritorijalno i neteritorijalno organizovanih zajednica interesa? S jedne strane, pokazuje se da antinomija ugovor-ustav ostaje skučena u logici čuvene federalne dileme Džona Kalhuna - kome i na osnovu čega građani, u krajnjoj instanci, duguju vernost i poslušnost u okviru jedne federalne zajednice? Praksa evropskog ujedinjavanja, koje već više od pola veka uporno nastoji da izađe iz orbite tog pitanja, postaje sve teže uhvatljiva za ovu tradicionalnu teorijsku distinkciju. S druge strane razmotrene su nedostatnosti, kao i emancipatorski potencijali alternativnih teorijskih koncepata federalnog pakta i ugovornog federalizma, koji stoje s one strane dileme 'čuvara evropskih ugovora'. U vremenu izgradnje pretpostavki trajnog mira i plodotvorne ekonomske integracije u Evropi ideja 'federalizma bez ustavnosti' odgovarala je iznijansiranoj političkoj zbilji procesa integracije. No, jednom kada se proširena EU suočila sa problemima koji više nisu samo ekonomski, već i ujedno suštinski politički po svojoj prirodi, ova ideja je sve više počela da se premešta u sferu utopije.
Reference
Abromeit, H. (1998) Democracy in Europe: Legitimising politics in a non-state polity. New York - Oxford: Berghahn Books
Althusisus, J. (2005) Politics as the art of associating. u: Theories of federalism, New York: Palgrave, 27
Beaud, O. (1998) Federalisme et souverainete. Revue du droit public, 1
Beaud, O., Strudell, S. (2004) Democratie, Federalism et constitution. u: Beaud O., Lechevalier A., Pernice I., Strudel S. [ur.] L'Europe en voie de constitution, Bruxelles: Bruylant, 26
Bogdandy, A. (2005) The European constitution and European identity: Text and subtext of the treaty establishing a constitution for Europe. International Journal of Constitutional Law, 2-3
Brunkhorst, H. (2005) Demokratija shvaćena ozbiljno - Evropa posle propasti Ustava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 53, br. 2, str. 5-19
Calhoun, J.C. (1978) A disquisition on government and selections from the discourse. New York: The Bobbs-Merrill Company
Curtin, D.M. (1997) Postnational democracy, The European Union in search of a political philosophy. u: Kluwer Law International, Hague - London - Boston
Donahue, J.D., Pollack, M.A. (2003) Centralisation and its discontinents: The rhythms of federalism in the United States and the European union. u: Nicolaidis K., Howse R. [ur.] The federal vision, Oxford: Oxford University Press
Fleiner, L.R.B. (2000) Minority and legitimacy of a federal state: An outsider perception of the Swiss model. u: Fleiner L.R.B., Fleiner T. [ur.] Federalism and multiethnic states, the case of Switzerland, Fribourg: Institute du federalisme Fribourg Suisse
Frankenberg, G. (2000) The return of the contract: Problems and Pitfalls of European constitutionalism. European Law Journal, 3/266
Grimm, D. (2002) Le moment est-il venu d'elaborer une Constitution europeenne?. u: Dehousse R. [ur.] Une Constitution pour l'Europe, Paris: Presses de Science Po
Hobs, T. (1991) Levijatan. Niš: Gradina
Hueglin, T.O. (2000) From constitutional to treaty federalism: A comparative perspective. Publius, The Journal of Federalism, 4
Ingolf, P., Mayer, F.C. (2000) De la constitution composee de l'Europe. Revue trimestrielle de droit europeen, 4
Kelzen, H. (2001) Ko treba da bude čuvar ustava. u: Samardžić S. [ur.] Karl Šmit i njegovi kritičari, Beograd: Filip Višnjić
Lenaerts, K. (1990) Constitutionalism and the many faces of federalism. American Journal of Comparative Law, 2
Maduro, M.P. (2004) How constitutional can the European Union BE? The tension between intergovernamentalism and constitutionalism in the European union. Jean Monnet Working Paper, 5/27
Mancini, F. (1991) The making of a constitution for Europe. u: Keohane R.O., Hoffmann S. [ur.] The new European community, Boulder - San Francisco - Oxford: Westview Press
Nicolaidis, K. (2003) The federal vision beyond the federal state. u: Nicolaidis K., Howse R. [ur.] The federal vision, Oxford: Oxford University Press
Olivije, B., Beaud, O. (2007) Theorie de la federation. Paris: Presse Universitaire de France
Palombella, G. (2005) Whose Europe? After the constitution: A goal-based citizenship. International Journal of Constitutional Law, 2-3, 362-363
Ruso, Ž.Ž. (1993) Društveni ugovor. Beograd: Filip Višnjić
Samardžić, S. (1998) Evropska unija kao model nadnacionalne zajednice. Beograd: Institut za evropske studije
Scharpf, F.W. (1999) Governing in Europe: Effective and democratic?. Oxford: Oxford University Press
Schmitt, C. (1993) Theorie de la constitution. Paris: Presses universitaires de France
Schmitter, P.C. (1996) Imagining the future of the Euro-polity with the help of new concepts. u: Marks G., Scharpf F.W., Schmitter P.C., Streeck W. [ur.] Governance in the European Union, London: Sage Publications
Stein, E. (1981) Lawyers judges and the making of a transnational constitution. American Journal of International Law, 1
Troper, M. (2004) L'Europe politique et le concept de souverainete. u: Beaud O., Lechevalier A., Pernice I., Strudel S. [ur.] L'Europe en voie de constitution, Bruxelles: Bruylant
Vajler, Dž. (2002) Ustav Evrope. Beograd: Filip Višnjić
Weiler, J. (2003) Federalism without constitutionalism, a Europe sonderweg. u: Nicolaidis K., Howse R. [ur.] The federal vision, Oxford: Oxford Unversity Press, 56
Weiler, J.H.H. (2005) On the power of the word: Europe constitutional iconography. International Journal of Constitutional Law, 2-3
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 02.03.2011.

Povezani članci