Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 42  
Back povratak na rezultate
2018, br. 1, str. 39-56
Evropski standardi u oblasti pravosuđa
aInstitut za uporedno pravo, Beograd
bOsnovno javno tužilaštvo, Beograd

e-adresam.matic@icl.org.rs, svetlana.nenadic@dvt.jt.rs
Ključne reči: pravosuđe; univerzalni i evropski standardi; nezavisnost; efikasnost
Sažetak
Autorke u radu nastoje da odgovore na pitanje da li postoje evropski standardi u oblasti pravosuđa, mehanizam njihovog nastanka i uticaja na nacionalne pravosudne sisteme. Poseban deo posvećen je temama koje obuhvataju navedeni standardi, kao i indikatorima na osnovu kojih se procenjuje ostvarenost standarda. Ovo pitanje posebno dobija na značaju u procesu evropskih integracija Republike Srbije i praćenja ostvarenosti napretka u usaglašavanju sa evropskim standardima. U radu su posebno analizirani standardi nezavisnosti, nepristrasnosti i integriteta, kao i standardi efikasnosti.
Reference
Bobek, M., Kosar, D. (2013) Global Solutions, Local Damages: A Critical Study in Judicial Councils in Central and Eastern Europe. Brugge: College of Europe
Feld, L., Voigt, S. (2014) Making Judges Independent - some Proposals Regarding the Judiciary. CESifo Working Paper, No. 1260
Ferrajoli, L. (2007) The Past and the Future of the Rule of Law. Dordrecht: Springer Nature America, Inc, str. 323-352
Fukujama, F. (1992-1999) Kraj istorije i poslednji čovek. Podgorica, itd: CID
Garoupa, N., Ginsburg, T. (2009) Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence. American Journal of Comparative Law, 57(1): 103-134
Gutmann, J., Voigt, S. (2017) Judicial Independence in the EU A Puzzle. u: ILE Working Paper Series, 4
Hayek, F.A. (2013) Law, Legislation and Liberty, a New Statement of the Liberal Principles of Justice and Political Economy. London
Henkin, L. (1990) The Age of Rights. New York: Columbia University Press
Kosta, V., i dr. (2016) The EU accession to the ECHR. Hart
Lautenbach, G. (2013) The concept of rule of law and European Court of Human Rights. Oxford University Press
Matić-Bošković, M. (2017) Tužilački saveti i garancija tužilačke autonomije u državama Zapadnog Balkana. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 65, br. 1, str. 169-186
Matić-Bošković, M. (2017) Upravljanje rezultatima rada kao deo odgovornosti pravosuđa. Strani pravni život, br. 2, str. 77-92
Mole, N., Harby, C. (2006) The right to a fair trial: A guide to implementation of article 6 of European Convention on Human Rights. Council of Europe
Nenadić, S., Matić, B.M. (2017) Integritet sudija i tužilaca. Pravni život, tom 2, 10
Peers, S. (2011) Mission Accomlished?, EU justice and Home Affairs Law after the Treaty of Lisbon. Common Market Law Review, 48
Peers, S. (2016) The EU's Accession to the ECHR: The Dream Becomes a Nightmare'. German Law Journal, br. 1
Polakiewicz, J., Sandvig, J. (2015) Council of Europe and the Rule of Law. Journal of Civil & Legal Sciences, 04(04):
Soeharno, J. (2007) Is judical integrity a norm?: An inquiry into the concept of judicial integrity in England and Netherlands. Utrecht Law Review, vol. 3, 1
Soeharno, J. (2009) The Integrity of the Judge : A Philosophical Inquiry. Burlington
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/spz1801039B
objavljen u SCIndeksu: 11.05.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2006)
Borba za priznanje u Hegelovim Jenskim spisima
Milisavljević Vladimir

Anali Pravnog fak Beograd (2017)
Tužilački saveti i garancija tužilačke autonomije u državama Zapadnog Balkana
Matić-Bošković Marina

Kultura (2012)
Medijska kultura Đurčana
Vučković Borislava

prikaži sve [44]