Actions

Vojno delo
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:22
  • full-text downloads in 30 days:8

Contents

article: 3 from 12  
Back back to result list
2018, vol. 70, iss. 2, pp. 25-39
Geopolitičke promene i prekompozicije u globalnim odnosima
(The title is not available in English)
University of Defence, Military Academy, Belgrade
Abstract
(not available in English)
Globalna geopolitička dinamika usmerena je od sadašnjeg unimultipolarnog poretka ka tendenciji stvaranja multipolarnog sveta i nastanka više centara moći. Velike sile i centri moći, na svetskom nivou, nosioci su globalnih ekonomskih i političkih tokova koji određuju sudbinu drugih zemalja, prvenstveno malih, dok će tendencije promena u svetskom sistemu, koje se dešavaju u sadašnjim uslovima, u skladu sa zakonitostima geopolitičkih procesa iskazanih u geopolitičkoj istoriji, odrediti i njihove moguće pozicije u složenim geopolitičkim odnosima. Ideološka podela i bipolarna ravnoteža snaga svetskih država u hladnom ratu transformisani su u unipolarni svetski poredak na kraju tog rata, sa karakteristikom ogromne neravnoteže i asimetrije u raspodeli bogatstva i moći između svetskog centra i periferije, u procesu globalizacije, kreirajući sukob civilizacija kao oblik otpora moći unipolarprocesa globalizacije, javile povećane nejednakosti i zavisnosti. Geopolitičke procese u globalnim odnosima karakterišu geoekonomski odnosi u kojima se zemlje periferije nalaze u poziciji prihvatanja ekonomsko-političkih modela, institucija i vrednosti razvijenih zemalja, dok globalni procesi kreiraju odnose neekvivalentne razmene jakih i slabih aktera i povećavaju osetljivost slabih aktera procesa globalizacije na socio-ekonomske i druge izazove, rizike i pretnje. Cilj rada jeste da ukaže na geopolitičke promene i prekompozicije u globalnim odnosima, koje će biti presudan faktor i odrediti sudbinu pojedinih zemalja u geopolitičkom pozicioniranju.
References
Avijucki, V. (2009) Kontinentalne geopolitike svet u XXI veku. Beograd: Clio
Bradley, N. Geopolítica Imperial: La Teoría del Corazón Continental de Mackinder y la contención de Rusia. Internet, http: euro-synergies.hautetfort.com/tag/heartland, 30/01/2017
Bžežinski, Z. (2013) Amerika-Kina i sudbina sveta, strateška vizija. Beograd: Fakultet bezbednosti
Bžežinski, Z. (1999) Velika šahovska tabla. Podgorica: CID
Hantington, S. (1998) Sukob civilizacija i preoblikovanje svetskog poretka. Podgorica: CID
Kegli, Č., Vitkof, J. (2004) Svetska politika - trend i transformacija. Beograd: Centar za studije jugoistočne Evrope
Kilibarda, Z., Mladenović, M., Ajzenhamer, V. (2014) Geopolitičke perspektive savremenog sveta. Beograd: Fakultet bezbednosti
Kišor, M. (2015) Velika konvergencija - Azija, Zapad i logika jednog sveta. Beograd: CIRSD
Komazec, S., Petrović, D. (2014) Globalna monetarna kriza i novi geopolitički i finansijski odnosi u svetu. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Miršajmer, D. (2009) Tragedija politike velikih sila. Beograd: Udruženje za studije SAD u Srbiji
Nakarada, R. (2009) Prepreke demokratskom svetskom upravljanju. in: Petar Bojanić; Jovan Babić [ed.] Svetska vlast, Beograd: Službeni glasnik
Perišić, S.M., Kajtez, M. (2015) Savremeno geopolitičko sučeljavanje Rusije i Zapada - da li je na pomolu (novi) raskol između Evrope i Rusije?. Vojno delo, vol. 67, br. 4, str. 54-74
Petrović, D. (2010) Ka multipolarnom svetskom poretku. Beograd: Pešić i sinovi
Petrović, D. (2008) Geopolitika postsovjetskog prostora. Novi Sad: Prometej
Primakov, J. (2010) Svet bez Rusije?, Čemu vodi politička kratkovidost. Beograd: Službeni glasnik
Proroković, D. (2009) Geopolitika Srbije - položaj i perspektive na početku 21. veka. Beograd: Službeni glasnik
Simić, D. (2012) Rasprava o poretku. Beograd: Zavod za udžbenike
Talijan, M., Jevtić, D., Terzić, M., Planojević, M. (2016) Savremene strategije bezbednosti - prikaz globalne strategije evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku. in: -Škola nacionalne odbrane; -Institut za strategijska istraživanja [ed.] Srbija i strategijska raskršća, Beograd: Medija centar Odbrana, str. 433-448
Talijan, M.M., Vračar, M.S., Jevtić, D.M. (2015) Islamski faktor na zapadnom Balkanu u geopolitičkim koncepcijama zapadnih sila i islamskih centara moći. Vojno delo, vol. 67, br. 5, str. 57-88
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
DOI: 10.5937/vojdelo1802025J
published in SCIndeks: 08/02/2019

Related records

No related records