Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
2017, br. 1, str. 143-163
Konceptualizacija nacionalnog interesa
Centar za istraživanje javnih politika, Beograd

e-adresastojanovicgf@gmail.com
Ključne reči: nacionalni interes; realizam; Hans Morgentau; Rejmon Aron; Kenet Volc
Sažetak
Predmet ovog preglednog rada jeste način konceptualizacije nacionalnog interesa u teorijskim postavkama realizma. Pregledom literature stvoreni su uslovi za uvid u glavne nalaze dosadašnjih istraživanja o pojmu nacionalni interes istaknutih realista - Hansa Morgentaua, Rejmona Arona i Keneta Volca. Shodno tome, sumiranje obima i načina tematizacije nacionalnog interesa u delima realista predstavljaju ciljeve ovog rada. Detaljnim pregledom postojećeg naučnog fonda utvrđeno je da obim tematizacije ovog pojma dominira kod predstavnika realističke škole. Ipak, među teoretičarima ne postoji jedinstvena definicija oko koje postoji konsenzus, izuzev one da nacionalni interes predstavlja i sredstvo političke akcije i sredstvo političke analize. Među realistima postoje izrazita neslaganja, kako pri određenju sadržaja pojma, tako i oko njegove funkcije. Za Morgentaua u središtu nacionalnog interesa jeste moć, Rejmon Aron ga svodi na zadovoljstvo, dok Volc razmišlja o bezbednosti, odnosno opstanku. U zaključnim razmatranjima istaknuto je da je nacionalni interes kategorija koju je teško precizno odrediti, imajući u vidu njegovu kompleksnost i različitost u teorijskim promišljanjima istaknutih teoretičara.
Reference
Aron, R. (1962) Paix et guerre entre les nations. Paris: Calman Levy
Aron, R. (1967) What is a theory of international relations. Journal of International Affairs, 21(2), 185-206
Beard, A.C. (1934) The idea of national interest: An analytical study in American foreign policy. New York: Macmillian
Dimitrijević, V. (1973) Pojam bezbednosti u međunarodnim odnosima. Beograd: Savez udruženja pravnika Jugoslavije
Frankel, J. (1970) National interest. London: Palgrave Macmillan
George, L.A., Keohane, O.R. (1980) The concept of national interest: Uses and limitations. u: Geogre L.A. [ur.] Presidential Decision-making in Foreign Policy, zbornik, Boulder: Westview Press, 217-237
Lipovac, M., Živojinović, D., ur. (2014) Međunarodna bezbednost - teorijski pristupi. Beograd: Inovacioni centar Fakulteta bezbednosti
Lipovac, M., Dimitrijević, I. (2015) Nacionalni interes kao analitički koncept - mogućnost za analizu nacionalnog interesa Srbije. Srpska politička misao, Vol. 22(4), 87-108
Mearsheimer, J.J., Walt, S.M. (2006) The Israel lobby and US foreign policy. Middle East Policy, 13(3), 29-87
Miletić, A. (1978) Osvrt na američka shvatanja odnosa između nacionalnog interesa i morala. Zbornik za društvene nauke srpske književne zadruge, (64), 123-136
Miletić, A. (1978) Nacionalni interes u američkoj teoriji međunarodnih odnosa. Beograd: Savremena administracija
Miršajmer, D. (2009) Tragedija politike velikih sila. Beograd: Udruženje za studije SAD u Srbiji
Morganthau, H. (1952) Another 'great debate': The national interest of the United States. American Political Science Review, 46(4), 961-988
Morgentau, H. (2014) Teorija međunarodne politike - borba za moć i mir. Podgorica: CID
Morgenthau, H. (1949) The primacy of the national interest. American Scholar, 18(2), 207-212
Morgenthau, H. (1950) The mainsprings of American foreign policy: The national interest vs. moral abstractions. American Political Science Review, 44(4), 833-854
Morgenthau, H.J. (1948) Politics among nations: The struggle for power and peace. New York: Alfred Knopf
Naj, Dž. (2004) Paradoks američke moći - zašto jedna svetska supersila ne može sama. Beograd: Biblioteka diplomatija
Navari, C. (2016) Hans Morgenthau and the national interest. Ethics & International Affairs, 30(1), 47-54
Rosenau, J.N. (1968) National interest. u: Sills D.L. [ur.] International Encyclopaedia of the Social Sciences, New York: MacMillan, Vol 11, (pp. 34-40)
Sondermann, F.A. (1977) The concept of the national interest. Orbis: A Quarterly Journal of World Aff airs, 21(1), 121-138
Vinsent, E. (2009) Teorije države. Beograd: Službeni glasnik
Volc, K. (2008) Teorija međunarodne politike. Beograd: CCVO
Williams, M.C. (2003) Words, images, enemies: Securitization and international politics. International Studies Quarterly, 47(4), 511-531
Živojinović, D. (2013) Razumevanje pojma 'nacionalni interes' u realističkim teorijama. u: Jović Dejan [ur.] Teorije međunarodnih odnosa - realizam, zbornik, Zagreb: Politička kultura
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/GFB1701143X
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2020.
Creative Commons License 4.0