Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 7 od 11  
Back povratak na rezultate
2012, br. 7, str. 139-154
Sociologija kao teorija socijalne kontrole
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresanemanjadjukic00@yahoo.com
Ključne reči: diskontinuitet; habitus; zdravo društvo; socijalna kontrola; pojmovna paradigma
Sažetak
Polazeći od diskontinuiteta u istorijskom razvoju sociologije, rad analizom naturalističkog, sociologističkog i simboličkog habitusa sociologije pokazuje kako ideja zdravog društva predstavlja fundamentalni duh sociološke nauke. Otuda, pojmovnom paradigmom socijalne kontrole postaje moguće prevazići postmodernističku metateorijsku i epistemološku krizu eksplanatornih kredibiliteta savremene sociologije. Zastoj diskurzivnog razvoja i kriza u poretku socioloških paradigmi može biti prevaziđena takvim decentriranjem saznajnih perspektiva koje će kroz pojmovnu paradigmu socijalne kontrole etablirati sociologiju kao teoriju socijalne kontrole.
Reference
Agamben, G. (2002) What is a Paradigm: A lecture by Giorgio Agamben. August 2002
Bek, U. (1997) Rizično društvo. Beograd: Filip Višnjić
Ber, V. (2001) Uvod u socijalni konstrukcionizam. Beograd: Zepter Book World
Berger, P., Kelner, H. (1991) Sociologija u novom ključu. Niš: Gradina
Berger, P., Luckmann, T. (1995) Modernity, pluralism and the crisis of meaning: The Orientation of Modern Man. Gütersloh: Bertelsmann Foundation Publishers
Berger, P.L., Luckmann, T. (1992) Socijalna konstrukcija zbilje - rasprava o sociologiji znanja. Zagreb: Naprijed
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Bodrijar, Ž. (2001) Simulacija i zbilja. Zagreb
Bodrijar, Ž. (1991) Simbolička razmjena i smrt. Gornji Milanovac: Dječije novine
Bodrijar, Ž. (1998) Savršeni zločin. Beograd: Beogradski krug
Bodrijar, Ž. (2007) Duh terorizma. Beograd: Arhipelag
Boudon, R. (2005) The Social Sciences and Two Types of Relativism. Journal of Classical Sociology, Vol. 5
Boudon, R., Bourricaud, F. (1986) Dictionnaire critique de la sociologie. Paris: Presses universitaires de France, deuxième édition
Burdije, P. (1999) Nacrt za jednu teoriju prakse. Beograd: ZUNS
Burdije, P. (2000) Narcisovo ogledalo. Beograd: Klio
Čomski, N. (2003) Moć i teror. Zagreb: Naklada Jasenski i Turk
Čomski, N. (2001) Mediji, propaganda i sistem. Zagreb: Što čitaš
Čomski, N. (2009) Kontrola medija - spektakularna dostignuća propagande. Novi Sad: Rubikon
Darendorf, R. (1989) Homo sociologikus. Niš: Gradina
Derida, Ž. (1984) Struktura, znak i igra u govoru nauka o čovjeku - marksizam-strukturalizam. Beograd: Nolit
Dirkem, E. (1972) O podeli društvenog rada. Beograd: Prosveta
Dirkem, E. (1997) Samoubistvo. Beograd: BIGZ
Đukić, N. (2012) Problem objektivnosti u sociologiji saznanja. Banja Luka: Udruženje sociologa
Đukić, N., Šijaković, I. (2011) Diskurzivni habitus sociologije. Sociološki diskurs, Godina I, broj 1
Đukić, N., Romić, M. (2010) Teorije kulture. Banja Luka: Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
Filipović, M. (2008) Sociologija i postpozitivističke paradigme - neke saznajne teškoće savremene sociologije. Sociologija, vol. 50, br. 3, str. 251-266
Fuko, M. (1980) Istorija ludila u doba klasicizma. Beograd: Nolit
Fuko, M. (1997) Nadzirati i kažnjavati. Beograd: Prosveta
Fuko, M. (1976) Istorija seksualnosti. Beograd: Prosveta
Fukujama, F. (2004) Naša posthumana budućnost. Podgorica: CID
Habermas, J. (1987) The Theory of Communicative Action. Boston: Beacon Press, Volume 2
Habermas, J. (1979) Communication and the Evolution of Society. London: Beacon Press
Hegel, G.V.F. (2006) Filozofija povijesti. Beograd: Bardfin/Romanov
Kastels, M. (2000) Informacijsko doba - ekonomija, društvo i kultura. Zagreb: Golden marketing
Kastels, M. (2003) Internet Galaksija - razmišljanje o internetu, poslovanju i društvu. Zagreb: Naklada Jasenski i Turk
Kastels, M. (2000) Uspon umreženog društva. Zagreb: Golden marketing
Kelner, D. (2004) Medijska kultura. Beograd: Klio
Kont, O. (1962) Kurs pozitivne filozofije. Beograd: Prosveta
Kozer, L. (2007) Funkcija društvenog sukoba. Beograd: Mediterran Publishing
Kun, T. (1974) Struktura naučnih revolucija. Beograd: Nolit
Liotar, Ž.F. (2005) Postmoderno stanje - izvještaj o znanju. Zagreb: Ibis grafika
Liotar, Ž.F. (1990) Postmoderna protumačena djeci. Zagreb
Liotar, Ž.F. (1995) Šta je postmoderna. Beograd: Art Pres
Luman, N. (1998) Teorija sistema - svrhovitost i racionalnost. Beograd: Plato
Luman, N. (2001) Društveni sistemi - osnovi opšte teorije. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Manhajm, K. (2009) Dijagnoza našeg vremena. Mediterran Publishing
Marinković, D. (2006) Konstrukcija društvene realnosti u sociologiji. Novi Sad: Prometej
Marks, K., Engels, F. (1949) Izabrana dela. Beograd: Kultura
Merton, R.K. (1998) O teorijskoj sociologiji. Beograd: Plato
Mils, R. (1964) Sociološka imaginacija. Beograd: Savremena škola
Mimica, A. (2007) Emil Dirkem - društvo je čoveku bog. Beograd: Filozofski fakultet-Institut za sociološka istraživanja
Nemanjić, M., Spasić, I., prir. (2006) Nasleđe Pjera Burdijea - pouke i nadahnuća. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Parsons, T. (1992) Moderna društva. Niš: Gradina
Parsons, T. (1991) Društva. Zagreb: August Cesarec
Parsons, T. (1988) Društva - evolucijski i poredbeni pristup. Zagreb: August Cesarec
Ravetz, J. (1996) Scientific Knowledge and Its Social Problems. Transaction Publishers
Sosir, F. (1989) Opšta lingvistika. Beograd: Nolit
Sosir, F. (2000) Tečaj opće lingvistike. Zagreb: Artresor Naklada
Spasić, I. (1998) Interpretativna sociologija. Beograd: ZUNS
Stridom, P. (2000) Discourse and Knowledge: The Making of Enlightenment Sociology. Liverpool University Press
Supek, R. (1965) Herbert Spenser i biologizam u sociologiji. Zagreb: Matica hrvatska
Touraine, A. (2007) A new paradigm: For understanding today's world. Cambridge: Polity press
Touraine, A. (2003) Sociology without Societies. Current Sociology, Vol. 51 (2)
Touraine, A. (1989) Is Sociology Still the Study of Society?. Thesis Eleven, No. 23
Turen, A. (1983) Sociologija društvenih pokreta. Beograd: Radnička štampa
Turen, A. (1980) Postindustrijsko društvo. Zagreb: Globus
van Dijk, T.A. (2003) Ideology and Discourse: A Multidisciplinary Introduction. Barselona
Veber, M. (1976) Privreda i društvo. Beograd
Vilirio, P. (2000) Informatička bomba. Novi Sad: Svetovi
Vilirio, P. (1997) Kritički prostor. Čačak: Gradac
Vize, F.L. (1956) Sociološka studija o društvenim promjenama. Amsterdam, Prevod 3 Svjetskog kongresa sociologa
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SocGod1207139Q
objavljen u SCIndeksu: 02.12.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka