Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 8 od 11  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 2, br. 3, str. 221-235
Značaj i uloga teorijske ekonomije u savremenom visokoobrazovnom procesu s osvrtom na stanje u Bosni i Hercegovini
Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: teorijska ekonomija; politička ekonomija; ekonomskoobrazovanje; ekonomska kriza; društveno-ekonomski razvoj
Sažetak
Nakon što se ukazuje na značaj i ulogu teorijske ekonomije u savremenom visokoškolskom obrazovanju i kreiranju dugoročno stabilnog i uspješnog ekonomskog i opštedruštvenog razvoja, autori u ovom radu analiziraju stanje teorijske ekonomije i zastupljenost ekonomsko-teorijskih disciplina(Politička ekonomija, Ekonomske doktrine, Makroekonomija, Mikroekonomija...) u nastavnim planovima ekonomskih i drugih (Pravo, Političke nauke) fakulteta u Bosni i Hercegovini (BiH). Pri tom se konstatuje da neoliberalna škola i njene koncepcije još uvijek dominiraju, kako u ekonomskoj politici provođenja tranzicijskih procesa, tako i pri formiranju nastavnih planova i programa u okviru bolonjskog sistema visokoškolskog obrazovanja u BiH i njenim entitetima. Međutim, neoliberalna škola je odavno u krizi, jer neobjašnjava valjano ni globalnu finansijsku krizu, niti tranzicijske procese i krizu u BiH. Zbog toga pri kreiranju nastavnih programa opšteobrazovnih disciplina nužno je u većoj mjeri koristiti znanja iz kejnzijanske, marksističke i ostalih škola ekonomskog mišljenja i učenja. Pri analizi zastupljenosti i uloge disciplina teorijskog karaktera u sadašnjem visokoškolskom obrazovanju ekonomista, pravnika i politologa u BiH, autori ističu da su Politička ekonomija i ostale discipline teorijske ekonomije isuviše potisnute, dok su sve više zastupljene poslovne i specijalističke discipline koje izučavaju vještine i tehnike poslovanja. Autori smatraju da je ovakvo stanje neprihvatljivo, te da ga treba mijenjati u pravcu reafirmacije Političke ekonomije i drugih opšte-obrazovnih disciplina iz domena teorijske ekonomije, budući da jedino ove discipline daju fundamentalna znanja za kreiranje ekonomskog sistema, ekonomske politike i ostvarivanje uspješnog i dugoročno stabilnog ekonomskog i sveošteg razvoja svake društveno-političke zajednice.
Reference
Anderton, A. (1997) Economics. Ormskirk: Causeway Press
Baletić, Z., Medić, Đ.Š., ur. (2010) Dž.M. Kejnz i Hrvatska ekonomska misao. Zagreb: Ekonomski fakultet
Brown, Ch. International political economy, some problems of an inter-disciplinary
Buzgalin, A., Kolganov, A. (1998) Ka kritici ekonomiksa. Voprosi ekonomiki, Moskva, 6/98
Caporaso, J.A. (1994) Radical political economy. England - USA
Clark, B. (1991) Political economy: A comparative approach. London: NV
Dragičević, A. (1992) Uvod u političku ekonomiju. Zagreb
Draker, P. (1995) Postkapitalističko društvo. Beograd
Galbraith, J.K. (1971) Economics peace and laughter. Boston
Harman, W. (1976) Industrial society and after. Stenford
Harman, W. (1988) Global mind change: The premise of the last years of me 20th century. Indianapolis
Ilić, B. (1995) Aktuelna pitanja savremene političke ekonomije. Beograd
Kun, T. (1977) Struktura naučnih revolucija. Beograd
Lange, O. (1981) Politička ekonomija. Zagreb
Maevski, V. (1997) Evoluciona teorija i makroekonomika. Voprosy ëkonomiki, Moskva, 3/97
Marković, M. (1994) Mit o vrednosno neutralnoj političkoj ekonomiji. u: Politička ekonomija i savremeno društvo, Beograd: Ekonomski fakultet
Maršal, A. (1987) Načela ekonomike. Zagreb
Masuda, J. (1981) The information society as post-industrial society. Washington
Nelson, R. (1995) Recent Evolutionary Theorizing About Economic Change. Journal of Economic Literature, vol. XXXIII
Nezbit, R. (1980) History of the Idea. New York: Progress
Nurev, R. (1993) Pretpostavke nove ekonomske paradigme antologija i gnoseologija. Voprosy ekonomiki, Moskva, 4/93
Robins, L. (1981) Economics and Political Economy. American Economic Review, no 2
Semjuelson, P., Nordhaus, W. (2007) Ekonomija. Zagreb: MATE
Slijepčević, Đ., Ilić, B., Mitrović, Đ. (2008) Nova ekonomija u uslovima globalizacije i informatičkog društva. Banja Luka: Ekonomski fakultet
Staniland, M. (1985) What is political economy. New Haven - London: Yale University Press
Tofler, A. (1983) Treći talas I i II. Beograd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pol1203221S
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka