Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 13  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 59, br. 2, str. 177-194
Osiguranje robe u prevozu prema Incoterms 2020
n/a

e-adresaverak9594@gmail.com
Ključne reči: kargo osiguranje; Incoterms 2020; ugovor o prodaji robe; transport
Sažetak
2020. godine počela je da se primenjuje najnovija verzija Incoterms pravila pod nazivom Incoterms 2020. Autor otvara pitanje povezanosti ovih klauzula sa osiguranjem robe u prevozu, te kroz prizmu ugovora o kupoprodaji u koji je uneta neka od Incoterms 2020 transportnih klauzula daje odgovor na pitanje ko je u obavezi da zaključi ugovor o kargo osiguranju i na koji način, odnosno ko ima interes. Autor zaključuje da Incoterms pariteti ne sadrže posebna pravila za kargo osiguranje, već samo smernice za prodavca kakav ugovor o osiguranju mora da zaključi prema CIF i CIP klauzulama koje takvu obavezu i nameću, dok ostale klauzule u pogledu osiguranja sadrže odredbu "bez obaveze". Najveća promena tiče se povećanja tražene širine pokrića kod CIP klauzule. Ipak, to Incoterms 2020 ne čini revolucionarnom verzijom ovih pravila, već samo evolutivnim nastavkom ranijih izdanja.
Reference
Ademuni, O. (2020) The insurance clause in INCOTERMS 2020: The latest stage in its evolution and aprogressive development 1980-2020 (part II). Evropska revija za pravo osiguranja, br. 2
Ademuni, O. (2020) The insurance clause in INCOTERMS 2020: The latest stage in its evolution and aprogressive development 1980-2020 (part II). Evropska revija za pravo osiguranja, br. 2
Bridge, M. (2013) The international sale of goods. Oxford, 3rd edition
Carr, I. (2010) International trade law. New York, 4th edition
Hudson, G., Madge, T., Sturges, K. (2012) Marine insurance clauses. London - New York: Routledge, 5th edition
Jankovec, I.I. (1972) Transportno osiguranje u spoljnoj trgovini. Novi Sad: Pravni fakultet
Jurić, D., Mihić, J. (2012) Prijelaz rizika sa prodavatelja na kupca kod ugovora o međunarodnoj kupoprodaji s osvrtom na Incoterms 2010. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, br. 1
Lovrić, I. (2017) Osigurljiv interes prema novim pravilima Incotermsa (2010). Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, br. 1
Lovrić, I. (2012) Institute Cargo Clauses - nova verzija 2009. Poredbeno pomorsko pravo, br. 166
Malfliet, J. (2011) Incoterms 2010 and the mode of transport: How to choose the right terms. u: Management Challenges in the 21st Century: Transport and Logistics: Opportunity for Slovakia in the Era of Knowledge Economy, Bratislava, https://biblio.ugent.be/publication/1212622/file/1212631.pdf, 1. 3. 2021
Mudrić, M. (2011) Incoterms 2010: Risks and costs defined. Pravni život, br. 11
Pavić, D. (2006) Pomorsko imovinsko pravo. Split
Petrinović, R., Lovrić, I. (2012) Trajanje osiguranja prema Institute Cargo Clauses (2009). Naše more: znanstveni časopis za more i pomorstvo, br. 3
Petrović-Tomić, N. (2009) Osiguranje robe u međunarodnom pomorskom prevozu. Beograd
Petrović-Tomić, N. (2009) Osiguranje robe po Incoterms transportnim klauzulama - sa posebnim osvrtom na CIF i FOB klauzulu. Pravni život, br. 12
Ramberg, J. (2014) Incoterms 2010. u: Schwenzer Ingeborg [ur.] International Commerce and Arbitration, Hague
Rose, F.D. (2013) Marine insurance:Law and practice. New York, 2nd edition
Soyer, B., Tettenborn, A. (2017) International trade and carriage of goods. New York
Starović, B. (1977) Međunarodna CIF i FOB kupoprodaja - prema Incoterms-u 1953. i nacionalnim pravima (Kupoprodaja uz predaju robnih dokumenata). Beograd
Šulejić, P. (2005) Pravo osiguranja. Beograd, 5. izdanje
Vasiljević, M. (2014) Trgovinsko pravo. Beograd, 4. izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/PiP2102177K
primljen: 18.04.2021.
prihvaćen: 15.05.2021.
objavljen u SCIndeksu: 26.06.2021.