Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 9  
Back povratak na rezultate
2015, br. 71, str. 169-186
Skica za promišljanje opštih načela Evropske unije
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresamedars@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu: Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske Unije

Ključne reči: izvori prava; opšta pravna načela Evropske unije
Sažetak
Opšta pravna načela su pravila koja odražavaju elementarne pojmove prava i pravosuđa koje mora da poštuje svaki pravni sistem. Ona predstavljaju jedan od najvažnijih izvora prava Evropske unije, jer omogućavaju da se popune pravne praznine i razreše pitanja tumačenja postojećeg prava na najpravedniji način. Načela obuhvataju i garantovanje osnovnih ljudskih prava, posebno nakon Lisabonskog ugovora iz 2007. godine, na osnovu koga je Povelja Evropske unije o osnovnim pravima stekla status konstitutivnog akta. Nezavisno od osnova njihovog utemeljenja, odlučujuću ulogu u stvaranju, razvoju i konkretizaciji svih opštih pravnih načela EU ima Sud EU. Neka od opštih pravnih načela EU su: načelo legaliteta, načelo pravne sigurnosti, načelo savesnosti i poštenja, načelo prava na saslušanje, načelo supsidijarnosti, načelo proporcionalnosti, načelo zabrane diskriminacije, načelo samostalnosti i nadređenosti prava EU.
Reference
Avramov, S., Kreća, M. (2009) Međunarodno javno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Bartoš, M. (1954) Međunarodno javno pravo. Beograd: Kultura
Bobbio, N. (1988) Eseji iz teorije prava. Split: Logos
Borhart, K.D. (2013) Abeceda prava Evropske unije. Luksemburg: Kancelarija za publikacije Evropske unije
Bydlinski, F. (2011) Pravna metodologija - osnovi nauke o pravnim metodama. Podgorica: CID
Čavoški, A. (2009) Ljudska prava kao deo opštih načela na kojima počiva komunitarno pravo - vodič kroz pravo Evropske unije. 639-641
Čavoški, A., Knežević-Bojović, A., Popović, D. (2006) Evropski sud pravde. Beograd: Institut za uporedno pravo
de Fir, L. (1934) Međunarodno javno pravo. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
del Vecchio, G. (1934) Le probleme des sources du droit positiv. Paris
Dimitrijević, V., Račić, O., Đerić, V., Papić, T., Petrović, V., Obradović, S. (2005) Osnovi međunarodnog javnog prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, I izdanje
Dworkin, R.M. (1977) Taking rights seriously. London: Duckworth
Đorđević, S. (1995) Opšta pravna načela prosvećenih naroda kao izvor međunarodnog prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 43, br. 3, str. 169-181
Etinski, R. (2010) Međunarodno javno pravo. Beograd: JP Službeni glasnik
Etinski, R., Đajić, S., Stanivuković, M., Bordaš, B., Đundić, P., Tubić, B. (2010) Osnovi prava Evropske unije. Novi Sad: Pravni fakultet
Janković, B., Radivojević, Z. (2011) Međunarodno javno pravo. Niš: Punta
Kelzen, H. (2010) Opšta teorija prava i države. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje
Knežević-Predić, V. (2001) Ogled o suverenosti - suverenost i Evropska unija. Beograd: Institut za političke studije
Knežević-Predić, V., Radivojević, Z. (2009) Kako nastaje i deluje pravo Evropske unije?. Beograd: Službeni glasnik
Korać, S. (2009) Načela Evropske unije za unapređenje borbe protiv korupcije - vodič kroz pravo Evropske unije. Knjiga 4, 108-116
Košutić, B.P. (1973) Sudska presuda kao izvor prava. Beograd: Savremena administracija
Kovačević, B. (2013) Skrivení federalizam - federalističko iskustvo u procesima evropskih integracija. Beograd: IP Albatros plus
Krbek, I. (1952) Prilog teoriji o pojmu prava. Zagreb: JAZU
Lilić, S. (2010) Evropski sud pravde i upravno pravo Evropske unije. http://www.slilic.com/upload/docs/pdf
Lukić, R.D., Košutić, B.P. (2008) Uvod u pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Lukić, R.D. (1974) Povodom pojma izvora prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 5-6
Lukić, R.D., Živković, M.A. (1995) Uvod u pravo. Beograd: Savremena administracija
Lukić, R.D. (1983) Metodologija prava. Beograd: Naučna knjiga
Meškić, Z., Samardžić, D. (2012) Pravo Evropske unije I. Sarajevo: TDP
Paund, R. (1996) Uvod u filozofiju prava. Podgorica: CID
Perelman, H. (1983) Pravo, moral i filozofija. Beograd: Nolit
Petržicki, L.J. (1999) Teorija prava imorala. Beograd: Službeni list SRJ
Račić, O. (2009) O hijerarhiji izvora prava Evropske unije. u: Vodić kroz pravo EU, Beograd, 685-691
Radivojević, Z. (1989) Poštovanje međunarodnih ugovora. Beograd: Stručna knjiga
Stojanović, D. (1987) Uloga pravne teorije u stvaranju pravnih principa i njihov značaj za promenu prava. Pravni život, 10(XXXVII]. 1003-1014
Taranovski, F. (1923) Enciklopedija prava. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Tasić, Đ. (1995) Uvod u pravne nauke - enciklopedija prava. Beograd: Službeni list SRJ
Vajler, D.H.H. (2002) Ustav Evrope - 'Ima li novo odelo svoga cara?' i drugi eseji o evropskoj integraciji. Beograd: Filip Višnjić
Vasić, R.R., Čavoški, K.S. (1996) Uvod u pravo. Beograd: Draganić
Visković, N. (1981) Pojam prava - prilog integralnoj teoriji prava. Split: Logos
Vranjanac, D., Dajović, G. (2006) Osnovi pravnog sistema sa metodologijom prava. Beograd: Službeni glasnik
Vukadinović, R. (2006) Pravo Evropske unije. Kragujevac: Centar za pravo evropske Unije
Živanović, T. (1959) Sistem sintetičke pravne filozofije. Beograd: Naučno delo, 1. Nauka o sintetičkoj filozofiji prava; 2. Nauka o sintetičkoj filozofiji pravnih nauka
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1571169M
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Priroda jurističkog zaključka
Bovan Saša B.

Anali Pravnog fak Beograd (1993)
Jovan Filipović - zaboravljeni filozof prava
Simić Miroljub D.

Vojno delo (2002)
Komandna odgovornost u teoriji i praksi međunarodnog krivičnog prava
Ignjatović Aleksandar

prikaži sve [231]