Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 36, br. 3, str. 1117-1141
Otpori modernizaciji kulture srpskog društva
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresabonicult@medianis.net
Projekat:
Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija (MPNTR - 179074)

Sažetak
Autor članka traga za odgovorom na ključno pitanje da li se Srbija nalazi na pravom putu modernizacije i evrointegracije ili je reč o simulaciji tih procesa. On postavlja tezu da se na tranzicionom putu Srbije u (post)moderno evropsko društvo nalaze brojne prepreke. Stoga pokušava da otkrije esencijalne razloge uzdržanosti i otpora građana koji se (razlozi) tiču modernizacije srpskog društva. Srbija danas nalazi se na sredokraći tradicionalnog i modernog poimanja života. U njoj ima elemenata (post)modernosti, ali sa snažnim uplivima tradicionalnog (konzervativnog) nasleđa. Procesi retradicionalizacije (remitologizacije i pseudomitologizacije) javljaju se kao ogromna prepreka oslobađanju društva od stega prošlosti i okretanju evropskim vrednostima. Po autoru, glavni kreatori retrogradnih tokova nalaze se u političkom establišmentu savremene Srbije. On ih ironično i pežorativno naziva 'čuvarima' tradicije, koji putem demagoških izjava, populističkih parola i kontrole medijskih informacija (a zarad ličnih i partijskih interesa) usporavaju hod Srbije na njenom evropskom putu.
Reference
Bauman, Z. (2009) Fluidni život. Novi Sad: Mediterran publishing
Beck, U. (1986) Risikogesellschaft Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp
Blam, M. (2011) Jazz u Srbiji 1927-1944. Beograd: Stubovi kulture
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Božilović, N. (2007) Kultura i identiteti na Balkanu. Niš: Filozofski fakultet - Centar za sociološka istraživanja
Božilović, N. (2010) Tradicija i modernizacija - evropske perspektive kulture na Balkanu. Sociologija, vol. 52, br. 2, str. 113-126
Božilović, N. (2011) Vulgarizacija tradicije popularne muzike u Srbiji. Teme, vol. 35, br. 4, str. 1323-1352
Božović, R. (2002) Dominacija i otpor. Beograd: Čigoja štampa
Derrida, J. (1976) O gramatologiji. Sarajevo: 'Veselin Masleša'
Đorđević, J. (2009) Postkultura - uvod u studije kulture. Beograd: Clio
Giddens, A. (1991) Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. Cambridge: Polity Press
Gidens, E. (1998) Posledice modernosti. Beograd: 'Filip Višnjić'
Gidens, E. (2005) Odbegli svet. Beograd: Stubovi kulture
Golubović, Z. (2006) Pouke i dileme minulog veka - filozofsko-antropološka razmišljanja o glavnim idejama našeg vremena. Beograd: 'Filip Višnjić'
Haralambos, M., Holborn, M. (2002) Sociologija - teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing
Hobsbom, E., Rejndžer, T., Glišić, S., Prelić, M. (2002) Izmišljanje tradicije. Beograd: Biblioteka XX vek
Jovanović, R. (1997) Lažna duhovnost sadašnjice - vračanje, gatanje, magija, astrologija. Kruševac: CO Mačkovska-Globoderska
Jovanović, S. (2005) Kulturni obrazac. Beograd: Stubovi kulture
Kimlika, V. (2003) Multikulturalno građanstvo - liberalna teorija manjinskih prava. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
Konstantinović, R. (2006) Filosofija palanke. Novi Beograd: Otkrovenje
Kovačević, I. (2006) Tradicija modernog - prilozi istoriji savremene antropologije. Beograd: Srpski genealoški centar
Marks, K., Engels, F. (1974) Pisma prijateljima revolucije. Beograd: Srbija
Mesić, M. (2006) Multikulturalizam društveni i teorijski izazovi. Zagreb: Školska knjiga
Mitrović, L.R. (2003) Savremeni Balkan u ključu sociologije društvenih promena - (prilozi sociologiji globalnih i regionalnih procesa). Beograd: Centar za jugoistočno evropske studije
Popović, M. (2007) Vidovdan i časni krst - ogled iz književne arheologije. Beograd: Biblioteka XX vek
Radojičić, I. (2011) Virtuelna kultura i/li konstrukcija novog kič-identiteta. Sociološka luča, 5 (1): 54-62
Ranković, M. (1998) Istorija srpske estetike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stevanović, V. (2010) Dnevnik samoće - izbor fragmenata 1988-1993. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, D. (2000) Nekoliko osobina procesa modernizacije u Srbiji početkom 20. veka. u: Fleck Hans-Georg, Igor Graovac [ur.] Dijalog povjesničara/istoričara 2, Zagreb: CPI, (2): 135-149
Stojanović, D. (2010) Ulje na vodi - ogledi iz istorije sadašnjosti Srbije. Beograd: Peščanik
Svilar, P. (2010) 'Zapadni Balkan' - politički kontekst i medijska upotreba. Sociološki pregled, vol. 44, br. 4, str. 503-540
Štajn-Erlih, V. (1978) U društvu s čovjekom - tragom njegovih kulturnih i socijalnih tekovina. Zagreb: Liber
Turza, K. (1998) Luis Mamford - jedna kritika modernosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Turza, K. (2003) O modernosti uopšte i o glavnim preprekama modernosti u Srbiji tokom XX stoleća - i kasnije. Sociologija, vol. 45, br. 2, str. 117-140
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci