Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 13  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 10, br. 20, str. 1-16
Upotreba kamatnog metoda pri rangiranju alternativnih investicionih zahvata
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za ekonomske nauke

e-adresam.meta@uninp.edu.rs, dz.bajramovic@uninp.edu.rs
Ključne reči: Neto sadašnja vrednost; interna stopa prinosa; Fišerova stopa; alternativni zahvati; diskontna stopa; metod dodatne kamate
Sažetak
Od metoda ocene ekonomske opravdanosti investicionih zahvata koji se zasnivaju na diskontnoj tehnici, metod neto sadašnje vrednosti i metod interne stope prinosa imaju primarni značaj. Ako su u pitanju nezavisni zahvati pravilo je da će projekat biti prihvaćen ako je njegova neto sadašnja vrednost pozitivna, odnosno ako je interna stopa prinosa veća od diskontne stope, a da ga ne treba implementirati ako je njegova neto sadašnja vrednost negativna, odnosno interna stopa prinosa manja od diskontne stope. Najčešće se dešava da zahvat sa većom neto sadašnjom vrednošću ima i veću internu stopu prinosa, ali nije redak slučaj i da zahvat sa većom neto sadašnjom vrednošću ima manju internu stopu prinosa i obratno da zahvat sa većom internom stopom prinosa ima manju neto sadašnju vrednost. Ako su investicioni zahvati sa takvim karakteristikama međusobno konkurentni, u smislu da prihvatanje jednog od njih znači odbacivanje drugog, nastaje problem pri njihovom rangiranju, u smislu davanja odgovora na pitanje koji je od alternativnih zahvata bolji, da li onaj sa većom neto sadašnjom vrednošću ili onaj sa većom internom stopom prinosa? Ovakvi slučajevi se u literaturi tretiraju kao konfliktne situacija pri rangiranju. Mi ćemo se u ovom radu ograničiti samo na primenu jednog metoda njihovog razrešenja, metoda dodatnih kamata, kod jedne specifične vrste investicionih zahvata koji se karakterišu jednokratnim ulaganjima u nultom periodu i jednokratnim efektima koje obećavaju u različitim vremenskim periodima.
Reference
Brealy, A.B., Stewart, C.M., Marcus, A.J. (2007) Osnove korporativnih financija. Zagreb: MATE
Damjanović, R., Šegrt, S., Todorović, Lj. (2017) Finansijski menadžment kao sredstvo za donošenje investicionih odluka. Tehnika, 67(2): 285-291
Dayananda, D., et al. (2002) Capital Budgeting: Financial Appraisal of Investment Projects. Cambridge University Press
Đuričin, D., Lončar, D. (2007) Menadžment pomoću projektata. Beograd: Ekonomski fakultet
George, I. (1978) Modern Cost-Benefit Methods. London: The Macmillan Press
Ivanišević, M. (2009) Ocena rentabilnosti investicionih projekata nejednakog ekonomskog veka trajanja. Acta Economica, 9(14): 69-78
Ivanišević, M. (2009) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Jovanović, P. (2001) Upravljanje investicijama. Beograd: Grafoslog
Kočović, J. (2004) Finansijska matematika. Beograd: CID Ekonomski fakultet
Krasulja, D., Ivanišević, M. (2004) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Meta, M. (2015) Konflikti u rangiranju konkurentnih investicionih projekata. Socioeconomica, vol. 4, br. 8, str. 309-324
Mičić, S. (2017) Komparativna analiza nekih najznačajnijih matematičkih metoda za ocenu stepena prihvatljivosti investicionih projekata sa aspekta konzistentnosti i rezultata. Poslovne studije, 9(17-18): 59-68
Orsag, S. (2002) Budžetiranje kapitala-procjena investicijskih projekata. Zagreb: Masmedija
Shim, J.K., Siegel, J.G. (2008) Financial Management. Barron's Business Library, third edition
Stiglitz, E.J. (2004) Ekonomija javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet, prevod sa engleskog
Trklja, B. (1974) Modeli anuiteta i efekti njihove primjene. Sarajevo: Svjetlost
van Horne,, Wachowich, J.M. (2002) Osnovne financijskog menadžmenta. Zagreb: Mate, 9. izd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov2120001M
primljen: 06.10.2021.
prihvaćen: 30.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 04.03.2022.