Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 60, br. 1, str. 48-67
Prekršajna pravna funkcija policije
Prekršajni sud u Šapcu

e-adresamladen.jelicic.kaishin@gmail.com
Ključne reči: policija; prekršaji; prekršajna funkcija policije; prekršajni postupak; teret dokazivanja
Sažetak
Autor razmatra prekršajnu funkciju policije kao višefunkcionalnu aktivnost različitog sadržaja. Ukazuje se da se ova funkcija policije manifestuje u sledećim modalitetima: otkrivanje i rasvetljavanje prekršaja, kažnjavanje učinilaca prekršaja izdavanjem prekršajnog naloga, samoinicijativno preduzimanje radnji na osnovu zakonskih ovlašćenja i postupanje po nalozima prekršajnog suda i podnošenje i zastupanje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Analizirajući navedene pojavne oblike prekršajne funkcije policije i njihove segmente, autor napominje da je položaj policije kao stranke u prekršajnom postupku posebno značajan jer se radi o novoj ulozi policije, koja je posledica zakonskih izmena i adverzijalne konstrukcije prekršajnog postupka. Iz tog razloga, posebna pažnja je posvećena elementima zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i procesnim aktivnostima policije u toku prekršajnog postupka kojima se objektivizuje teret dokazivanja.
Reference
*** (2003-2015) Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda sa dodatnim protokolima). Službeni list Srbije i Crne Gore - Međunarodni ugovori + Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori, br. 9/03, 5/05 i 7/05 - popravka i br. 12/10 i 10/15
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72/2011, 101/2011,121/2012,32/2013, 45/2013 i 55/2014
*** (2009/2018) Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. Službeni glasnik Republike Srbije, 9br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013 - Odluka US RS, 96/2015 - drugi zakon, 9/2016 - Odluka US RS i 24/18)
*** (2013/2016) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 65/13 i 13/16
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 98
*** (2016) Zakon o policiji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 6
Adamović, V. (2017) Pretres pred prvostepenim i drugostepenim prekršajnim sudom. Bilten Vrhovnog kasacionog suda, br. 2, str. 323-337
Bevan, V., Lidstone, K. (1991) The investigation of Crime: A guide to Police powers. London: Butterworths
Bikarević, D. (2016) Diskreciona ocena policije kroz prizmu upotrebe cpedcmaea prinude. u: Zbornik radova 'Evropske integracije: pravda, sloboda i bezbednost', Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, Tara, str. 193-210
Bošković, M., Skakavac, T. (2017) Prekršajno pravo. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije 'Dr Lazar Vrkatić'
Bunyard, R. S. (1983) Police and the Law. Police Journal: Theory, Practice and Principles, 56(1): 7-14
Clark, J.P. (1965) Isolation of the Police: A Comparison of the British and American Situations. Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science, 56(3): 307
Đorđević, Đ. (2015) Prekršajno pravo sa osnovama privredno-prestupnog prava. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Đuričić, M., Bejatović, M.G. (2015) Prekršajno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Hall, J. (1953) Police and Law in a democratic society. Indiana Law Journal, 28 (2): 133-177
Hemmens, C., Worrall, J.L., Thompson, A. (2004) Significant Cases in Criminal Procedure. Los Angeles, California: Roxbury Publishing Company
Jeličić, M. (2016) Obrazloženje krivične presude kao elemenat prava na pravično suđenje. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija
Jeličić, M. (2017) Teret i predmet dokazivanja u prekršajnom postupku i shodna primena Zakonika o krivičnom postupku. u: Zbornik radova 'Reformski procesi i poglavlje 23 (godinu dana posle) - krivičnopravni aspekti', LVII Savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, Zlatibor, str. 588-598
Jugović, S. (2013) Upravna funkcija policije. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
la Rosa, A.M. (2003) Juridictions penales internationales: La procedure te lapreuve. Paris: Presses Universitaires de France
Leštanin, B., Nikač, Ž. (2016) Komentar Zakona o policiji sa prilozima. Beograd: Poslovni biro
Marinović, M. (2017) Predlog za izmene i dopune Zakona o prekršajima. u: Zbornik radova sa savetovanja sudija prekršajnih sudova Srbije, Udruženje sudija prekršajnih sudova, VI 2-21
Miletić, S., Jugović, S. (2009) Pravo unutrašnjih poslova. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Milojević, S. (2009) Policijska taktika. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Milosavljević, B. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Milošević, M., Kesić, T. (2009) Policija u krivičnom postupku. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Mrvić, P.N. (2014) Nedostaci Zakona o prekršajima. Izbor sudske prakse, 22 (10): 13-16
Mrvić, P.N. (2014) Komentar novog Zakona o prekršajima, sa specijalnim prilogom. Beograd: Paragraf
Mrvić, P.N., Mitrović, Lj. (2010) Prekršajno pravo. Banja Luka: Uprava za policijsko obrazovanje
Oakes, J.J. (1950) The Police and the Law. Law School Journal, Vol. 4, pp. 29-30
Popović, M. (2017) Dokazni postupak - dileme i nedostaci u praksi. Bilten Vrhovnog kasacionog suda, br. 2, str. 303-322
Stajić, Lj. (2012) Kontrola policije i službi bezbednosti. Novi Sad: Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Stevanović, O. (2003) Rukovođenje u policiji. Beograd: Policijska akademija
Subošić, D. (2010) Organizacija i poslovi policije. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Škulić, M. (2017) Uloga policije u zaštiti prava oštećenog krivičnim delom. u: Zbornik radova 'Policija i pravosudni organi kao garanti slobode i bezbednosti u pravnoj državi', Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, Tara, str. 41-66
Šušnjara, M. (2012) Vreme izvršenja prekršaja. Bilten Vrhovnog kasacionog suda, br. 2, str. 219-235
Vukčević, B. (2014) Komentar Zakona o prekršajima, sa obrascima, podzakonskim aktima i registrom pojmova. Beograd: Poslovni biro
Vuković, I. (2015) Prekršajno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Wendorf, H.D. (1965) Police education and the law of evidence. Baylor Law Review, 17 (3-4): 245-267
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1801048J
objavljen u SCIndeksu: 02.08.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka