Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 4, str. 117-128
Politika upravljanja ljudskim resursima kao faktor sistema policijskog obrazovanja
Policijska akademija, Beograd, Srbija
Projekat:
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Ključne reči: ljudski resursi; politika; policija; obrazovanje; radni i obrazovni profili; karijerni razvoj
Sažetak
Radi zadovoljavanja stalno rastućih potreba za specifičnim i ograničenim ljudskim znanjima i sposobnostima, većina savremenih policijskih organizacija uspostavila je i kontinuirano razvija odgovarajući sistem policijskog obrazovanja. Jedan od ključnih faktora kvaliteta i uspešnosti funkcionisanja tog sistema, svakako je i politika upravljanja ljudskim resursima u policiji. Polazeći od toga, rad je rezultat istraživanja u okviru kojeg su identifikovani, naučno opisani i objašnjeni ključni elementi sadržaja politike upravljanja ljudskim resursima u policiji i visok nivo mogućnosti njihovog uticaja na uspostavljanje i kvalitet funkcionisanja sistema policijskog obrazovanja u Republici Srbiji. Kao najznačajniji među očekivanim pozitivnim efektima tog uticaja, istraživanjem su utvrđeni: 1) visok nivo usaglašenosti radnih profila zaposlenih u policiji i obrazovnih profila budućih zaposlenih koji se za potrebe policije obezbeđuju u sistemu policijskog obrazovanja i 2) visok nivo povezanosti tog sistema sa politikom zapošljavanja i karijernog razvoja zaposlenih u policiji. Rezultatima istraživanja je takođe utvrđeno da je, posredstvom tih efekata politike upravljanja ljudskim resursima u policiji, moguće značajno uticati i na viši nivo profesionalizacije policije, kao i na dugoročnu održivost i uspešnost sistema policijskog obrazovanja u Republici Srbiji.
Reference
*** (2006) Odluka o osnivanju Kriminalističko-policijske akademije. Sl. glasnik RS, br. 58
*** (2014) Odluka o osnivanju Kriminalističko-policijskog univerziteta. Sl. glasnik RS, br. 28
*** (2014) Statut Kriminalističko-policijskog univerziteta. 17 br. 72/4-3-2014, od 04.04.2014
*** (2014) Strategija razvoja ljudskih resursa u Ministarstvu unutrašnjih poslova 2014-2016. Beograd: MUPRS
*** (2017) Zakon o visokom obrazovanju. Službeni glasnik RS, br. 88
*** (2016) Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske. Službeni glasnik RS, br. 57
*** (2016) Zakon o policiji. Službeni glasnik RS, br. 6
Armstrong, M. (2001) A handbook of human resource management practice. London: Kogan Page
Jošanov-Vrgović, I., Vemić, Đ.J. Merenje doprinosa menadžmenta ljudskih resursa organizacionoj uspešnosti. u: Upravljanje kvalitetom ljudskih resursa - savremeni trendovi, 23. oktobar 2014., HR konferencija, Beograd
Kešetović, Ž.M. (2005) Uporedni pregled modela obuke i školovanja policije. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Kulić, Ž., Milošević, G. (2012) Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Kulić, Ž., Milošević, G. (2012) Faktori upravljanja ljudskim potencijalima. Kultura polisa, god. 9, br. 17
Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B., Wright, P.M. (2006) Menadžment ljudskih potencijala. Zagreb: Mate
Robbins, S.P., Coulter, M. (2005) Menadžment. Beograd: Data Status
Stevanović, O. (2016) Bezbednosni menadžment. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Subošić, D. (2010) Organizacija i poslovi policije. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Super, D.E., Hall, D.T. (1978) Career Development: Exploration and Planning. Annual Review of Psychology, 29(1): 333-372
Tomson, R. (2000) Veština rukovođenja. Beograd: Clio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1804117S
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka