Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 6, str. 73-81
Eutanazija - pravni aspekt
aGradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za privredu
bPokrajinski zaštitnik građana - ombudsman, Novi Sad
Ključne reči: eutanazija; zakonska regulativa eutanazije; mere sprečavanja zloupotrebe eutanazije
Sažetak
Neminovno je legalizovati eutanaziju, jer je ljudski vek produžen i sve je veći procenat starih ljudi, ali to ne znači da su oni nepotrebni i da ih treba eliminisati, već da sam čin eutanazije mora biti striktno zakonski i medicinski regulisan. Iz tog razloga cilj ovog rada je da se prikažu trenutna zakonska rešenja po pitanju eutanazije u Svetu i kod nas, kao i da se putem ankete sprovedene među pravnicima pokaže stav i mišljenje pravnika vezano za eutanaziju i na osnovu toga daju odgovarajući predlozi. Na osnovu 130 ispravno popunjena upitnika od strane pravnika zaposlenih u pravosudnim organima Beograda dobijeni su rezultati koji pokazuju da većina pravnika smatra da je eutanazija izraz slobodne volje svakog pojedinca, da je pre legalizacije eutanazije potrebna javna rasprava, da je potrebno legalizovati eutanaziju uz striktna zakonska ograničenja koja bi sprečila zloupotrebe i da konačna odluka o izvršenju eutanazije ne sme biti prepuštena samo jednom čoveku - lekaru. Na osnovu dobijenih rezultata mišljenja smo da osim legalizacije eutanazije i izveštaja nakon izvršenja eutanazije, u cilju sprečavanja eventualnih zloupotreba i nenamernih grešaka, neophodno je pre izvršenja eutanazije da ordinirajući lekar podnese zahtev, sa tačno određenim opisima, izveštajima i izjavama, etičkom komitetu i zaštitniku prava pacijenata ustanove u kojoj se izvršava eutanazija. Tek po dobijanju saglasnosti pristupa se izvršenju čina eutanazije, nakon koje se ponovo podnosi detaljan izveštaj. Na ovaj način vrši se provera opravdanosti izvršenja eutanazije, kao i kontrola sprovedenog postupka eutanazije.
Reference
*** (2007) Kodeks profesionalne etike Lekarske komore Srbije. Službeni glasnik RS, br. 121
*** The sanctity of life: Euthanasia. http://www.christian.org.uk, 20.11.2014
*** (2005/2014) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014
American Law Institute (1985) Model penal code
Bogdanić, M., Rakić, J. (2014) Eutanazija. Pravne teme, 2, (3), str. 221
Essex, K. (2000) Euthanasia. Master's Seminary Journal, 11/2, pp. 193-201
Jašović-Gašić, M., Lečić-Toševski, D., ur. (2010) Psihijatrija - udžbenik za studente medicine. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
Jelačić, O., Tolić, B. (1976) Eutanazija - deontološki i pravni problem. Naša zakonitost, Zagreb, br. 2, str. 48-49
Keown, J. (2002) The first Survey: The incidence of 'euthanasia'. u: Keown J. [ur.] Euthanasia, ethics and public policy, Cambridge: Cambridge University Press
Klajn-Tatić, V.V. (2002) Lekareva pomoć neizlečivo bolesnom pacijentu - etički i pravni problemi. Beograd: Institut društvenih nauka, str. 4
Klajn-Tatić, V.V. (2005) Pravno-etički aspekti lekareve pomoći neizlečivo bolesnom pacijentu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 53, br. 1, str. 79-92
Kolarić, D. (2006) Lišenje života iz samilosti. Pravni život, vol. 55, br. 9, str. 127-145
Kolarić, D. (2007) Aktivna i pasivna eutanazija i pravo na život. Pravni život, vol. 56, br. 9, str. 127-143
Lelyveld, J. (1986) Tajna je otkrivena - lekar je ubrzao smrt Džordža Petog. New York Times, 28. novembar
Pavlović, Z.S., Živković, M.V. (2015) Legalizacija eutanazije i pravo na dostojanstvenu smrt. Kultura polisa, vol. 12, br. 28, str. 227-236
Pereira, J. (2012) Legalizing euthanasia or assisted suicide: the illusion of safeguards and controls. Curr Oncol., 19(3): 227-334
Shah, A., Mushtaq, A. (2014) The right to live or die?: A perspective on voluntary euthanasia. Pak J Med Sci, 30(5): 1159-1160
Simović, D., Avramović, D., Zekavica, R. (2013) Ljudska prava. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Živković, M. (2016) Pravo na život i pravo na smrt. Univerzitet Privredna Akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1906073Z
objavljen u SCIndeksu: 30.01.2020.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2005)
Pravno-etički aspekti lekareve pomoći neizlečivo bolesnom pacijentu
Klajn-Tatić Vesna V.

Gl Adv komore Vojvodine (2008)
Pravo na dostojanstvenu smrt
Beširević Violeta

Zb Pravnog fak Novi Sad (2017)
Eutanazija i etičke dileme - ljudsko dostojanstvo naspram svetosti života
Simović Darko Z., i dr.

prikaži sve [18]