Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 2 od 8  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 36, br. 4--6, str. 59-90
Međunarodna arbitraža - neophodan način rešavanja privrednih sporova sa inostranim elementom u okviru pravnog poretka Republike Srbije
aPrivredni sud, Subotica
bn/a

e-adresailija.zin@gmail.com, slobodan.vojinovic@pks.rs
Ključne reči: poslovanje; inostrani element; privredni spor; međunarodna arbitraža; pravni poredak
Sažetak
Jedno od najelementarnijih prava svakog lica, bilo fizičkog ili pravnog (privrednog subjekta), jeste pravo da pred nezavisnim i nepristrasnim, bilo državnim ili nedržavnim instituciajma, u zavisnosti od vrste spora, ostvari adekvatnu zaštitu svojih zagarantovanih prava. Međutim, pored same potrebe da pravda bude zadovoljena, od izuzetnog značaja je i brzina kojom se dolazi do njenog zadovoljenja. Nije isto da li će do uspostavljanja stanja pre nastupele protivpravnosti doći u razumnom roku ili u nekom roku koji, usled dugotrajnog trajanja postupka, samo dovodi do obesmišljavanja pravde i pravičnosti. Upravo, od te efikasnosti zavisi i sam odabir mehanizma pred kojim će učesnici eventualnih budućih ili nastalih sporova ostvariti svoja prava za koja smatraju da im pripadaju, jer sama dužina trajanja postupka pored neizvesnosti, još u značajnijoj meri može da doprinese razvoju negativnih posledica protivpravnosti (većoj šteti, gubicima u poslovanju, narušavanju ugleda i dr.). U tom smislu, efikasnost je posebno od značaja za privredne subjekte, s obzirom da se suština njihovog bitisanja, kao pravnih lica, svodi isključivo na sticanje dobiti, kroz obavljanje svojih registrovanih privrednih delatnosti. Tome naročito pogoduju globalni privredni tokovi, koji otvaraju širok prostor u pogledu razmene dobara, usluga i kapitala izvan granica država kojima privredni subjekti pripadaju, posebno jer i same države postaju sve učestalije učesnice tih tokova. Međutim, jedan do tada naizgled harmoničan odnos se i te kako lako narušava pojavom poslovnih nesuglasica, koje ne mogu biti rešene upravo navedenim dogovorom. Tada vladajući pravni sistemi, kojima pripadaju države i privredni subjekti, dolaze naročito do izražaja u cilju davanja odgovora na pitanja koja se tiču nadležnosti institucija za rešavanje nastalog spora, odnosno, prava kojeg treba primeniti za rešenje istog, s obzirom na specifičnu pravnu prirodu odnosa. U takvoj situaciji, gde prevashodno vladaju zakoni slobodnog tržišta, jasno se ukazuje na neophodnost postojanja jednog sasvim posebnog mehanizma u vidu stalnih ili ad hoc arbitražnih tribunala, koji bi ravnopravno stajali rame uz rame sa državnim sudovima nadležnim za rešavanje privrednih sporova u kojima dominira elemenat inostranosti. Neophodnost postojanja takvih mehanizama ogleda se u tome da se kroz jedan "manje formalan", i efikasniji postupak, dođe do ostvarenja prava i interesa privrednih subjekata koji su narušeni tokom međunarodne poslovne saradnje. Zbog toga je upravo međunarodna arbitraža, kao poseban vid nedržavnog tribunala, od izuzetnog značaja za privredne sporove sa inostranim elementom, ukoliko je ista predviđena sporazumom privrednih subjekata.
Reference
*** (2016) Arbitražna pravila Komisije ujedinjenih nacija za međunarodno trgovnisko pravo (UNCITRAL) pred Stalnom arbitražom pri Privrednoj komori Srbije, Aneks I. Sl. glasnik RS, 101
*** (2016) Pravilnik o Stalnoj arbitraži pri Privrednoj komori Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 101
*** Troškovi postupka. (2019, Januar 05), http://www.stalnaarbitraza.rs/troskovi-postupka
*** (1963) Uredba o ratifikaciji Evropske konvencije o međunarodnoj trgovinskoj arbitraži sa završnim aktom specijalnog sastanka punomoćnka. Sl. SFrJ-Međunarodni ugovori, br. 12
*** (1981) Zakon o ratifikaciji konvencije o priznanju i izvršenju stranih arbitražnih odluka. Sl. list SFRJ-Međunarodni ugovori, broj 11
*** Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja. Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori, broj 2
*** (1982-2006) Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. Sl. list SFRJ, br. 43/82 i 72/82 -ispr., Sl. list SrJ, br. 46/96 i Sl. glasnik RS, br. 46/06 -dr. Zakon
*** (2008-2018) Zakon o uređenju sudova. Sl. glasnik RS, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 -dr.zakon, 78/11 -dr.zakon, 101/11, 101/13, 106/15, 40/15 -dr.zakon, 13/16, 108 /16, 113/17, 65/18 -odluka US, 87/18 i 88/18 -odluka US
*** (2014-2016) Zakon o privatizaciji. Sl. glasnik RS, br. 83/14, 46/15, 112/15 i 20/16 - autentično tumačenje
*** (2009-2018) Zakon o stečaju. Sl. glasnik RS, br. 104/09, 99/11 -dr.zakon, 71/12 -odluka US, 83/14, 113/17, 44/18 i 95/18
*** (2010-2015) Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa (2018, Novembar 28). Narodne novine, broj 144/10, 16/14, 55/15 i 105/15, http://www.propisi.hr/print. php?id=9726
*** (2017) Odluka Vlade Republike Srbije o obrazovanju komisije za razmatranje spornih odnosa koji mogu biti predmet pred međunarodnim arbitražama u kojima bi Republika Srbija bila tužena. Sl. gl. RS, br. 83/17, koja je na snazi od 23.09.2017. godine
*** (2006) Zakon o arbitraži. Sl. glasnik RS, broj 46
*** (2015) Zakon o privrednim komorama. Sl. glasnik RS, br. 112
*** (2011-2018) Zakon o privrednim društvima. Sl. glasnik RS, br. 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/18 i 95/18
*** (2003) Zakon o prestanku važenja Zakona o Privrednoj komori Jugoslavije. Službeni glasnik RS, broj 55
Dukić-Mijatović, M. (2011) Korporativno upravljanje i kompanijsko pravo Republike Srbije. Pravo - teorija i praksa, vol. 28, br. 1-3, str. 15-22
Janićijević, D. (2005) Arbitražu i sporazum u savremenom međunarodnom arbitražnom pravu. Pravni život, vol. 54, br. 11, str. 717-734
Krvavac, M. (2014) Prorogacija međunarodne sudske nadležnosti. Pravo i privreda, vol. 52, br. 7-9, str. 420-433
Međunarodni Savet Za Trgovinsku Arbitražu (2011) Vodič Međunarodnog saveta za trgovinsku arbitražu (iKKA) za tumačenje njujorške konvencije iz 1958. godine - priručnik za sudije. Beograd, preveli: Ristić, B. i Galić, N
Privredni Apelacioni Sud (2010) Rešenje Pvž.175/2010(2) od 25.03.2010. godine. Bilten sudske prakse privrednih sudova, br.1, Beograd, Privredni savetnik
Privredni Apelacioni Sud (2016) Rešenje R4 St. 1011/2015 od 20.08.2015. godine. Bilten sudske praksa privrednih sudova, br. 1, Beograd, Privredni savetnik
Privredni Apelacioni Sud (2012) Rešenje Pž. 4758/2012 od 31.10.2012. godine. Bilten sudske praksa privrednih sudova, br. 4, Beograd, Privredni savetnik
Privredni Apelacioni Sud (2012) Rešenje Pž. 9730/2011(1) od 18.01.2012. godine. Dostupno u bazi Paragraf Lex
Privredni Apelacioni Sud (2013) Rešenje Pž. 6875/2013 od 25.09.2013. godine. Dostupno u bazi Paragraf Lex
Stanivuković, M. (2013) Međunarodna arbitraža. Beograd: JP Službeni glasnik
Stanivuković, M. (2013) Model-zakon UNCITRAL-a o međunarodnoj trgovinskoj arbitraži (Dokument Ujedinjenih nacija a/40/17, Aneks I, koji je prihvatila Komisija Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo 21.06.1985, godine sa izmenama od 2006. godine. u: Međunarodna arbitraža, Beograd: Službeni glasnik
Stanivuković, M. (1998) Merodavno pravo za arbitražni sporazum. Pravni život, vol. 47, br. 12, str. 309-326
Šćepanović, R. (2012) Prednosti i nedostaci savremene međunarodne trgovinske arbitraže - osnovne odlike i perspektive razvoja. Pravo - teorija i praksa, vol. 29, br. 1-3, str. 1-26
UNCITRAL (2018, Novembar 28), https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII1&chapter=22&lang=en
Unković, M., Stakić, B. (2011) Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje. Beograd: Univerzitet Singidunum, drugo izmenjeno izdanje
Varadi, T., Bordaš, B., Knežević, G., Pavić, V. (2007) Međunarodno privatno pravo. Beograd: Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, osmo izmenjeno i dopunjeno izdanje
Vasiljević, M. (2017) Objektivna arbitrabilnost u kompanijskom pravu. u: Dvadeset peto savetovanje sudija Privrednih sudova Republike Srbije, radni Materijal II, Beograd: Privredni apelacioni sud
Vasiljević, M. (2001) Poslovno pravo. Beograd: Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije
Vasiljević, M. (2018) Zakon o privrednim društvima Srbije -može li bolje?. Bilten sudske prakse privrednih sudova, br.4
Viši Trgovinski Sud (2006) Rešenje Pvž. 128/2006(1) od 09.03.2006. godine. Bilten sudske prakse trgovinskih sudova, br.2, Beograd, Privredni savetnik
Viši Trgovinski Sud (2006) Rešenje Pvž. 128/2006(2) od 09.03.2006. godine. Bilten sudske prakse trgovinskih sudova, br. 2, Beograd, Privredni savetnik
Viši Trgovinski Sud (2006) Rešenje Pž. 13602/2005(4) od 26.06.2006. godine. Bilten sudske prakse trgovinskih sudova, br. 2, Beograd, Privredni savetnik
Vrhovni Kasacioni Sud (2014) Rešenje Prev. 137/2014 od 11.12.2014. godine. Dostupno u bazi Paragraf Lex
Vrhovni Kasacioni Sud (2016) Rešenje Prev. 58/2016 od 06.10.2016. godine. Dostupno u bazi Paragraf Lex
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: osvrt/prikaz
DOI: 10.5937/ptp1904059Z
objavljen u SCIndeksu: 23.07.2019.