Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 60, br. 90, str. 97-118
Razumni rok u stečajnom postupku - analiza predmeta Privrednog suda u Nišu
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200120)

Ključne reči: razumni rok; stečaj; efikasnost; zaštita prava
Sažetak
Donošenjem Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 2015. godine, i njegovim stupanjem na snagu 2016. godine, u našem pravnom poretku stvorili su se uslovi za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, kao jedno od osnovnih prava zagarantovanih Ustavom RS i međunarodnim aktima. Iako nije izričito predviđena primena ovog zakona u okviru stečajnog postupka, u praksi on je poslužio kao sredstvo stečajnim poveriocima da ostvare pravično zadovoljenje zbog (pre)dugog trajanja stečajnog postupka, te povrede prava na suđenje u razumnom roku. Polazeći od toga, predmet ovog rada jeste zaštita prava na suđenje u razumnom roku u stečajnom postupku. U tu svrhu izvršena je analiza stečajnih predmeta u kojima su podneti prigovori za zaštitu navedenog prava iz nadležnosti Privrednog suda u Nišu u periodu od početka primene Zakona do 2019. godine. Cilj istraživanja je bio ispitati da li su prigovor kojim se pokreće postupak i sam postupak za zaštitu prava pogodni instrumenti za povećanje efikasnosti stečajnog postupka ili oni služe samo zadovoljenju interesa poverilaca. Autori su ispitali i da li ovo pravno sredstvo utiče na dužinu i ukupne troškove stečajnog postupka. Glavni nalaz je da postoji trend povećanja broja prigovora u Privrednom sudu u Nišu koji ne utiče na dužinu i troškove stečaja, a iza koga stoji ne samo neaktivnost suda i složenost pojedinih predmeta, već i brojni eksterni faktori, od kojih se izdvaja rad pojedinih državnih organa.
Reference
*** (2016) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, Br. 98
*** (2015) Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Službeni glasnik RS, Br. 40
*** (2007-2015) Zakon o ustavnom sudu. Službeni glasnik RS, Br. 109/2007, 99/2011, 18/13-Odluka US, 40/15 i 103/15
*** Predlog Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Preuzeto 16.3.2020. http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/926 15.%20lat.pdf?fbclid=IwAR2WSEkCiP6HbMTlof-Y1WQ_4B37 GWUyDD24P5zELypV5_3Kqv4ShzxbTWs
*** (1978-2020) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni glasnik SFRJ + Službeni glasnik SRJ + Službeni glasnik SCG + Službeni glasnik RS, Br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89. Br. 31/93. Br. 1/2003 - Ustavna povelja. Br. 18
*** (2011-2020) Zakon o parničnom postupku. Službeni glasnik RS, Br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 -odluka US, 55/2014, 87/2018 i 18/2020
*** (2009-2018) Zakon o stečaju. Službeni glasnik RS, Br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018
*** (2008-2017) Zakon o sudijama. Službeni glasnik RS, Br. 116/2008, 58/2009 -odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 -odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 -odluka US, 106/2015, 63/2016 - odlu
*** (2008-2018) Zakon o uređenju sudova. Službeni glasnik RS, Br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - odluka US, 87/2018 i 88/2018 -odlu
*** (2007) Povelja o osnovnim pravima Evropske unije. Preuzeto 13.5.2020. http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/meoi/Documents/Povelja%20o%20osnovim%20pravima%20EU%20%20Prevod_354037522.pdf
Agencija Za Licenciranje Stečajnih Upravnika Alsu (2021) Tabele prosečnog vremena trajanja stečajnih postupaka. Preuzeto: 24.1.2021. https://www.alsu.gov.rs/bap/upload/documents/statistika/prosecno_vreme_trajanja_stecajnih_postupaka.pdf
Andrejević, S. (2014) Pravo na pravično suđenje - razumni rok. u: Kriterijumi za ocenu povrede prava na suđenje u razumnom roku Evropskog suda za ljudska prava prema izveštaju SEREJ-a, [Elektronska verzija]. Preuzeto 4.4.2020. https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Kriterijumi%20za%20 ocenu%20povrede%20prava%20na%20sudjenje%20u%20razumnom%20 roku_0.pdf
Begović, B., Labus, M., Jovanović, A. (2013) Ekonomija za pravnike. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Klajn, I., Šipka, M. (2008) Veliki rečnik stranih reči i izraza. Novi Sad: Prometej
Lilić, S. (2007) Da li je ustavna žalba efikasni pravni lek za suđenje u razumnom roku?. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 55, br. 2, str. 67-85
Manojlović-Andrić, K., Milutinović, Lj., Andrejević, S., Rodić, V., Kršikapa, M., Bajić, M. (2018) Kriterijumi za ocenu povrede prava na suđenje u razumnom roku. Preuzeto 12.3.2020. https://rm.coe.int/kriterijumi-za-ocenu-povredeprava-na-sudjenje-u-razumnom-roku/16808c5848
Ministarstvo pravde Republike Srbije Obrazloženje Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. preuzeto 9. 9. 2020
Radović, M. (2020) Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u stečajnom postupku. Preuzeto 16.3.2020.https://www.researchgate.net/publication/338548856_ZASTITA_PRAVA_NA_SUDJENJE_U_RAZUMNOM_ROKU_U_STE-CAJNOM_POSTUPKU
Radulović, B., Radović, M. (2020) Bias and predictability in judicial decisions involving corporate restructuring: Evidence from Serbia. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu / Annals of the Faculty of Law in Belgrade, vol. 68, br. 2, str. 80-99
Roagna, I. (2018) The right to trial within reasonable time under Article 6 ECHR: A practical handbook. Horizontal facility for Western Balkans and Turkey, Preuzeto 1.4.2020. https://rm.coe.int/the-right-to-trial-withinreasonable-time-eng/16808e712c
Savet Evrope Evropska konvencija o ljudskim pravima sa izmenama predviđenim Protokolima 11 i 14 i sa Protokolima 1, 4, 6, 7, 12, 13 i 16. Preuzeto 3.9.2020
Vrhovni kasacioni sud (2015) Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u sudskom postupku. Preuzeto 20.5.2020. https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/%D0%97%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%83_0.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-28624
primljen: 30.09.2020.
prihvaćen: 10.02.2021.
objavljen u SCIndeksu: 23.07.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka