Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 22  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 4, br. 2, str. 90-100
Budžetska procedura u Republici Srbiji - izrada, donošenje i usvajanje završnog računa budžeta
aUniverzitet odbrane, Beograd
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresavlada91@gmail.com
Ključne reči: budžetska procedura; javni rashodi; završni račun
Sažetak
Budžet je osnovni instrument finansiranja javnih rashoda u svim savremenim državama. U budžetskoj teoriji postoje brojne definicije budžeta, jer se radi o kompleksnoj finansijskoj instituciji, pomoću koje država ostvaruje mnoge ekonomske, finansijske, političke i socijalne ciljeve. Klasično shvatanje budžeta zasniva se na tvrdnji da je budžet akt kojim se predviđaju i odobravaju, unapred i za određeni period vremena, prihodi i rashodi države. Potrebe javnih rashoda se predviđaju u budžetu, po pravilu, pojedinačno i prema nameni. Javni prihodi, odnosno sredstva, predviđaju se po izvorima, a utvrđuje se i visina do koje treba da se prikupe.
Reference
*** (2009-2017) Zakon o budžetskom sistemu. Sl. glasnik RS, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016 i 113/2017
*** (2017) Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu. Sl. glasnik RS, br. 113
*** (2003-2006) Uredba o budžetskom računovodstvu. Službeni glasnik RS, br. 125/2003, 12/2006
Anđelković, M. (2010) Budžetsko pravo. Univerzitet u Nišu - Pravni fakultet
Jeličić, B. (1990) Nauka o finansijama i finansijsko pravo. Narodne novine, Zagreb
Miljković, M., Krstić, D. (2018) Budžetski sistem i normativno uređenje finansiranja rashoda odbrane. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 1, str. 27-37
Popović, D. (2003) Budžetski postupak i kontrola budžeta. Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Radičić, M., Raičević, B. (2008) Javne finansije - teorija i praksa. Beograd: Data Status
Žugić, R. (2010) Vodič kroz budžet - finansijski plan odbrane. Beograd: Vojno izdavački zavod, knjiga 2
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/Oditor1802090V
objavljen u SCIndeksu: 24.09.2018.