Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 64, br. 1, str. 260-279
Potrošač u pravu osiguranja
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresavrancicmilena@gmail.com
Sažetak
U radu se analizira pojam potrošača u pravu Evropske unije i, posebno, pojam potrošača u osiguranju. Razmatra se da li se pojam potrošača iz postojećeg potrošačkog aquis-a, može primeniti i u sektoru osiguranja, imajući u vidu specifičnosti usluge osiguranja. Ovo stoga što je u osiguranju naročito izražena neravnopravnost ugovornih strana, a proizvod osiguranja je složen i zahteva posebnu stručnost i znanja. Zato se analizira mogućnost i potreba proširenja pojma potrošača osiguranja, kako bi svim licima koja su u neravnopravnom položaju omogućila dodatna zaštita prilagođena njihovim potrebama. Zatim se razmatra pojam potrošača i u srpskom pravu de lege lata, posebno u odnosu sa komunitarnim pravom. U radu se ukazuje da je neophodno da se u srpskom pravu prate tendencije komunitarnog prava i usvoji širi pojam potrošača osiguranja. Ističe se da je potrebno definisati ko uživa pravo na zaštitu prema osiguravaču, a kome takva zaštita nije potrebna, kako bi ta zaštita bila adekvatna, i ostavljen prostor za dalji razvoj tržišta osiguranja.
Reference
Antić, O. (2010) Obligaciono pravo, priručnik za polaganje pravosudnog ispita. Beograd: Službeni glasnik
Borselli, A. (2012) Cognosceat emptor: o obavezi osiguravača na davanje informacija potencijalnom osiguraniku u Evropi. Revija za pravo osiguranja, 2
Đorđević, S. (2011) Principi evropskog ugovornog prava osiguranja - budući opcionalni instrument prava EU?. Revija za pravo osiguranja, 2
Ebers, M. (2008) The notion of consumer. u: Schulte-Nölke H., Twigg-Flesner C., Ebers M. [ur.] EC Consumer Law Compendium: Comparative Analysis, htpp://www.eu-consumer-law.org/consumerstudy_part3a_en.pdf. 9. april 2016
Jelinić, S., Akšamović, D. (2012) Ugovorno pravo Evropske unije na prekretnici. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1
Keglević, A. (2013) Zaštita osiguranika pojedinca kod ugovora o osiguranju. Zbornik Pravnog fakulteta sveučilišta u Rijeci, 1
Keglević, A. (2013) Načela europskog ugovornog prava osiguranja - razvoj, status i perspektive. Zbornik radova pravnog fakulteta u Splitu, 3
Kingisepp, M., Värv, A. (2011) The notion of consumer in EU consumer acquis and the consumer rights directive: A significant change of paradigm?. Juridica International, XVIII, http:// www.juridicainternational.eu/public/pdf/ji_2011_1 _44.pdf, 9. april 2016
Lambert-Faivre, Y., Leveneur, L. (2011) Droit des assurances. Paris: Dalloz
Mihajlović, B. (2015) Ima li mesta potrošačkim ugovorima u novom Građanskom zakoniku Srbije?. Pravo i privreda, vol. 53, br. 4-6, str. 486-502
Perović, S.K., ur. (2009) Zakon o obligacionim odnosima. Beograd: Službeni glasnik
Perović, S.K. (1980) Obligaciono pravo. Beograd: Privredna štampa
Petrić, S. (2008) Uvod u Načela evropskog ugovornog prava - Landova načela. Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, br. 1, str. 340
Petrović, T.N. Zaštita potrošača usluga osiguranja - analiza i predlog unapređenja regulatornog okvira. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Petrović-Tomić, N. (2015) Zaštita osiguranika pojedinca i Prednacrt Građanskog zakonika Srbije - koliko smo daleko od evropskog nivoa zaštite potrošača usluga osiguranja?. Pravo i privreda, vol. 53, br. 4-6, str. 605-627
Rokas, I. (2013) Principi evropskog ugovornog prava osiguranja kao napredan i uravnotežen sistem zaštite ugovarača osiguranja. Evropska revija za pravo osiguranja, (1): 32-36
Saserat-Alberti, N. (2013) Nove tendencije u oblasti zaštite potrošača u Evropi i Nemačkoj. u: Pravo osiguranja Srbije u tranziciji ka evropskom (EU) pravu osiguranja, zbornik radova, Aranđelovac
Slavnić, J., Jovanović, S. (2008) Obaveza davanja predugovornih informacija i informacija posle zaključenja ugovora o osiguranju potrošačima usluga osiguranja prema direktivama EU i zakonima država članica. Revija za pravo osiguranja, 3
Slavnić, J., Jovanović, S. (2008) Sadržina ugovora o osiguranju u nacrtu opšteg referentnog okvira za evropsko ugovorno pravo osiguranja i zakonima država članica Evropske unije. Revija za pravo osiguranja, 1-2
Slavnić, J., Filipović, N. (2015) Transparentno informisanje i savetovanje kupca osiguranja od strane posrednika osiguranja prema nacrtu Direktive o distribuciji osiguranja. u: Pravo osiguranja, uprava i transparentnost-osnove pravne sigurnosti, zbornik radova, Palić
Stanković, O., Vodinelić, V. (1996) Uvod u građansko pravo. Beograd: Nomos
Šulejić, P. Ugovor o osiguranju u Prednacrtu Građanskog zakonika Srbije od 2010. godine. u: Evropske (EU) reforme u pravu osiguranja Srbije, zbornik radova, Udruženje za pravo osiguranja Srbije
Tarasiuk-Flodrowska, A. (2014) Klauzule zloupotrebe u potrošačkim ugovorima i ugovoru o osiguranju - najnoviji trendovi u Evropi. Evropska revija za pravo osiguranja, vol. 13, br. 1, str. 21-40
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1601260C
objavljen u SCIndeksu: 09.09.2016.

Povezani članci

Strani pravni život (2010)
Kriterijumi kvalifikacije ugovora o međunarodnoj prodaji robe i pitanje merodavnog prava
Vukadinović Slobodan, i dr.

Pravo - teorija i praksa (2014)
O pravnom pojmu zastupanja
Marković Velisav

Zb Pravnog fak Novi Sad (2010)
Nacrt zajedničkog referentnog okvira za evropsko privatno pravo iz 2009. godine
Đurđev Dušanka

prikaži sve [130]