Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 50, br. 1, str. 41-58
Viktimizovane i stigmatizovane žene u alkoholičarskom partnerstvu
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Sažetak
U ovom radu smo nastojali da ispitamo, a iz različitih perspektiva, stigmatizaciju i viktimizaciju žena koje žive u alkoholičarskom partnerstvu. Povezanost između alkohola i nasilja nad ženama davno je prepoznata, ali je društvena i pravna podrška i zaštita, usledila prilično kasno. Ovaj ozbiljan, a u nerazvijenim zemljama jedan od najvećih problema javnog zdravlja, kasno je počeo da se istražuje. Visoke stope agresivnog i nasilnog ponašanja muškaraca nad ženama u partnerskoj relaciji imaju duboke kulturne i društvene korene, koje upotreba alkohola pojačava, ali nikako ne sme da ih prikrije. Žene su viktimizovane bez obzira na poziciju (zavisnica, partnerka zavisnika, zavisnica i partnerka muža zavisnika) jer često trpe psihičko, fizičko i seksualno nasilje. Nekoliko primera iz prakse, predstavljenih u tekstu, delimično će osvetliti mračnu sliku nasilnog alkoholičarskog partnerstva. Da bi se povezanost alkohola i nasilja bolje razumela neophodno je uključiti u razmatranje socijalne i strukturne faktore.
Reference
Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (2005) Socijalna psihologija. Zagreb: Mate
Balachova, T., Bonner, B., Chaffin, M., Bard, D., Isurina, G., Tsvetkova, L., Volkova, E. (2011) Women's alcohol consumption and risk for alcohol-exposed pregnancies in Russia. Addiction, 107(1): 109-117
Beeder, B.A., Millman, R. (1997) Patients with psychopathology. u: Lowinson J., Ruiz P., Millman Robert R., Langrod J. [ur.] Substance Abuse: A Comprehensive Textbook, USA: Williams and Wilkins
Blagojević-Šijaković, M.M. (1997) Roditeljstvo i fertilitet - Srbija devedesetih. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja
Blume, S. (2003) Alcohol Problems in Women. u: Johnson B., Ruiz B.P., Galanter M. [ur.] Handbook of Clinical Alcoholism Treatment, Maryland, USA: Lippincott Williams & Wilkins
de Velde, S.V., Huijts, T., Bracke, P., Bambra, C. (2012) Macro-level gender equality and depression in men and women in Europe. Sociology of Health & Illness, 35(5): 682-698
Dragišić, L.S., Savić, B., Tošanović, D. (2011) Zloupotreba alkohola i drugih PAS od strane obolelih od psihotičnih poremećaja (rodne razlike). u: Nastasić P. [ur.] Medicinske i socijalne mere u tretmanu bolesti zavisnosti, Beograd: ZKLAS
Dragišić-Labaš, S. (2015) Domestic violence and alcohol use: Security measures of compulsory treatment and a case study. Sociologija, vol. 57, br. 2, str. 259-273
Fenton, B., Rathus, J.H. (2009) Men’s Self-Reported Descriptions and Precipitants of Domestic Violence Perpetration as Reported in Intake Evaluations. Journal of Family Violence, 25(2): 149-158
Filipović, S. (2007) Evaluacije grupne terapije adolescenata iz porodice alkoholičara. Beograd: Filozofski fakultet, Doktorska teza
Galvani, S. (2004) Responsible disinhibition: Alcohol, men and violence to women. Addiction Research & Theory, 12(4): 357-371
Hel, D. (2012) Depresija, šta je tačno, najvažniji odgovor. Beograd: Laguna
Ignjatović, Đ. (2013) Metodologija istraživanja kriminaliteta. Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Ihsan, M.S., Daley, D.C., Thase, M.E. (2000) Male depression, alcoholism and violence. London: Martin Dunitz
Jeyaseelan, L., Sadowski, L.S., Kumar, S., Hassan, F., Ramiro, L., Vizcarra, B. (2004) World studies of abuse in the family environment – risk factors for physical intimate partner violence. Injury Control and Safety Promotion, 11(2): 117-124
Jovanović, S. (2009) Evropske smernice za suprotstavljanje nasilju u porodici. u: Kron L. [ur.] Kontrola kriminaliteta i evropski standardi: stanje u Srbiji, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Zuhra Simić, 307-323
Jovanović, V. (2006) Alkohol - zadovoljstvo, navika ili porok. u: Stolić Ana, Makuljević Nenad [ur.] Privatni život kod Srba u devetnaestom veku, Beograd: Klio
Jung, J. (2001) Psychology of alcohol and other drugs, a research perspect. Thousand Oaks: Sage Publications
Kovačević, R., Kecman, B. (2003) Psihopatološka i kriminološka obeležja počinilaca ubistva u porodici. Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, vol. 25, br. 1-2, str. 5-18
Kovačević, R., Kecman, B. (2004) Muškarci - ubice supruga. Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, vol. 26, br. 3-4, str. 5-22
Lazić, M., Cvejić, S. (2004) Promene društvene strukture u Srbiji - slučaj blokirane post-socijalističke transformacije. u: Milić Anđelka [ur.] Društvena transformacija i strategije društvenih grupa - svakodnevica Srbije na početku trećeg milenijuma, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja, str. 39-70
Lysova, A.V., Hines, D.A. (2008) Binge drinking and violence against intimate partners in Russia. Aggressive Behavior, 34(4): 416-427
Miletić-Stepanović, V. (2006) Nasilje nad ženama u Srbiji na razmeđi milenijuma. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta
Milić, A. (2010) Porodične vrednosne orijentacije - vrednosni raskol. u: Milić Anđelka [ur.] Vreme porodica, Beograd: ISI FF, 235-256
Mojarro-Iñiguez, M., Valdez-Santiago, R., Pérez-Núñez, R., Salinas-Rodríguez, A. (2014) No More! Women Reporting Intimate Partner Violence in Mexico. Journal of Family Violence, 29(5): 527-537
Nastasić, P. (1988) Alkoholizam i međugeneracijsko prenošenje - istraživanje, dijagnoza i treman porodice. Beograd: Tehniss
Nikolić-Ristanović, V., Stevković, Lj. (2010) Karakteristike fizičkog i seksualnog nasilja u porodici - analiza poslednjeg slučaja. u: Nikolić-Ristanović V. [ur.] Nasilje u porodici u Vojvodini, Novi Sad: Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Parks, K.A., Zetes-Zanatta, L.M. (1999) Women's bar-related victimization: Refining and testing a conceptual model. Aggressive Behavior, 25(5): 349-364
Pešić, J. (2009) Patrijarhalnost na Zapadnom Balkanu - komparativna analiza vrednosnih orijentacija. u: Milić A., Tomanović S. [ur.] Porodice u Srbiji danas u komparativnoj perspektivi, Beograd: Čigoja štampa
Poole, N., Greaves, L., Jategaonkar, N., McCullough, L., Chabot, C. (2008) Substance Use by Women Using Domestic Violence Shelters. Substance Use & Misuse, 43(8-9): 1129-1150
Popović, D., Popović-Vasilić, T., Stanković, Z. (1992) Seksualna problematika u porodicama alkoholičara. Psihijatrija danas, vol. 24, br. 1-2, str. 171-179
Simon, R.W., Barrett, A.E. (2010) Nonmarital Romantic Relationships and Mental Health in Early Adulthood. Journal of Health and Social Behavior, 51(2): 168-182
Stojković, Lj., Sedmak, T. (2003) Alkoholizam - terapijski koncepti i praksa. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stojković, Lj. (2002) Bračni lavirint - Vi, Vaš muž i alkohol. Beograd: Mar-Dox štampa
Stoner, S.A., Norris, J., George, W.H., Davis, K.C., Masters, N. T., Hessler, D.M. (2007) Effects of Alcohol Intoxication and Victimization History on Women's Sexual Assault Resistance Intentions: The Role of Secondary Cognitive Appraisals. Psychology of Women Quarterly, 31(4): 344-356
Thomas, S.P. (2008) From the Editor—The WHO World Mental Health Survey: Its Strengths and Weaknesses. Issues in Mental Health Nursing, 29(2): 99-100
Vaskova, P., Krsteska, R., Vasilevska, K. (2013) Devijantno odnesuvanje kaj alkoholičarite. u: Nastasić P., Dimić S. [ur.] Bolesti zavisnosti - sličnosti i razlike, Beograd: Publikum, 207-215
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/socpreg1601041D
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2017.
Creative Commons License 4.0