Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 5, br. 9, str. 187-206
Upotrebe i zloupotrebe participativnih ideologija u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: participacija; SFRJ; Komunistička partija Jugoslavije; film; studentski protesti
Sažetak
Nakon formiranja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), Komunistička partija Jugoslavije (KPJ) je organizovala velike radne i omladinske akcije koje su imale za cilj obnovu zemlje nakon Drugog svjetskog rata. Glavna pretpostavka ovog rada je da u SFRJ nije postojala participacija u pravom smislu, već da su postojali mehanizmi koji su predstavljali ideologiju participacije. Radne akcije jesu obnovile zemlju, ali one nisu bile dobrovoljne, što predstavlja osnovni uslov modernih teorija participacije. Isto tako, sam termin participacije se dodatno objašnjava u ovom radu, sa ciljem da se dodatno odbrani teza o nepostojanju istinske participacije u SFRJ. Studentski protesti 1968. godine nisu bili izolovan slučaj revolta protiv sistema, pa je zadatak rada da prikaže osnovne karakteristike narodnog bunta koji je imao svoje korijene još početkom šezdesetih godina. Cilj rada je da se teorijskom analizom teorija participacije i osnovnih karakteristika SFRJ i KPJ pokaže kako je participacija naroda u vršenju vlasti (samoupravljanje) bila samo iluzija, tj. formalna. Studija slučaja filma šezdesetih i sedamdesetih godina u SFRJ najbolje ilustruje procese cenzure i nametanja ideologije participacije.
Reference
*** (1993) Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija
Beri, N. (2007) Uvod u modernu političku teoriju. Beograd: Službeni glasnik
Carpentier, N. (2011) The concept of participation: If they have access and interact, do they really participate?. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 6, br. 21, str. 13-36
Carter, N. (2007) Workplace democracy: Turning workers into citizens. u: Participatory democracy and political participation: Can participatory engineering bring citizens back in?, New York: Routledge, p. 167-184
Dimić, Lj. (1988) Agitrprop kultura - Agitpropovska faza kulturne politike u Srbiji 1945-1952. Beograd: Izdavačka radna organizacija Rad
Đorđević, T. (1989) Teorija masovnih komunikacija. Beograd: Savez inženjera i tehničara Jugoslavije
Fuchs, D. (2007) Participatory, liberal and electronic democracy. u: Participatory democracy and political participation: Can participatory engineering bring citizens back in?, New York: Routledge, p. 29-54
Habermas, J. (2007) Politička komunikacija u medijskom društvu. CM - Communication Manageement Quarterly, no 5, year II
Jordan, G., Maloney, W. (2007) Explaining low participation rates: Collective action and the ‘concerned unmobilized. u: Participatory democracy and political participation: Can participatory engineering bring citizens back in?, New York: Routledge, p. 127-151
Kanzleiter, B. (2009) 1968. u Jugoslaviji, tema koja čeka istraživanje. u: Društvo u pokretu - novi društveni pokreti u Jugoslaviji od 1968. do danas, Novi sad: Cenzura, str. 30-48
Lim, M., Lim, A.J. (2006) Najvažnija umetnost: Istočnoevropski film u dvadesetom veku. Beograd: Clio
Ljubojev, P. (1995) Evropski film i društveno nasilje: svet minulog kolektivizma. Novi Sad: Matica srpska
Moeckli, S. (2007) Direct democracy and political participation from a cross-national perspective. u: Participatory democracy and political participation: Can participatory engineering bring citizens back in?, New York: Routledge, p. 107-124
Morača, P., Bilandžić, D., Stojanović, S. (1977) Istorija saveza komunista Jugoslavije. Beograd: Rad
Nagradić, S. (2010) Političke ideje i akcija. Banja Luka: KZ Vaso Pelagić
Nikodijević, M. (1995) Zabranjeni bez zabrane - Zona sumraka jugoslovenskog filma. Beograd: Jugoslovenska kinoteka
Pateman, C. (1970) Participation and democarcy theory. London: Cambridge University Press
Petranović, B. (1982) Istorija Jugoslavije 1918-1978. Novi Sad: Nolit, (II izdanje)
Radojković, M., Miletić, M. (2005) Komuniciranje, mediji i društvo. Novi Sad: Stilos
Tomić, Đ. (2009) Društveni pokreti - pitanja, pojmovi, teorije metode. u: Društvo u pokretu - novi društveni pokreti u Jugoslaviji od 1968. do danas, Novi: Cenzura, str. 12-29
Uprava za agitaciju i propaganda Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu (1948) KPJ i Narodni front - rad partije u masama - državno i privredno uređenje FNRJ - o našem petogodišnjem planu. Sarajevo, Svezak II
Volk, P. (1983) Savremeni jugoslovenski film. Beograd: Univerzitet umetnosti, Institut za film
Volk, P. (1986) Istorija jugoslovenskog filma. Beograd: Institut za film
Volk, P. (1994) Povratak u budućnost - Rasprava o filmu i nama poslije zajedničke istorije. Beograd: Institut za film
Volk, P. (1996) Srpski film. Beograd: Institut za film
Volk, P. (1999) Let nad močvarom - Aleksandar Petrović, svojim životom, delom i filmovima. Beograd: Institut za film
Vranješ, A. (2008) The Yugoslav partisan movies and propaganda. Banja Luka: Glas srpski - Grafika
Zittel, T. (2007) Participatory democracy and political participation. u: Participatory democracy and political participation: Can participatory engineering bring citizens back in?, New York: Routledge, p. 9-28
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.7251/POL1509187V
objavljen u SCIndeksu: 04.03.2017.