Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
2015, br. 1, str. 145-174
Uticaj metakognitivnih strategija na efikasno razumijevanje teksta u univerzitetskoj nastavi stranog jezika
Faculty of Philosophy, University of Montenegro
Ključne reči: metakognitivne strategije; čitanje sa razumevanjem; autonomija učenja; procena
Sažetak
Razvijanje veštine čitanja putem korišćenja raznih metakognitivnih strategija vodi do razvoja čitanja sa razumevanjem, što nas dovodi do krajnjeg cilja ovog rada, a to je da otkrijemo značaj metakognitivnog strateškog pristupa u razvijanju veština čitanja što bi, zauzvrat, moglo pozitivno da utiče na čitanje sa razumevanjem. Cilj istraživanja je bio ispitati da li je korišćenje metakognitivnih strategija u okviru kursa Analiza teksta donelo bolje rezultate u sposobnosti čitanja kod grupa koje su koristile te strategije. Analiza pitanja u istraživanju je zasnovana na korpusu koji su činili studentski test razumevanja pročitanog, studentski dnevnici, procene studenata po rubrikama i upitnik za metakognitivne strategije. Četrdeset studenata univerziteta koji uče engleski kao strani jezik i poseduju znanje nivoa C2, bilo je raspoređeno po eksperimentalnim i kontrolnim grupama, na osnovu rezultata u čitanju sa razumevanjem koje su ostvarili pre testa. Rezultati pokazuju da je razumevanje pročitanog značajno poboljšano kod eksperimentalnih grupa, što je direktna posledica upotrebe metakognitivnog strateškog pristupa u poučavanju veštinama čitanja.
Reference
*** (2013) Metacognition. Medical Dictionary, http://medicaldictionary.thefreedictionary.com/Metacognitive+strategies, January
Arabsolghar, F., Elkins, J. (2001) Teachers' expectations about students' use of reading strategies, knowledge and behaviour in Grades 3, 5 and 7. Journal of Research in Reading, 24(2): 154-162
Ausubel, D., i dr. (1978) Educational psychology: A cognitive view. New York: Holt Rinehart and Winston, 2nd Ed
Brajković, N. (2011) Individualizacija i diferencijacija u udžbenicima ruskog jezika za osnovnu školu (teorijski principi i konstrukcijska rešenja). Neobjavljena doktorska disertacija
Chamot, A.U., Barnhardt, S., El-Dinary, P.B., Robbins, J. (1999) The Learning Strategies Handbook. White Plains, NY: Addison Wesley Longman
Goranović, P. (2011) Nastava/učenje u savremenoj školi. u: Goranović P. [ur.] Naša škola, Podgorica: Zavod za školstvo, p. 5
Gude, K., Duckworth, M. (2002) Proficiency Masterclass. Student's Book. Oxford: Oxford University Press
Hedge, T. (2005) Teaching and learning in the language classroom. Oxford: Oxford University Press, 5th Ed
Ignjačević, A. (2009) Metakognicija i nastava stranog jezika. u: Vučo J., Milatović B. [ur.] Individualizacija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti, Nikšić: Filozofski fakultet, pp. 64-71
Jeftić, D. (2007) English as a foreign language (EFL) at the beginning of the twenty-first century. u: The International Conference ‘Language and Culture’, Proceedings of, pp. 202-212
Kolić-Vehovec, S., Muranović, E. (2004) Evaluation of Reciprocal Teaching of Reading Strategies. Modern Psychology, 7(1); 95-108
Lalović, Z. (2010) Kognitivne i metakognitivne strategije vođenja procesa učenja. u: Goranović P. [ur.] Naša škola - komunikacijom do znanja, Podgorica: Zavod za školstvo, pp. 7-29
Maasum, T.N.R.T.M., Maarof, N. (2012) Empowering ESL Readers with Metacognitive Reading Strategies. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 69: 1250-1258
Mehrpour, S., i dr. (2012) Teaching Reading Comprehension Strategies to Iranian EFL Pre-University Students. Journal of Teaching Language Skills, 4(1); 107-139; 66/4
Naiman, N., i dr. (1995) The Good Language Learner. Clevedon: Multilingual Matters LTD
Nikčević, J., Bogojević, D. (2008) Evaluacija usmene produkcije u nastavi francuskog jezika. u: Vučo J. [ur.] Zbornik radova sa međunarodne konferencije Evaluacija u nastavi jezika i književnosti, Nikšić: Filozofski fakultet, pp. 319-329
Norris, R., French, A. (2008) Ready for CAE coursebook. Oxford: Macmillan
o'malley J.M., Chamot, A.U. (1990) Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press
Oxford, R. (1990) Language learning strategies: What every teacher should know. New York: Newbury House
Oxford, R.L., Lavine, R.Z., Crookall, D. (1989) Language Learning Strategies, the Communicative Approach, and their Classroom Implications. Foreign Language Annals, 22(1): 29-39
Perić, N. (2011) Autonomija učenika. u: Goranović P. [ur.] Naša škola - komunikacijom do znanja, Podgorica: Zavod za školstvo, pp. 39-51
Pešić, J. (2011) Novi pristupi strukturi udžbenika. Podgorica: Zavod za udžbenike
Savet Evrope (2003) Zajednički evropski referentni okvir za žive jezike. Podgorica: Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore
Sheorey, R., Mokhtari, K. (2001) Differences in the metacognitive awareness of reading strategies among native and non-native readers. System, 29(4): 431-449
Zhang, L., Seepho, S. (2013) Metacognitive Strategy Use and Academic Reading Achievement: Insights from a Chinese Context. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 10(1); 54-64
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 15.11.2016.