Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:50
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 51, br. 1, str. 9-21
Oblast prava i morala
aUniverzitet u Beogradu, Pravni fakultet
bUniverzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresadraganm@ius.bg.ac.rs, G.Vukadinovic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Pravna tradicija I novi pravni izazovi

Ključne reči: Pravo; Moral; Moralnost prava; Pravnost morala
Sažetak
Pravo i moral nisu iste, već srodne pojave. Njihove veze objašnjavaju brojna učenja koja se mogu svesti na tri karakteristična: učenja koja potpuno razdvajaju pravo od morala, učenja koja poistovećuju pravo i moral i učenja koja povezuju pravo i moral. Ova poslednja su najprihvatljivija jer se priznaje da je reč o pojavama koje se delimično ukrštaju zbog karakterističnih sličnosti uprkos istovremenom postojanju karakterističnih razlika. Zahvaljujući tom ukrštanju, pravo i moral stvaraju tri oblasti: čisto pravnu, čisto moralnu i mešovitu (pravno-moralnu ili moralno-pravnu). Ukrštanje, preplitanje i srastanje pravnih i moralnih normi pokazuje da se zajednička oblast rasprostiranja prava i morala može posmatrati u širem i užem smislu - u širem smislu, kada se odnosi na sve pravne norme i sve heteronomne moralne norme, a u užem smislu, kada se odnosi samo na pravne norme koje podržavaju heteronomne moralne norme i heteronomne moralne norme koje podržavaju pravne norme. Ovo uže značenje pravnosti morala je prihvatljivije, jer izvan njega ostaju čisto pravne norme koje su moralno neutralne (npr., tehničke pravne norme i standardi) i čisto moralne norme koje su pravno nizvršive (npr., odnosi ljubavi, prijateljstva, drugarstva, poštovanja itd.) ili koje pravo zabranjuje.
Reference
*** Pravno učenje Lona Fulera o moralnosti prava u svetlu njegovih protivnika i branilaca / Lon Fuller's legal philosophy on the morality of law in view of his opponents and advocates. u: Američka jurisprudencija XX veka / American Jurisprudence of the 20th Century, Sremski Karlovci, 31. mart – 2. april, referat na srpskom i engleskom jeziku, 141–149
Binder, J. (1925) Philosophie des Rechts
del Vekio, Đ. (1999) Pravo, pravda i država. Beograd, 51 i dalje
Dvorkin, R. (2003) Carstvo prava. Beograd: Filip Višnjić
Fuler, L.L. (2001) Moralnost prava. Beograd: Pravni fakultet
Habermas, J. (1986) Law and morality. Harvard
Habermas, J. (1987) Kako je moguća legitimnost putem legalnosti. Zagreb, 140
Harris, P. (2007) An introduction to law. Cambridge, 18 i dalje
Hart, H. (1996/2014) Pojam prava. Podgorica-Cetinje-Beograd, 169
Hegel, G.V.F. (1981) Pravni i politički spisi. Beograd
Hegel, G.V.F. (1989) Osnovne crte filozofije prava. Beograd
Jellinek, G. (1887) System der subjektiven öffetlichen Rechte. Freiburg im Breisgau, 38
John, A. (1954) The province of jurisprudence determined. London, 17
Kaufman, A. (1998) Pravo i razumevanje prava. Beograd-Valjevo, 176-179
Kohler, J. (1903) Lebruch des Rechtsphilosophie
Lobačevski, A.M. (2011) Politička ponerologija - naučna studija o prirodi zla prilagodjenog za političke svrhe. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje
Mitrović, D. (2016) Uvod u pravo. Beograd, 162 i dalje
Mitrović, D. (2001) Moralnost koja pravo čini mogućnim. u: Fuler Lon L. [ur.] Moralnost prava, Beograd, predgovor srpskom izdanju knjige, 7-14
Mitrović, D.M. (2010) Teorija države i prava. Beograd
Perić, D. (1996) Crkveno pravo. Beograd, 165-167
Raz, D. (2005) Etika u javnom domenu. Podgorica: CID
Stepanov, R., Vukadinović, G. (2000) Pravna misao XX veka. Petrovaradin, 67-77
Trajković, M. (2012) Pravo u svetu vrednosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 383-397
Trajković, M. (2008) Etička dimenzija prava - pravnoteorijski aspekt. Novi Sad, dok. rad
von Stein, L. (1869/1962) Die Verwaltungslehre. Stutgart, I-II
Vukadinović, G. (2007) Teorija države i prava. Novi Sad, knj. II
Vukadinović, G. (2012) Savremena škola prirodnog prava. Pravni život, 12, 607-617
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns51-13647
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2008)
Savremena shvatanja pravne države kod naših profesora prava
Vukadinović Gordana

Zb Pravnog fak Novi Sad (2012)
Odluka ili norma - slobodno sudijsko uverenje kao pretnja vladavini prava
Avramović Dragutin

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Može li virtuelni lik da bude subjekt prava?
Mitrović Dragan M., i dr.

prikaži sve [69]