Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2018, br. 3, str. 143-161
Uporednopravna analiza i izazovi regulisanja i finansiranja zdravstvenog osiguranja
Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija

e-adresarsovilj@idn.org.rs
Projekat:
Ljudska prava i vrednosti u biomedicini - Demokratizacija odlučivanja u zdravstvu i implementacija (MPNTR - 179023)

Sažetak
Ne postoji nijedna država na svetu koja može da omogući svim svojim građanima sve blagodeti koje pruža savremena medicina. Upravo, nedostatak finansijskih sredstava uz kontinuirani porast zdravstvene potrošnje predstavlja teško rešiv izazov sa kojim se suočavaju sve zemlje sveta, između ostalog i Srbija. Autor se bavi analizom problema nejednakog pristupa zdravstvenim uslugama, nedovoljnom zdravstvenom pokrivenošću, kao i nemogućnošću ostvarivanja prava pojedinaca po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja. Shodno tome, autor ukazuje na to kako su uređeni zdravstveni sistemi razvijenih zemalja, čiji zdravstveni fondovi doprinose značajnom poboljšanju zdravstvenog stanja njihovih građana. Na kraju,uporednopravnom analizom uočava se da ne postoji savršen sistem zdravstvenog osiguranja, ali da se teži istom, te su predložena pojedina rešenja koja mogu doprineti poboljšanju trenutnog stanja u zdravstvu.
Reference
*** (2017) Plan zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2018. godinu. Službeni glasnik RS, br. 119
*** (2018) Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2018. godinu. Službeni glasnik RS, br. 18
*** (2008-2009) Uredba o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 108/08, 49/09
*** (2017) Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji. Službeni glasnik RS, br. 40
*** (2017) Zakon o medicinskim sredstvima. Službeni glasnik RS, br. 105
*** (2017) Zakon o transfuzijskoj medicini. Službeni glasnik RS, br. 40
*** (2005-2015) Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Službeni glasnik RS, br. 107/2005, 72/2009 - drugi zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - drugi zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015
*** (2005-2016) Zakon o zdravstvenom osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015, 10/2016 - dr. zakon
*** Nacrt zakona o zdravstvenom osiguranju. http://www.zdravlje.gov.rs/downloads/2016/Decembar/Nacrt_zakona_o_zdravstvenom_osiguranju.pdf
*** (2015) Izveštaj o unapređenju kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama Republike Srbije u 2014. godini. Beograd: Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'
*** (2013) Strategija razvoja zdravstvenog osiguranja u Srbiji do 2020. godine. Beograd: Republički fond za zdravstveno osiguranje, maj, 4
Arsenijevic, J., Pavlova, M., Groot, W. (2013) Measuring the catastrophic and impoverishing effect of household health care spending in Serbia. Social Science & Medicine, 78: 17-25
Ensor, T., Duran-Moreno, A. (2002) Corruption as a challenge to effective regulation in the health sector. u: Saltman R.B., Busse R., Mossialos E. [ur.] Regulating Entrepreneurial Behaviour in European Health Care Systems, Buckingham - Philadelphia, 106-124
Gajić-Stevanović, M. (2014) Analiza zdravstvenog sistema i potrošnje za zdravstvenu zaštitu na nacionalnom nivou u periodu od 2003. do 2014. godine. Institut za javno zdravlje Srbije 'Milan Jovanović Batut', 2-17
Gajić-Stevanović, M., Dimitrijević, S., Vukša, A., Jovanović, D. Zdravstveni sistem i potrošnja u Srbiji od 2004 do 2008. http://www.batut.org.rs/download/nzr/7%20Zdravstveni%20sisten%20i%20potrosnja.pdf
Gajić-Stevanović, M., Teodorović, N., Dimitrijević, S., Jovanović, D. (2010) Ispitivanje finansijskih tokova u zdravstvenom sistemu Republike Srbije u periodu od 2003. do 2006. godine. Vojnosanitetski pregled, vol. 67, br. 5, str. 397-402
Gavrilović, A., Trmčić, S. (2012) Zdravstveno osiguranje u Srbiji - finansijski održiv sistem. u: Menadžment, Mladenovac
Glintić, M. (2014) Republika Slovenija. u: Jovičić K. [ur.] Sistemi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja - Uporednopravna analiza u evropskim zemljama, Beograd: Institut za uporedno pravo, 122-137
Jovanović, S., Milovanović, S., Mandić, J., Jovović, S. (2015) Sistemi zdravstvene zaštite. Engrami, vol. 37, br. 1, str. 75-82
Jurković, I. (2011) Health Care Financing and Insurance: Options for Design. Anali Hrvatskog politološkog društva, 8, 323-325
Kočović, J., Rakonjac-Antić, T., Rajić, V. (2013) Dobrovoljno zdravstveno osiguranje kao dopuna obaveznom zdravstvenom osiguranju u Srbiji. Ekonomske teme, Vol. 51, 3, 541-560
Kovač, N. (2013) Financiranje zdravstva - situacija u Hrvatskoj. Ekonomski vjesnik, XXVI, 2, 551-563
Marković, B., Vukić, S. (2009) Modeli organizacije i financiranja zdravstva u odabranim zemljama svijeta. Ekonomski vjesnik, Vol. XXII, br. 1, 183-196
Mihaljek, D. (2008) Health care policy and reform in Croatia: how to see the forest for the trees. Basel: Bank for International Settlements
Mitrović, M., Gavrilović, A. (2013) Organizacija i menadžment u zdravstvenom sistemu Srbije - organization and management in health care system of Serbia. FBIM Transactions, 1(2): 145-158
Rohrbach, W. (2007) Socijalno osiguranje i privatno zdravstveno osiguranje. Revija za pravo osiguranja, br. 1-2, 11-14
Simić, S., Milićević, M.Š., Matejić, B., Marinković, J., Adams, O. (2010) Do we have primary health care reform? The story of the Republic of Serbia. Health Policy, 96(2): 160-169
Stošić, S., Rabrenović, M. (2015) Mikroekonomski principi u zdravstvenom sektoru - tražnja za zdravstvenim uslugama u Republici Srbiji. Megatrend revija, vol. 12, br. 3, str. 29-48
Totić, I. (2012) Neka pitanja u vezi sa finansiranjem zdravstvene zaštite u zemljama-članicama Evropske unije. Medicinski glasnik Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma Zlatibor, vol. 17, br. 43, str. 54-83
Totić, I., Marić-Krejović, S. (2010) Finansiranje zdravstvenih potreba i obračun i plaćanje zdravstvenih usluga. Medicinski glasnik Instituta za štitastu žlezdu i metabolizam 'Zlatibor', vol. 15, br. 33, str. 45-62
Veselinović, P. (2014) Reforma javnog sektora kao ključna determinanta uspešnosti tranzicije privrede Republike Srbije. Ekonomski horizonti, vol. 16, br. 2, str. 137-155
Zekić, M., Šegrt, S. (2017) Uticaj privatnog zdravstvenog osiguranja na makroekonomski ambijent Republike Srbije. http://www.cefi.edu.rs/wp-content/uploads/2017/11/uticaj-privatnog-zdravstvenog-osiguranja-na-makroekonomski.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/spz1803143S
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka