Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 2 od 12  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 49, br. 1, str. 179-195
Odlučivanje u upravnom postupku
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresalonzor@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Ključne reči: organi uprave; upravni postupak; odlučivanje u upravnim stvarima; službeno lice; rukovođenje organima uprave
Sažetak
Nesumnjivo da odlučivanje u upravnim stvarima od strane službenog lica koji vodi upravni postupak može da ima brojne prednosti u odnosu na odlučivanje od strane starešine koji rukovodi organom uprave. Međutim, da bi takva novina mogla da ima pozitivne efekte u našem pravom sistemu neophodno je, pored izmene Zakona o opštem upravnom postupku, stvoriti i mnoge pravne, kao i faktičke pretpostavke, na kojima danas funkcionišu visoko depolitizovani i profesionalizovani upravni sistemi.
Reference
*** (2009-2014) Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita. Službeni glasnik RS, br. 16/2009 i 84/2014, čl. 6
*** (2013) Primedbe na Nacrt Zakona o opštem upravnom postupku Katedre za javno pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. http://www.pf.uns.ac.rs/pocetna/info-tabla/431-2013-06-26-12-27-51&Itemid=82, 24. oktobar 2014
*** (2014) Stragija reforme javne uprave za period od 2014-2016. godine. Beograd: Vlada Republike Srbije, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, avgust
*** (2004) Strategija refome državne uprave za period 2004-2009. Beograd: Vlada Republike Srbije, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, novembar
*** (2009) Strategija reforme državne uprave za period 2009-2013. Beograd: Vlada Republike Srbije, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, oktobar
*** (2006) Ustav Republike Srbije Ustav RS. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 98
*** (2008) Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2001-2010) Zakon o izmenama ZUP-a. Službeni list SRJ, br. 31/2001 i Službeni glasnik RS, br. 30/2010
*** (2009) Zakon o općem upravnom postupku ZUPHR. Narodne novine, br. 47
*** (2005) Checklist for a general law on administrative procedure. SIGMA
*** (2005-2014) Zakon o državnim službenicima ZDS. Službeni glasnik RS, br. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009 i 99/2014
*** (1978-1993) Zakon o osnovama sistema državne uprave i o Saveznom izvršnom veću i saveznim organima uprave. Službeni list SFRJ, br. 23/78, 58/79, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90, 44/90, 74/90, 35/91 i Službeni list SRJ, br. 1/92, 31/93 i 50/93, Zakon o državnoj upravi ZDU, Službeni glasnik RS, br. 79/2005, 101/
*** (2006-2014) Zakon o platama državnih službenika i nameštenika. Službeni glasnik RS, br. 62/2006, 63/2006, 115/2006, 101/2007, 99/2010, 108/2013 i 99/2014
*** (1991-2013) Zakon o radnim odnosima u državnim organima. Službeni glasnik RS, br. 48/1991, 66/1991, 44/1998, 49/1999, 34/2001, 39/2002, 79/2005, 81/2005, 83/2005 i 23/2013
*** (1997) Zakon o opštem upravnom postupku ZUP. Službeni list SRJ, br. 33
*** (2005-2014) Zakon o Vladi. Službeni glasnik RS, br. 55/2005, 71/2005, 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012, 72/2012, 7/2014 i 44/2014
*** (2014) Zakon o upravnom postupku. Službeni list CG, br. 56
Chapus, R. (2001) Droit administratif général I. Paris: Monthrestien, 219-232, 15-e édition
Debbasch, C., Frédéric, C. (2004) Droit Administratif. Paris: Economica, 139-148, 7-e édition
Dimitrijević, P. (1964) Javna uprava. Niš
Dimitrijević, P. (2014) Aporije Zakona o opštem upravnom postupku. Pravni život, 10, 197-210
Dimitrijević, P. (2010) U susret novom zakonu o opštem upravnom postupku u Republici Srbiji. Facta universitatis - series: Law and Politics, vol. 8, br. 1, str. 33-42
Gaudemet, Y. (2010) Droit administratif. Paris: LGDJ, 426-436, 19-e édition
Koprić, I. (2011) Zakon o općem upravnom postupku i tehnološko unaprjeđenje uprave. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 57, str. 43-75
Lončar, Z. (2013) Neka pitanja reforme upravno-procesnog zakonodavstva. Pravni život, 10, 319-333
Lončar, Z. (2013) O Nacrtu Zakona o opštem upravnom postupku. Pravna riječ, Banja Luka, 35, 425-444
Lončar, Z. (2009) Pledoaje za novi zakon o opštem upravnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 3, str. 181-193
Lončar, Z. (2013) Depolitizacija i profesionalizacija uprave u Republici Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 4, str. 185-202
Lončar, Z. (2010) Modernizacija upravnog postupka. u: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, međunarodni naučni skup, 7-11. juni 2010, Budva, Zbornik radova, 351-362
Lončar, Z. (2012) Pravni položaj pokrajinskih službenika. Radno i socijalno pravo, 1, 145-165
Lončar, Z. (2013) Primena evropskih standarda u upravnom sporu u Srbiji. Pravni život, 56: 83-100
Marković, R. (2002) Upravno pravo. Beograd: Slovo AD
Milkov, D. (2013) Povodom Nacrta Zakona o opštem upravnom postupku - korak napred ili deset u stranu?. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 1, str. 85-99
Milkov, D. (2012) Reforms of the administrative-procedural legislation in Serbia. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 4, str. 33-43
Milkov, D. (2014) Upravni postupak u Srbiji i evropsko pravo. u: Zbornik Harmonizacija srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije, Novi Sad, 91-102
Milkov, D. (2013) Upravo pravo I. Novi Sad: Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta, 64 b
Milovanović, D., Vasiljević, D. (2011) U susret novim zakonskim rešenjima u upravnom postupku Republike Srbije. u: Razvojne tendencije u upravnom zakonodavstvu, međunarodni naučni skup, 24-26. juni 2011, Ohrid, Zbornik radova, 69-80
Pusić, E. (1989) Nauka o upravi. Zagreb: Narodne novine, I
Pusić, E. (1988) Upravni sistemi. Zagreb: Narodne novine, 15-16
Rađenović, M. (2012) Novi Zakon o opštem upravnom postupku. Pravna riječ, Banja Luka, 31, 403-422
Tomić, Z. (2012) Opšte upravno pravo. Beograd: Centar za izdavaštvo i informisanje, 148-153
Veber, M. (1976) Privreda i društvo I. Beograd, 175-176
Waline, J. (2010) Droit administratif. Paris: Dalloz, 66-72, 23-e édition
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49-7747
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2016)
Posebni upravni postupci
Lončar Zoran J.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2017)
Pravna sredstva u novom zakonu o opštem upravnom postupku
Lončar Zoran J.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2020)
Ponavljanje upravnog postupka
Lončar Zoran J.

prikaži sve [53]