Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 49, br. 4, str. 1695-1711
Zastupanje stranaka u upravnom sporu
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaZ.Loncar@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Ključne reči: upravni spor; usmena rasprava; kontrola uprave; zastupanje stranaka
Sažetak
Uvođenjem u upravni spor novog pravila da sud u ovoj vrsti sudskog spora odlučuje na osnovu činjenica utvrđenih na usmenoj i javnoj raspravi, ma koliko usmena rasprava još uvek nemala značaj koji bi po zakonu formalno morala da ima, u značajnoj meri se aktuelizuje pitanje zastupanja stranaka u upravnom sporu. U radu se ispituje da li pravila o zastupanju stranaka odgovaraju novoj formi upravnog spora, sa usmenom i javnom raspravom, propisanoj važećim Zakonom o upravnim sporovima, i da li aktuelna sudska praksa koja je uspostavljena od strane Upravnog suda u saglasnosti sa postojećim pravnim rešenjima.
Reference
*** (2009) Zakon o upravnim sporovima - ZUS. Službeni glasnik RS, 111
*** (2005-2014) Zakon o državnoj upravi - ZDU. Službeni glasnik RS, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014, čl. 84;
*** (2005-2014) Zakon o državnim službenicima - ZDS. Službeni glasnik RS, br. 79/2005, 81/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009 i 99/2014, čl. 35-43
*** (2010-2012) Zakon o upravnim sporovima - ZUS. Narodne novine, br. 20/2010, 143/2012 i 152/14
*** (2014) Odluka o Pravobranilaštvu Grada Novog Sada - OPGNS. Službeni list Grada Novog Sada, br. 63
*** (2014) Pokrajinska skupštinska odluka o Pravobranilaštvu AP Vojvodine - PSOPAPV. Službeni list AP Vojvodine, br. 37
*** (2014) Zakon o pravobranilaštvu - ZP. Službeni list Republike Srbije, br. 55
*** (2008-2014) Zakon o javnom tužilaštvu - ZJT. Službeni glasnik RS, br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011, 101/2011, 38/2012, 121/2012, 101/2013, 111/2014 i 117/2014
*** (2014) Zakon o izmenama i dopunama ZUS-a. Narodne novine, br.152, čl. 5
*** (1994-2014) Zakon o sudskim taksama - ZST. Službeni glasnik RS, br. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008, 31/2009, 10172011, 93/2012 i 93/2014, čl. 21. i čl. 30; i Taksena tarifa – TT, Službeni glasnik RS, br. 93/2014, tarifni bro
*** (1991) Zakon o javnom pravobranilaštvu. Službeni glasnik RS, br. 43
*** (2004-2009) Pokrajinska skupštinska odluka o obavljanju poslova pravne zaštite imovinskih prava i interesa AP Vojvodine. Službeni list APV, br. 10/2004, 16/2005; 18/2009
*** (2014) Zakon o pravobranilaštvu ZP. Službeni glasnik RS, br. 55
*** (2014) Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskoj upravi. Službeni list APV, br. 37, čl. 3
*** (1996) Zakon o upravnim sporovima. Službeni list SRJ, br. 46, čl. 38. st. 1
Jovičić, O. (2012) Zastupanje u upravnom sporu Republike Srbije, njenih organa i organizacija i drugih pravnih lica čije se finansiranje obezbeđuje u budžetu Republike Srbije ili iz drugih sredstava Republike Srbije. Bilten Republičkog Javnog pravobranilaštva, 1, 39
Lončar, Z. (2011) Osnovne tendencije u razvoju upravnog spora u Srbiji. u: Borče Davitkovski [ur.] Zbornik na Pravniot fakultet 'Justinijan pravi' vo Skopje, tematski broj 'Razvojne tendencije u upravnom zakonodavstvu', 47-68
Lončar, Z., Vučetić, D. (2013) European Standards and Public Administration Reform in the Republic of Serbia. u: 16th Internacional conference Toulon-Verona Excellence in Services, Faculty of Administration University of Ljubljana, Slovenia, 29-30. August, 448-449
Lončar, Z. (2013) Primena evropskih standarda u upravnom sporu u Srbiji. Pravni život, 5-6, 83-100
Lončar, Z. (2011) Usmena rasprava u upravnom sporu. Pravni zivot, 548(10): 265-277
Lončar, Z. (2012) Odlaganje izvršenja upravnog akta u upravnom sporu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 2, str. 239-259
Lončar, Z. (2014) Predmet upravnog spora. Pravni život, 10, 211-226
Lončar, Z. (2014) Sužavanje upravno-sudske zaštite građana u Republici Srbiji. u: Tematski Zbornik radova u čast Simeona Gelevskog, Godišnik na Pravniot fakultet Justinijan prvi vo Skopje, 61-75
Ljubanović, B., Petrović, I. (2015) Stranka u Hrvatskom upravnom postupku i upravnom sporu. Pravni vijesnik, 1, 127-140
Marković, R. (2002) Upravno pravo. Beograd: Slovo AD
Milkov, D. (2011) O upravnom sporu u Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 3, str. 121-139
Milkov, D. (2012) Reforme upravno-procesnog zakonodavstva u Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 4, str. 33-43
Milkov, D. (2005) Položaj stranke u upravnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 39, br. 3, str. 241-253
Milkov, D. (2013) Upravno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost, III (Kontrola uprave)
Rostaš-Beroš, L. (2013) Dileme u primeni novog zakona o upravnim sporovima. Zbornik radova PFS, P 2, 477-478
Tomić, Z. (2012) Komentar Zakona o upravnim sporovima. Službeni glasnik, Beograd, 385
Tomić, Z. (2010) Upravni spor i upravno sudovanje u savremenoj Srbiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 1, 21-35
Tomić, Z.R. (2015) Opšte upravno pravo - organizaciono, materijalno, procesno. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49-9881
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman