Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 26  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 62, br. 1, str. 5-22
Analiza primene novih zakonskih rešenja u suzbijanju korupcije u Republici Srbiji
aKriminalističko-policijski univerzitet, Beograd
bViše javno tužilaštvo, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, Beograd
Projekat:
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Ključne reči: korupcija; specijalizacija; istraživanje i dokazivanje
Sažetak
Borba protiv korupcije spada u najvažnije zadatke svakog društva i države, zbog čega se preduzimaju brojne aktivnosti usmerene u pravcu adekvatne prevencije i suzbijanja korupcije. Najznačajnije aktivnosti posvećene su izgradnji sveobuhvatnog normativnog okvira u borbi protiv korupcije, definisanju korupcije, inkriminaciji kourptivnih dela, uspostavljanju specijalizovanih organa za borbu protiv korupcije i izgradnji operativnih i tehničkih kapaciteta tih organa u cilju uspešne borbe protiv korupcije. Mada pojam korupcije još uvek nije na jedinstven način definisan, korupcija se može odrediti kao zloupotreba ovlašćenja radi lične koristi. Imajući u vidu činjenicu da korupcija vodi osiromašenju društva i države i gubitku poverenja građana u demokratske institucije, Republika Srbija je donela novi Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, kojim su propisana koruptivna krivična dela i predviđena je specijalizacija državnih organa radi krivičnog gonjenja i suđenja za TA krivična dela. Takođe, ovim zakonom propisano je uvođenje finansijske forenzike, službenika za vezu sa Tužilaštvom za organizovani kriminal i posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije i formiranje udarnih grupa pri nadležnim tužilaštvima, a sve u cilju uspešnog istraživanja i dokazivanja koruptivnih krivičnih dela. U radu su predstavljeni rezultati rada Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije pri Višem javnom tužilaštvu u Beogradu u prvoj godini rada, odnosno analizirana su: koruptivna krivična dela koja su procesuirana, praktična implementacija novih zakonskih odredaba kojima se unapređuje istraživanje i dokazivanje koruptivnih krivičnih dela i broj sudski okončanih postupaka. Posebno je ukazano na određene nedostatke u zakonskim rešenjima koji otežavaju efikasnu borbu protiv korupcije.
Reference
*** (2005-2019) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05 - ispr, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 i 35/19
*** (2013-2019) Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 32/13, 94/16 i 35/19
*** (2019) Zakon o sprečavanju korupcije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 35
*** (2013) Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 57
*** (2008-2015) Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 97/08, 53/10, 66/11 - odluka US, 112/13 - autentično tumačenje i 8/15 - odluka US
*** (2002-2013) Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04 - dr. zakon, 45/05, 61/05, 72/09, 72/11, 101/11 i 32/13
*** (2016/2018) Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 94 i 87 - dr. zakon
*** (2001-2010) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni list SRJ, br. 70/01 i 68/02 i Službeni glasnik Republike Srbije, br. 58/04, 85/05, 115/05, 85/05 dr. zakon, 49/07, 20/09 - dr. zakon, 72/09 i 76/10
Bock, M. (2013) O uzrocima korupcije i njenoj neminovnosti u savremenom društvu. u: Borba protiv korupcije - iskustva i poređenja, Zbornik radova, Beograd: Institut za uporedno pravo, str. 11-19
Božić, V., Kesić, T. (2016) Kaznenopravni odgovori na korupciju uz predloge de lege ferenda. u: Zbornik radova 'Evropske integracije: pravda, sloboda i bezbednost', Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, Tara-Beograd, Kriminalističko-policijska akademija, Tom 1, str. 455-482
Centar za pravosudna istraživanja (2017) Uloga tužilaštva u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u Republici Srbiji. Beograd, www.cepris.org>2017/12, dostupno: 1. 10. 2019
Cvejin, Ž. (2018) Korupcija i organizovani kriminal u Srbiji - u potrazi za integritetom. u: Procena napretka Srbije u ispunjavanju političkih kriterijuma u pregovorima sa EU, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Treći deo, https://crta.rs>2019/06>Izv, dostupan 1. 10. 2019
Ćetković, P. (2018) Komentar povodom početka primene Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Pravnik u pravosuđu, 159/160: 98-104
Ćirić, J., Reljanović, M., Nenadić, N., Jovanović, M., Dobrašinović, D., Pejović, D. (2010) Korupcija i metodološki problemi. u: 'Korupcija - problemi i prevazilaženje problema', Zbornik radova, Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, str. 28-37
Ćirić, J. (2009) Kriza morala i korupcija. Nova srpska politička misao, vol. 17, br. 1-2, str. 233-252
Ilić, P.G. (2007) Krivičnoprocesni aspekti korupcije. u: 'Korupcija - osnovni pojmovi i mehanizmi za borbu', Zbornik radova, Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Jovašević, D. (2002) Leksikon krivičnog prava. Beograd: Službeni list SRJ
Krstić, G. (2017) Specijalizacija državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije sa posebnim osvrtom na odnos između javnog tužilaštva i policije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 22, br. 3, str. 67-88
Kurtović, A. (2005) Standardi i instrumenti konvencije UN protiv korupcije u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu. u: Aktuelna pitanja kaznenog zakonodavstva, Zbornik radova, Zagreb, str. 3-37
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bezbednost2001005K
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2020.

Povezani članci