Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:98
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:91

Sadržaj

članak: 10 od 26  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 9, br. 2, str. 161-176
O pojmu okrivljenog i njegovom iskazu u krivičnom postupku
Osnovno javno tužilaštvo, Kikinda

e-adresazeljko.mirkov@yahoo.com
Ključne reči: pojam okrivljenog; saslušanje okrivljenog; iskaz okrivljenog
Sažetak
Iskazu okrivljenog se poklanja velika pažnja, jer je okrivljenom, po pravilu, najbolje poznato da li je i kako izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret. Stoga je njegov iskaz jedno od najvažnijih dokaznih sredstava, dok je pribavljanje iskaza složena radnja u krivičnom procesnom, ali i u psihološkom smislu. Shodno ovakvom značaju predmeta rada, njegovoj kompleksnosti i specifičnosti, a u nameri da pruži što pregledniji, precizniji i naučno potkrepljen prikaz teme, autor je predvideo i razradio strukturu rada kroz tri bitna konstitutivna elementa koja čine saslušanje okrivljenog kao dokaznu radnju, a to su: 1) pojam okrivljenog, 2) pojam saslušanja, čija je suština pribavljanje iskaza okrivljenog i 3) iskaz koji se javlja kao rezultat saslušanja.
Reference
*** (2005-2016) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, br. 88/2005, br 107/2005, br. 72/2009, br. 111/2009, br. 121/2012, br. 104/2013, br. 108/2014 i br. 94/2016
*** (2001-2010) Zakonik o krivičnom postupku. Sl. list SRJ, br. 70/2001, 68/2002 i Sl. glasnik RS, br. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 49/2007 i 72/2009 i 76/2010
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku. Sl. glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014
Aćimović, M. (1987) Psihologija zločina i suđenja. Beograd: Savremena administracija
Aleksić, Ž., Škulić, M. (2007) Kriminalistika. Beograd: Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Bayer, V. (1943) Kazneno postupovno pravo - prva knjiga. Zagreb: Poviestni razvoj
Bejatović, S. (2014) Krivično procesno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Brkić, S. (2004) Racionalizacija krivičnog postupka i uprošćene procesne forme. Novi Sad: Pravni fakultet
Brkić, S. (2014) Krivično procesno pravo I. Novi Sad: Pravni fakultet
Čejović, B. (2009) Pretpostavka nevinosti okrivljenog. Beograd: Dosije
Damaška, M. (1962) Okrivljenikov iskaz kao dokaz u suvremenom krivičnom postupku. Zagreb: Narodne novine
Dimtrijević, D. (1972) Krivično procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Dolenc, M. (1933) Teorija sudskog krivičnog postupka za Kraljevinu Jugoslaviju. Beograd: G. Kon
Đurđić, V. (2006) Krivični postupak Srbije. Niš: Pravni fakultet
Gordon, N.J., Fleisher, W.L. (2006) Effective interviewing and interrogation techniques. London: Academic Press
Grubač, M. (2004) Krivično procesno pravo - uvod i opšti deo. Beograd: Službeni glasnik
Grubač, M. (2006) Krivično procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Jovašević, D. (2006) Leksikon krivičnog prava. Beograd: Službeni glasnik
Juras, D. (2015) Lažno prijavljivanje kaznenog djela u zakonodavstvu i praksi Republike Hrvatske. Civitas, 2, 32-43
Kolarević, D. (2012) Psihologija kriminala. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Langford, I. (2009) Fair trial: The history of an idea. Journal of Human Rights, 8(1), 37-52
Marković, B. (1930) Udžbenik sudskog krivičnog postupka Kraljevine Jugoslavije. Beograd: Narodna štamparija
Matijević, M., Marković, M. (2013) Kriminalistika. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Milić, N. (2006) Policijsko saslušavanje osumnjičenog. Beograd: Policijska akademija
Ogorelica, N. (1899) Kazneno procesualno pravo. Zagreb: Kr. zemaljska tiskara
Petrović, S. (1998) Mali leksikon psihiloško-psihijatrijckih pojmova. Beograd: Partenon
Simić-Jekić, Z. (1983) Krivično procesno pravo SFRJ. Beograd: Privredna štampa
Simonović, B. (1997) Pribavljanje i ocena iskaza pred policijom i na sudu. Kragujevac: Pravni fakultet
Simonović, B. (2015) Kriminalistika i unapređenje stručnosti krivično procesnih subjekata. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 1, 9-27
Stanković, D. (1985) Da li i kada iznuđeno priznanje okrivljenika predstavlja dokaz u krivičnom postupku. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, 57(4), 16-41
Stanojević, P., Ignjatović, A. (2007) Krivično procesno pravo. Novi Sad: Privredna akademija
Stevanović, Č., Stanojević, P. (2005) Krivično procesno pravo. Niš: SVEN
Škulić, M. (2014) Krivično procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Škulić, M. (2011) Krivično procesno pravo. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Vasiljević, T. (1971) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije
Vasiljević, T., Grubač, M. (2002) Komentar Zakonika o kriivčnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Vodinelić, V. (1974) Imenovanje 'sukrivca' kao dokaz u krivičnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 73-86
Vrhovšek, M. (2009) Odgovornost pravnih lica za krivična dela, privredne prestupe i prekršaje. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Civitas1902161M
objavljen u SCIndeksu: 24.03.2020.