Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 6 od 89  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 93, br. 3, str. 825-844
Priprema i planiranje saslušanja okrivljenog u funkciji pribavljanja zakonitog i potpunog iskaza
Osnovno javno tužilaštvo u Kikindi

e-adresazeljko.mirkov@yahoo.com
Ključne reči: mere za pripremu saslušanja okrivljenog; značaj pripreme saslušanja; saslušanje okrivljenog; policija; tužilaštvo
Sažetak
Rad se bavi merama za pripremu i planiranje saslušanja okrivljenog od strane predstavnika policije ili tužilaštva. U uvodnom delu autor daje opšte napomene o saslušanju okrivljenog i njegovom iskazu u krivičnom postupku. Zatim se u radu iznose stavovi teoretičara u pogledu značaja pripreme i planiranja saslušanja okrivljenog, kao i konkretne mere koje je potrebno preduzeti prilikom sprovođenja ove aktivnosti. Te mere su: 1) određivanje lica koje će saslušavati okrivljenog; 2) određivanje mesta i vremena saslušanja okrivljenog; 3) analiza stanja u spisima predmeta pre prvog saslušanja i utvrđivanje svih činjenica i okolnosti koje se tiču krivičnog dela; 4) pribavljanje podataka o ličnosti okrivljenog i 5) priprema strategije saslušanja. Autor ove mere smatra nužnim pretpostavkama da bi se od okrivljenog pribavio ne samo zakonit iskaz, koji je u skladu sa odredbama krivičnog procesnog prava, već i potpun iskaz, koji je podoban da što preciznije rasvetli činjenice koje se tiču izvršenja krivičnog dela.
Reference
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica RS. Službeni glasnik RS, br. 85
*** (2005-2019) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005,72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016. i 35/2019
*** (2011-2019) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014. i 35/2019
Ajduković, M. (1995) Psihologijski aspekti donošenja odluka u kaznenom postupku. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), 2(2), 292-307
Aleksić, Ž., Škulić, M. (2007) Kriminalistika. Beograd: Pravni fakultet
Aleksić, Ž. (1988) Praktikum iz kriminalistike. Beograd: Naučna knjiga
Aleksić, Ž., Škulić, M., Žarković, M. (2004) Leksikon kriminalistike. Beograd, Izdavač: Prof. dr Živojin Aleksić
Baldwin, J. (1993) Police interview techniques: Establishing truth or proof?. British Journal of Criminology, 33(3), 325-352
Bošković, M. (2006) Kriminologija. Novi Sad: Pravni fakultet
Dimitrijević, D. (1972) Krivično procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Feješ, I. (2011) Modeli ispitivanja okrivljenog i svedoka u savremenom krivičnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 1, str. 141-166
Gordon, N., Fleisher, W. (2006) Effective interviewing and interrogation techniques. London: Elsevier
Grubač, M. (2006) Krivično procesno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Kolarević, D. (2012) Psihologija kriminala. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Kostić, I. (2000) Kriminalistička psihologija. Beograd: VŠUP
Memon, A., Vrij, A., Bull, R. (2006) Psychology and law: Truthfulness, accuracy and credibility. Chichester: Wiley
Milić, N. (2006) Policijsko saslušavanje osumnjičenog. Beograd: Policijska akademija
Mirkov, Ž. (2016) Pravni i psihološki aspekti iskaza okrivljenog. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija, Doktorska disertacija
Petrović, S. (1998) Mali leksikon psihološko-psihijatrijskih i pravnih pojmova koji se koriste u sudskoj praksi. Beograd: Partenon
Putnik, D. (1982) Osnovi psihologije. Beograd: VŠUP
Simonović, B. (1997) Pribavljanje i ocena iskaza pred policijom i na sudu. Kragujevac: Pravni fakultet
Simonović, B. (2004) Kriminalistika. Kragujevac: Pravni fakultet
Šaver, B.M., Vinberg, A.I. (1948) Kriminalistika. Beograd: Prosveta, prevod sa ruskog: LJ. Bauer i I. Bauer
Škulić, M. (2011) Krivično procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Teofrast (1947) Karakteri. Zagreb: Matica hrvatska, prevod: N. Majnarić
Vodinelić, V. (1996) Kriminalistika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vujaklija, M. (2002) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Wilhelm, J.G. (1956) Uvod u praktičnu kriminalistiku. Sarajevo: Veselin Masleša
Yeschke, C. (2004) Interrogation: Achieving confessions using permissible persuasion. Springfield: Charles C. Thomas
Žarković, M. (2010) Kriminalistička taktika. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/gakv93-25941
primljen: 31.03.2020.
revidiran: 24.03.2021.
prihvaćen: 24.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka