Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 7 od 89  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 11, br. 2, str. 680-688
Savremena shvatanja razvoja vrhunskih talenata - korisna za harmonizaciju društvene percepcije, institucionalni tretman i samopercepcionu sliku
University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Education, Bitola, North Macedonia
Ključne reči: talenti; vrhunski rezultati; psihološki kod; samopercepciona slika
Sažetak
Ako razvoj civilizacije posmatramo kroz društveno-istorijski kontinuum, čini se da se moramo složiti sa afirmativnom tvrdnjom da su daroviti i talentovani kreatori opšteg razvoja civilizacije. Ovaj trend se nastavlja i danas kada se tvrdi da je sasvim izvesno da će u narednih 20 godina najvažniji resurs u svakoj instituciji, posebno u kompanijama, biti "talenti". Tvrdi se da većina njih kognitivno funkcioniše na višim mentalnim nivoima, gde dominira metakognitivno mišljenje, formirajući tako karakterističnu mentalnu strukturu. U radu se polazi od pretpostavke da, s obzirom na dosadašnju složenu organizaciju osobina i karakteristika, ne postoji jasna slika o psihološkom profilu talenata sa najmoćnijim iskustvom i performansama svojih sposobnosti koje zadivljuju svet. Njihova impresivna i fascinantna dostignuća u jednoj, ili više oblasti ljudskog života, motiv su da budu više deo velike slike sveta u kome živimo. Iz tih razloga, u naučnim radovima koji imaju teorijski i empirijski karakter, javljaju se neslaganja, dileme i problemi oko demistifikacije psihološkog koda vrhunskih talenata u različitim naučnim i umetničkim oblastima. Fokus rada su talenti, ili faktori koji određuju njihova "natprirodna postignuća". Rad nastoji da identifikuje psiho-fizičke karakteristike vrhunskih talenata i njihov prepoznatljiv učinak u različitim oblastima koje nazivamo izuzetnim postignućem ili "ekspertskom" izvrsnošću kompetencija. Cilj je da se identifikuju karakteristične razlike koje karakterišu vrhunske talente iz različitih oblasti i umetnosti (nauka, sport, muzika). U radu je korišćen istraživački metod meta-analize dokumentacije, koji omogućava reprezentativan uvid u najznačajnije performanse vrhunskih talenata. Dobijeni rezultati odražavaju prepoznatljiv psihološki kod koji je jedinstven i svojstven samo onima koji stoje na pijedestalu svetske elite vrhunskih postignuća. Rezultati će biti od posebne koristi za harmonizaciju dalje društvene percepcije talenata, kao i za institucionalni tretman, ali i za samopercepcionu sliku samih talenata, koji su od posebnog značaja za njihovu dalju pedagoško-psihološku, sociološku percepciju emocionalne, didaktičke i druge stimulacije.
Reference
Altaras, A. (2008) Savremeni pristupi i konstrukti u psihologiji inteligencije - teorijska i empirijska validacija stanovišta o viševrsnim 'neakademskim' inteligencijama. Beograd: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Altun, F., Yazici, H. (2013) Perfectionism, School Motivation, Learning Styles and Academic Achievement of Gifted and Non-Gifted Students. Croatian Journal of Education, 16(4): 1031-1054
Baker, J. (2001) Genes and training for athletic performance revisited. 5(2). Retrieved from: https://sportsci.org/jour/0102/jb.htm
Beechler, S., Woodward, I.C. (2009) The global 'war for talent'. Journal of International Management, 15(3): 273-285
Bompa, T. (2000) Periodizacija - teorija i metodika treninga. Zagreb: Hrvatski kosarkaski savez
Buzan, T., Buzan, B. (1999) Mape uma - briljantno razmišljanje. Beograd: Finesa
Carver, C.S. (2004) Self-regulation of action and affect. u: Baumeister R.F., Vohs K.D. [ur.] Handbook of Self-regulation: Research, Theory, and Applications, New York: Guilford Press, pp. 13-39
Chan, D.W. (2011) Perfectionism among Chinese Gifted and Nongifted Students in Hong Kong: The Use of the Revised Almost Perfect Scale. Journal for the Education of the Gifted, 34(1): 68-98
Coleman, A. (2005) Talent: A breed apart?. Retrieved March 1, 2013, from: http://www.management-issues.com/2006/8/24/research/talent-a-breedapart-.asp
Cox, R.H. (2005) Psihologija sporta - koncepti i primjene. Jastrebarsko: Naklada Slap
Csikszentmihalyi, M., Rathunde, K., Whalen, S. (1993) Talented teenagers: The roots of success and failure. New York: Cambridge University Press
Deloitte (2010) Talent edge 2020: Blueprints for the new normal. Retrieved from: http://www.deloittehumancapital.at/wpcontent/6_Talent_WegweiserKrise.Studie.p df'type='application/pdf'
Erceg, M., Milić, M., Sivrić, H., Alujević, K.A. (2014) Correlation between morphological characteristics and motor abilities in young Croatian soccer players. Research In Physical Education, Sport And Health, 3 (1); 51-56
Falk, B., Lidor, R., Lander, Y., Lang, B. (2004) Talent identification and early development of elite water-polo players: A 2-year follow-up study. Journal of Sports Sciences, 22(4): 347-55
Gagne, F. (1985) Giftedness and Talent: Reexamining a Reexamination of the Definitions. Gifted Child Quarterly, 29(3): 103-112
Gestsdottir, S., Lerner, R.M. (2007) Intentional self-regulation and positive youth development in early adolescence: Findings from the 4-H study of positive youth development. Developmental Psychology, 43(2): 508-521
Gojkov, G. (2020) Self-regulation of learning in the didactics of the gifted. u: International scientific conference gifted and talented creators of the progress (Second), St. Kliment Ohridski University, Bitola: Bitola Faculty of Education
Gojkov-Rajić, A., Stojanović, A., Safranj, J., Gojkov, G. (2021) Motivacione strategije kao faktor uspeha akademski darovitih studenata. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače 'Mihailo Palov', Tematski zbornik
Gojkov-Rajić, A. (2020) Faktori anksioznosti darovitih u ucenju stranog jezika. u: International scientific conference gifted and talented creators of the progress (Second), St. Kliment Ohridski University, Bitola: Bitola Faculty of Education
Goleman, D. (2020) Emocionalna inteligencija. Beograd: Geopoetika
Grujić, S. (2016) Modelne karakteristike mladih rukometaša u odnosu na morfološka i motorička obeležja. Sremska Mitrovica: Univerzitet Educons, doktorska disertacija
Heinen, J.S., O'neill, C. (2004) Managing talent to maximize performance. Employment Relations Today, 31(2): 67-82
Heller, K. (1995) The role of creativity in explaining giftedness and exceptional achievement. European Journal for High Ability, 6(1), 7-26
Horn, D.L. (1991) Uspon i pad ljudskih sposobnosti. Psihologija, vol. 24, br. 3-4, str. 25-48
Howes, L.G. (2000) Social-emotional climate in child care, child-teacher relatioships and children's second grade peer relations. Social Development, Vol. 9, No.2, str. 191-204
Karoly, P. (1993) Mechanisms of Self-Regulation: A System View. Annual Review of Psychology, 44: 23-52
Larsen, R.J., Buss, D.M. (2008) Psihologija ličnosti. Jastrebarsko: Naklada Slap
Lewis, R.E., Heckman, R.J. (2006) Talent management: A critical review. Human Resource Management Review, 16(2): 139-154
Maksić, S., Iwasaki, K. (2009) Perfectionism of academically gifted primary school students: The case of Japan. Gifted and Talented International, vol. 24, br. 2, 51-60
Maksić, S., Đurišić-Bojanović, M. (2004) Kreativnost, znanje i školski uspeh. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Mann, D.T.Y., Williams, A.M., Ward, P., Janelle, C.M. (2007) Perceptual-cognitive expertise in sport: A meta-analysis. Journal of Sport and Exercise Psychology, 29, 457-478
Michaels, E., Handfield-Jones, H., Axelord, B. (2001) The War for Talent. Harvard Business Press
Persson, R. (2019) Complexity of giftedness and creativity phenomena-challenges: An individual and society. u: International Scientific Conference, Book of Abstract, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača 'Mihailo Palov'
Piansoongnern, O., Anurit, P., Bunchapattanasakda, C. (2008) Managing talented employees: A study of leading corporations in Europe. European Journal of Social Sciences, 6(1): 70-90
Sternberg, R. (2001) Giftedness as developing expertise: A theory of the interface between high abilities and achieved excellence. High Ability Studies, 12, 2, 159-180
Sternberg, R. (2003) WICS as a model of giftedness. High Ability Studies, 14, 2, 109-138
Sutherland, K.S. (2000) Promoting positive interactions between teachers and students with emotional/behavioral disorders. Preventing School Failure, vol. 44, br. 3, 110-115
Vujaklija, M. (1997) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Williams, A.M., Reilly, T. (2000) Talent identification and development in soccer. Journal of Sports Sciences, 18(9): 657-667
Wolters, C.A. (2003) Regulation of Motivation: Evaluating an Underemphasized Aspect of Self-Regulated Learning. Educational Psychologist, 38(4): 189-205
Wolters, C.A. (2011) Regulation of motivation: Contextual and social aspects. Teachers College Record, 113(2): 265-283
Ziegler, A. (2008) Hochbegabung. Munchen: Ernst Reinhardt Verlag
Ziegler, A. (2009) The Actiotope Model of Giftedness. u: Sternberg Robert J., Davidson Janet E., Sternberg Robert J., Davidson Janet E. [ur.] Conceptions of Giftedness, Cambridge: Cambridge University Press, str. 411-436
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/IstrPed2102680K
objavljen u SCIndeksu: 21.01.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka