Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 7 od 23  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 58, br. 85, str. 171-184
Prestanak dužnosti organa poslovođenja univerziteta i fakulteta
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaobrad@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Ključne reči: univerzitet; fakultet; rektor; dekan
Sažetak
Rektora univerziteta i dekana fakulteta, kao organe poslovođenja tih ustanova, bira i razrešava odgovarajući savet, kao organ upravljanja. Bliži uslovi, način i postupak izbora i razrešenja organa poslovođenja uređuju se statutom visokoškolske ustanove, u skladu sa principom autonomije univerziteta. Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije propisana su izvesna ograničenja vezana za izbor organa poslovođenja, kao i slučajevi kada do prestanka dužnosti dolazi po sili zakona. Zakon, za razliku od ranijih propisa iz ove oblasti, uvodi i neke nove razloge za prestanak dužnosti organa poslovođenja univerziteta i fakulteta. Osim toga, novina je i ovlašćenje ministra prosvete da, na predlog prosvetne inspekcije, razreši rektora i dekana, ukoliko budu ispunjeni uslovi za razrešenje a organ upravljanja to ne učini. Ovom ovlašćenju ministra posvećena je posebna pažnja, kao i težoj povredi etičkog kodeksa i preporuci Agencije za borbu protiv korupcije kao razlozima za razrešenje.
Reference
Čejović, B.M. (1991) Pravne posledice osude i slobode i prava građana. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 29; br. 4; str. 99-108
Jovašević, D. (2014) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Dosije studio
Lubarda, B. (2012) Radno pravo - rasprava o dostojanstvu na radu i socijalnom dijalogu. Pravni fakultet u Beogradu
Miladinović, D. (2006) Osvrt na koncept pomilovanja u krivičnom zakonodavstvu Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 47; str. 133-148
Obradović, G., Kovačević, P.S. (2016) Disciplinska odgovornost zaposlenih. Pravni fakultet u Nišu
Sijerčić-Čolić, H. (2019) Kaznena politika i prevencija kriminaliteta - pravne posljedice osude i rehabilitacija. u: Kaznena politika i prevencija kriminaliteta, Zbornik radova sa međunarodne naučno-stručne konferencije, Trebinje: Ministarstvo pravde Republike Srpske
Tintić, N. (1969) Radno i socijalno pravo, knjiga prva - radni odnosi (I). Narodne novine
Tomić, Z. (2019) Komentar Zakona o opštem upravnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Živkovski, I., Rilaković, I. (2014) Pravne posledice krivične osude kandidata za zaposlenje i zaposlenog. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, br. 1-2
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-24999
objavljen u SCIndeksu: 06.03.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka